Course code GEO210

GEO210 Kvartærgeologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Mona Henriksen
Medvirkende: Jon Ytterbø Landvik
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Kunnskaper om løsmassene våre er viktig i forbindelse med arealplanlegning og utnyttelse av naturressurser til forskjellige formål som f.eks. landbruk, skogsdrift, veibygging, renseanlegg m.m. Kurset behandler de naturlige klimaendringene og prosessene som har styrt utviklingen av landskapet i Norge gjennom kvartærtida. Det legges vekt på hvordan klima, istider og havnivåendringer har bestemt egenskapene og fordelingen av typiske norske løsmassetyper som morenemateriale, breelv-, bresjø-, elve-, og havavsetninger. Den teoretiske undervisningen støttes av øvelser hvor du arbeider med kvartærgeologiske problemer, bruk av kvartærgeologiske kart og profiler, og tolkning og forståelse av ulike observasjoner.
Læringsutbytte:
Du lærer hvordan de naturlige klimaendringene i kvartærtida har bidratt til å danne landskapet og løsmassene i Norge, løsmassenes ulike egenskaper og deres regionale fordeling.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, øvelser/gruppearbeid, seminarer, utferd, selvstudium, semesteroppgave.
Læringsstøtte:
Gjennom kurssidene på fronter.
Pensum:

Jørgensen, P., Sørensen, R. og Haldorsen, S. 1997: Kvartærgeologi.

Jørgensen, P., Sørensen, R. og Prestvik, O. 2014: Norske jordarter. E-bok.

Nesje 2012: Brelære. Bre, landskap, klimaendringer og datering. 2. utgave. Høyskoleforlaget.

Forutsatte forkunnskaper:
GEO100 Geologi
Obligatorisk aktivitet:
Utferd. Innlevering med godkjenning av: ukentlige øvelser, utferdsrapport, semesteroppgave.
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig eksamen (3,5 timer) teller 100%.
Sensor:
Sensor fra samme fagområde ved et norsk universitet vil bli brukt aktivt for å fastlegge nivå i emnet, godkjenne eksamensoppgaver og sensur.
Merknader:
Emnet følges opp av GEO211 Kvartærgeologisk feltkurs. Emnet kan tas samtidig med GEO220 Hydrogeologi.
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Ca. 13x4 t forelesning/øvelser/seminarer, 2x10 t utferd med rapport.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått