Course code FYS140

FYS140 Klimaendringer, bærekraft og tilpasninger

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Bjørn Hallvard Samset
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2022-2023
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Jordens klima, og klimaendringer gjennom tiden. Vær og meteorologi. Strålingsbalanse, karbonsyklus og drivhuseffekt. Dagens klimaendringer, årsaker og konsekvenser. Klimascenarioer. Klimarisiko og klimapolitikk. Begrensning av utslipp og tilpasning til et nytt klima.

Emnet erstatter tidligere FYS161 Meteorologi og Klima

Læringsutbytte:
Studentene skal forstå de grunnleggende faktorene som bestemmer jordens vær og klima, og hvordan og hvorfor de nå er i endring. Videre skal studentene forstå sammenhengen mellom klima, samfunn, og klimarisiko, og hvilke konsekvenser dagens endringer har og vil få. Studentene skal kunne diskutere fremtidig klimautvikling, mulige tiltak for å begrense utslipp, og hvordan vi kan tilpasse oss et nytt klima, i lys av klimarobust og bærekraftig samfunnsutvikling.
Læringsaktiviteter:

Forelesninger hvor sentrale begrep, teori, og eksempler gjennomgås

Øvelser der studentene løser kvantitative og begrepsinnøvende oppgaver over temaer som er tatt opp i forelesningen, og diskuterer samfunnsaktuelle tema med utgangspunkt i forelesningene. I oppgaveløsning kan både analytisk og numerisk løsning på datamaskin inngå, med bruk av python.

Fri kollokviering og selvstudium: Studentene jobber selvstendig med å lese og drøfte teori, regne og diskutere oppgaver og løse modelleringsoppgaver.

Læringsstøtte:
Studentene vil etter avtale kunne treffe lærer og hjelpelærer utenom undervisningstiden. Bruk av læringsplatform Canvas for distribusjon av kursinformasjon, læringsressurser og mulighet for kommunikasjon med lærere og hjelpelærere.
Pensum:
Lærebok oppgis på emnets nettsider i god tid før undervisningen starter.
Forutsatte forkunnskaper:
MATH100 og FYS100 eller Fysikk 1.
Anbefalte forkunnskaper:
Erfaring med python eller tilsvarende numerisk analyseverktøy.
Obligatorisk aktivitet:
innlevering videopresentasjon (teller for endelig karakter)
Vurderingsordning:
Multiple choice-eksamen (1 time), samt innlevering av videopresentasjon. Samlet Vurdering
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Merknader:

Emnet er beregnet på studenter som har behov for kunnskaper om vær og klima i global sammenheng, f.eks. innen miljørelaterte studier, skog- og plantefag, økologi m.v.

Emnet vil bare bli gitt hvis minst 15 studenter er oppmeldt når oppmeldingsfristen går ut.

Normert arbeidsmengde:
125 timer inkludert forelesninger, øvinger og selvstudium.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
FYS161 - 2 sp
Undervisningstid:

Undervisningsperioden består av 13-14 uker

Forelesninger 1x2 timer x 13 uker = 26 timer

Øvelser: 1x2 timer x 13 uker= 26 timer

Hvis perioden varer i 14 uker, frigjøres en uke til selvstudium eller eksamensforberedelser i avtale med studentene.

Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer