Course code GEO210

GEO210 Kvartærgeologi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Jon Ytterbø Landvik
Medvirkende: Mona Henriksen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for miljøvitenskap
Frekvens: <p>Årlig</p><p><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/></p>
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

Undervises i periode:

Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .

Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: <p>-</p><p><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/></p>
Emnets innhold:

Kunnskaper om løsmassene våre er viktig i forbindelse med arealplanlegning og utnyttelse av naturressurser til forskjellige formål som f.eks. landbruk, skogsdrift, veibygging, renseanlegg m.m. Kurset behandler de naturlige klimaendringene og prosessene som har styrt utviklingen av landskapet i Norge gjennom kvartærtida. Det legges vekt på hvordan klima, istider og havnivåendringer har bestemt egenskapene og fordelingen av typiske norske løsmassetyper som morenemateriale, breelv-, bresjø-, elve-, og havavsetninger. Den teoretiske undervisningen støttes av øvelser hvor du arbeider med kvartærgeologiske problemer, bruk av kvartærgeologiske kart og profiler, og tolkning og forståelse av ulike observasjoner.


Læringsutbytte:

Du lærer hvordan de naturlige klimaendringene i kvartærtida har bidratt til å danne landskapet og løsmassene i Norge, løsmassenes ulike egenskaper og deres regionale fordeling.

Læringsaktiviteter:

Forelesninger, øvelser/gruppearbeid, seminarer, utferd, selvstudium, semesteroppgave.

Læringsstøtte:

Gjennom kurssidene på fronter.

Pensum:

Jørgensen, Sørensen, Haldorsen 1997: Kvartærgeologi. Tun forlag (Landbruksforlaget). ISBN 978-82-5292-107-6 (82-529-2107-8)

Nesje 2012: Brelære. Bre, landskap, klimaendringer og datering. 2. utg. Høyskoleforlaget. ISBN 978-82-7634-964-7

Forutsatte forkunnskaper:

GEO100 Geologi


Obligatorisk aktivitet:

Utferd. Innlevering med godkjenning av: ukentlige øvelser, utferdsrapport, semesteroppgave.

Vurderingsordning:

Avsluttende skriftlig eksamen (3,5 timer) teller 100%.

Sensor:

Sensor fra samme fagområde ved et norsk universitet vil bli brukt aktivt for å fastlegge nivå i emnet, godkjenne eksamensoppgaver og sensur.











Merknader:

Emnet følges opp av GEO211 Kvartærgeologisk feltkurs. Emnet kan tas samtidig med GEO220 Hydrogeologi (før Grunnvann).

Normert arbeidsmengde:

300 timer.











Opptakskrav:

GSK

Overlapp:

-

Undervisningstid:

Ca. 13x4 t forelesning/øvelser/seminarer, 2x10 t utferd med rapport.

Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått