Course code GEO210

GEO210 Kvartærgeologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Jon Ytterbø Landvik
Medvirkende: Mona Henriksen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for miljøvitenskap
Frekvens: <p>Årlig</p><p><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/></p>
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

Undervises i periode:

Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .

Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: <p>-</p><p><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/></p>
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Kunnskaper om løsmassene våre er viktig i forbindelse med arealplanlegning og utnyttelse av naturressurser til forskjellige formål som f.eks. landbruk, skogsdrift, veibygging, renseanlegg m.m. Kurset behandler de naturlige klimaendringene og prosessene som har styrt utviklingen av landskapet i Norge gjennom kvartærtida. Det legges vekt på hvordan klima, istider og havnivåendringer har bestemt egenskapene og fordelingen av typiske norske løsmassetyper som morenemateriale, breelv-, bresjø-, elve-, og havavsetninger. Den teoretiske undervisningen støttes av øvelser hvor du arbeider med kvartærgeologiske problemer, bruk av kvartærgeologiske kart og profiler, og tolkning og forståelse av ulike observasjoner.


Læringsutbytte:

Du lærer hvordan de naturlige klimaendringene i kvartærtida har bidratt til å danne landskapet og løsmassene i Norge, løsmassenes ulike egenskaper og deres regionale fordeling.

Læringsaktiviteter:

Forelesninger, øvelser/gruppearbeid, seminarer, utferd, selvstudium, semesteroppgave.

Læringsstøtte:

Gjennom kurssidene på fronter.

Pensum:

Jørgensen, Sørensen, Haldorsen 1997: Kvartærgeologi. Tun forlag (Landbruksforlaget). ISBN 978-82-5292-107-6 (82-529-2107-8)

Nesje 2012: Brelære. Bre, landskap, klimaendringer og datering. 2. utg. Høyskoleforlaget. ISBN 978-82-7634-964-7

Forutsatte forkunnskaper:

GEO100 Geologi


Obligatorisk aktivitet:

Utferd. Innlevering med godkjenning av: ukentlige øvelser, utferdsrapport, semesteroppgave.

Vurderingsordning:

Avsluttende skriftlig eksamen (3,5 timer) teller 100%.

Sensor:

Sensor fra samme fagområde ved et norsk universitet vil bli brukt aktivt for å fastlegge nivå i emnet, godkjenne eksamensoppgaver og sensur.Merknader:

Emnet følges opp av GEO211 Kvartærgeologisk feltkurs. Emnet kan tas samtidig med GEO220 Hydrogeologi (før Grunnvann).

Normert arbeidsmengde:

300 timer.Opptakskrav:

GSK

Overlapp:

-

Undervisningstid:

Ca. 13x4 t forelesning/øvelser/seminarer, 2x10 t utferd med rapport.

Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått