FYS241 Miljøfysikk

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Cecilia Marie Futsæther

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Totalt: 250 timer inkludert selvstudium. Organisert undervisning: 2 x 2 timer forelesning per uke i 13 uker. 2 timer regneøvelse per uke i 13 uker.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen og avsluttes med eksamen i vårparallellen.

Om dette emnet

Kjernefysikk: radioaktivitet og desintegrasjonsprosesser, vekselvirkninger mellom ioniserende stråling og materie, biologiske effekter av stråling, doseberegninger, strålevern, bruk av kjernefysikk, fisjon, fusjon.

Klimafysikk: Jord systemet: Klima, klimavariasjoner og klimaendringer, atmosfærisk termodynamikk, strålingstransport i atmosfæren, skyfysikk og nedbørdannelse, atmosfærisk og havets sirkulasjon, værsystemer, atmosfærisk kjemi og numeriske værvarslingsmodeller

Dette lærer du

Oppnå en generell forståelse av kjernefysikk og klimaendringer.

 • Vite hvordan strålingen produseres og måles og hvilke effekter den har. Vite om strålingens fysiske dannelse i atomer og kjerner, kjenne til hvordan radioaktive stoffer desintegrerer. Kjenne til alle vesentlige interaksjonsmekanismer mellom stråling og materie. De biologiske effekter, helseeffekter og miljøeffekter av ioniserende stråling samt doseberegninger og diskusjon av disse ut i fra internasjonale anbefalinger innen strålevern og satte grenseverdier vil være sentrale emner. Studentene vil også få god kjennskap til prosessene fisjon og fusjon og hvordan disse kan brukes i energiproduksjon
 • Oppnå en helhetlig forståelse av meteorologi og klima i jordatmosfære system. Kunne forklare strålingstransport i atmosfæren og hvordan endringer påvirker miljøet lokal, regional og globalt. Vite om termofysikalske prosesser i atmosfæren, kjenne til hvordan skyer og nedbør dannes. Beskriver vindsystemer og havstrømmer og kjenne til hvordan værsystemer oppstår og utvikler seg. Få en oversikt over atmosfærisk kjemi, beskriver luftforurensningskilder og prosesser i troposfæren til ozonnedgang i stratosfæren. Forstå prinsippene bak numerisk værvarsling.
 • Studentene skal kunne vurdere både individuell og samfunnsrisiko knyttet til miljøproblemer.
 • Forelesninger vårparallell: Fire timer i uken (2 x 2 timer i 13 uker). Regneøvinger: To timer i uken med oppgaveløsning, gjennomgang og kollokvier.

  Forelesninger som går igjennom sentrale begreper og teorier innen utvalgte emner innen miljøfysikk. I regneøvinger vil studenten løse matematiske øvingsoppgaver på temaer dekket i forelesningene. Utvalgte oppgaver og temaer vil bli diskutert.

  Obligatoriske aktiviteter vil ta for seg prosjektskriving.

 • Nettside med kursinformasjon. Studentene vil kunne treffe forelesere utenfor den strukturerte undervisningstiden etter avtale.
 • Detaljert pensum oppgis ved starten av undervisningen.
 • FYS101, FYS102, FYS245 (kan tas samtidig)

  MATH111, MATH112, MATH113

 • Skriftlig slutteksamen, 3,5 timer.
 • Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til fakultetets retningslinjer for sensur.
 • Obligatoriske aktiviteter. Detaljer kunngjøres ved kursstart.
 • Forelesninger: 52 timer. Regneøvinger: 26 timer. Prosjekt presentasjoner: 2 timer
 • 50% overlapp med FYS241A.
 • Bokstavkarakterer
 • Realfag