Course code FYS241

FYS241 Miljøfysikk

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Cecilia Marie Futsæther
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, juniblokka.
Første gang: Studieår 2006-2007
Emnets innhold:
Kjernefysikk, radioaktivitet og desintegrasjonsprosesser, vekselvirkninger mellom ioniserende stråling og materie, biologiske effekter av stråling, doseberegninger, strålevern, bruk av kjernefysikk, fisjon, reaktorfysikk og kommersielle kjernekraftreaktorer, fusjon og kontrollert termonukleær fusjon. Klimafysikk, atmosfærens sammensetning og termodynamikk, elementær aerosol- og skyfysikk, solstråling, globale energibalansen, havets betydning, drivhusgasser og klimaendringer, klimamodeller, elementær stratosfære-kjemi og reduksjoner i ozon.
Læringsutbytte:

Oppnå en generell forståelse av kjernefysikk og klimaendringer.

  • Vite hvordan strålingen produseres og måles og hvilke effekter den har. Vite om strålingens fysiske dannelse i atomer og kjerner, kjenne til hvordan radioaktive stoffer desintegrerer. Studentene vil få kjennskap til alle vesentlige interaksjonsmekanismer mellom stråling og materie. De biologiske effekter, helseeffekter og miljøeffekter av ioniserende stråling samt doseberegninger og diskusjon av disse ut i fra internasjonale anbefalinger innen strålevern og satte grenseverdier vil være sentrale emner. Studentene vil også få god kjennskap til prosessene fisjon og fusjon og hvordan disse kan brukes i energiproduksjon
  • Oppnå en helhetlig forståelse av hvordan globale endringer i strålingsklima og atmosfærens sammensetning påvirker miljøet som helhet. Studentene skal ha en god oversikt over globale effekter av utslipp av klimagasser og drivhuseffekten. Studentene skal kunne vurdere både individuell og samfunnsrisiko knyttet til miljøproblemer.
Læringsaktiviteter:

Forelesninger: Fire timer i uken . Regneøvinger: To timer i uken med oppgaveløsning, gjennomgang og kollokvier. 

Forelesninger som går igjennom sentrale begreper og teorier innen utvalgte emner innen miljøfysikk. I regneøvinger vil studenten løse matematiske øvingsoppgaver på temaer dekket i forelesningene. Utvalgte oppgaver og temaer vil bli diskutert. Obligatoriske aktiviteter vil ta for seg prosjektskriving.

Læringsstøtte:
Nettside med kursinformasjon. Studentene vil kunne treffe forelesere utenfor den strukturerte undervisningstiden etter avtale.
Pensum:
Detaljert pensum oppgis ved starten av undervisningen.
Forutsatte forkunnskaper:

FYS101, FYS102, FYS245 (kan tas samtidig)

MATH111, MATH112, MATH113

Obligatorisk aktivitet:
Obligatoriske aktiviteter. Detaljer kunngjøres ved kursstart.
Vurderingsordning:
Skriftlig slutteksamen, 3,5 timer.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
17 timer pr uke i 18 uker. Totalt: 300 timer
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesninger: 52 timer. Regneøvinger: 26 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B2 Utdelt kalkulator Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig prøve: A - E / Ikke bestått