GEO210 Kvartærgeologi

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Mona Henriksen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

Kunnskaper om løsmassene våre er viktig i forbindelse med arealplanlegning, vurdering av geofare og utnyttelse av naturressurser til forskjellige formål som f.eks. landbruk, skogsdrift, veibygging, grunnvannsuttak m.m. Emnet behandler de naturlige klimaendringene og prosessene som har styrt utviklingen av landskapet i Norge gjennom kvartærtida. Det legges vekt på hvordan klima, istider og havnivåendringer har bestemt egenskapene og fordelingen av typiske norske løsmassetyper som morenemateriale, breelv-, elve-, og havavsetninger. Den teoretiske undervisningen støttes av øvelser hvor du arbeider med kvartærgeologiske problemer, bruk av kvartærgeologiske kart og profiler, og tolkning og forståelse av ulike observasjoner.

Dette lærer du

Etter fullført kurs skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

 • beskrive utviklingen av de naturlige klimaendringene i kvartærtida og hvordan de har bidratt til å danne landskapet og løsmassene i Norge
 • forklare hvilke egenskaper de ulike løsmassene har og tolke disse egenskapene opp mot ulik arealbruk og geofare
 • gjøre rede for den regionale fordelingen av ulike løsmasser i Norge
 • ha kjennskap til hvordan løsmasser, landformer og et utvalg paleodata kan brukes til rekonstruksjon av miljø-, havnivå- og klimaendringer

Ferdighet:

 • være i stand til å finne og tolke relevant informasjon om kvartære miljøendringer
 • oppsummere relevant informasjon om kvartære miljøendringer
 • være i stand til å utvikle og begrunne argumenter i skriftlig form

Generell kunnskap:

 • formidle fagstoff og kvartærgeologiens relevans til pågående klimaendringer.
 • Forelesninger, øvelser/gruppearbeid, seminarer, utferd, semesteroppgave.
 • Gjennom emnesidene i Canvas. Emneansvarlig vil være tilgjengelig for spørsmål i kontortiden, og vil gi veiledning av gruppeoppgaver/semesteroppgaver ved forespørsel.
 • Kunngjøres i Canvas.
 • GEO100 Geologi
 • Samlet vurdering:

  • Skriftlig slutteksamen (3 timer) teller 70%.
  • Semesteroppgave i gruppe teller 30%.

  Begge eksamensdeler må være bestått for å bestå emnet. Karakterregel A-E / Ikke bestått.  Semesteroppgave Karakterregel: Bokstavkarakterer Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • Ekstern sensor deltar ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen i emnet.
 • Utferd. Innlevering med godkjenning av utferdsrapport og ukentlige øvelser.
 • Ca. 21 x 2 t forelesning/øvelser/seminarer, 1-2 dager utferd.
 • GSK