Course code FYS102A

FYS102A Fysikk for bioteknologer

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Cecilia Marie Futsæther
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2012-2013
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Fagstoffet gjennomgås tematisk på forelesninger, ca. 2 timer pr uke. Oppgavegjennomgang i plenum 2 timer per uke, og regneøvelse 2 timer per uke, foruten selvstudium og fri kollokvering. Forventet arbeidsinnsats er 150 timer fordelt med 10 timer pr uke i 15 uker.

Emner: Trykk, temperatur, tetthet, energi, rene stoffers fysiske egenskaper og tabeller, tilstandslikninger, energitransport ved varme, arbeid og masse. Termofysikkens 1. og 2.lov. Entropi. Exergi. Kjølekretser og varmepumper. Elektrostatikk og ladning. Elektriske krefter og felt. Elektrisk strøm og kretser. Magnetiske felt og krefter. Elektromagnetisk induksjon. Maxwells ligninger. Elektromagnetisk stråling.

Læringsutbytte:

Termofysikk: Oppnå en forståelse for og beherske grunnprinsippene i klassisk makroskopisk termofysikk og elektromagnetisme ved regning.

  • Være kjent med, forstå og kunne beregne viktige parametere for maskiner som produserer eller bruker energi og arbeid.
  • Forstå og kunne bruke termofysikkens lover og grunnleggende termofysiske størrelser. Beskrive, forstå og beregne
  • Egenskaper til enkle rene stoffer, ulike former for energitransport og energi-forbrukende sykliske prosesser.
  • Kunne formulere, løse og tolke matematiske modeller for energibevaring, energitransport og energiomforming.
  • Forstå termofysikkens prinsipper så studenten kan bidra til at energi brukes økonomisk i vårt moderne/industrielle samfunn.

Elektromagnetisme: Oppnå en forståelse for og beherske de viktigste grunnprinsippene i klassisk elektromagnetisme.

  • Elektrostatikk og ladning. Elektriske krefter og felt. Elektrisk strøm og kretser. Magnetiske felt og krefter. Elektromagnetisk induksjon. Maxwells ligninger. Elektromagnetisk stråling.

Studentene skal kunne - analysere og finne løsningen for en beskrevet problemstilling ved å anvende grunnleggende lover og prinsipper - løse regneoppgaver ved å anvende grunnlegende lover og prinsipper - forklare hvordan fenomener i naturen og hverdagslivet kan forklares kvalitativt med bakgrunn i grunnleggende lover og prinsipper

Studentene skal forstå hvorfor grunnleggende kunnskaper i fysikk er nødvendige for å kunne forstå og beskrive naturen og for å kunne forstå, bruke og utvikle teknologi. Studentene skal også forstå at fysikk og naturvitenskap er et menneskeskapt redskap vi bruker for å utforske naturen og at det alltid er naturen selv som er "fasit".

Læringsaktiviteter:

FORELESNINGER hvor sentrale begrep, teori og eksempler gjennomgås.

OPPGAVEGJENNOMGANG i plenum hvor sentrale og avanserte regneoppgaver gjennomgås.

REGNEØVELSER hvor regneoppgaver drøftes og gjennomgås.

FRI KOLLOKVERING OG SELVSTUDIUM hvor studenten arbeider selvstendig med å lese og drøfte teori, regne og diskutere oppgaver og løse modelleringsoppgaver.

Læringsstøtte:
Nettside med kursinformasjon, meldingstjeneste og læringsressurser. Studenten vil kunne treffe foreleser og hjelpelærere utenfor den strukturerte undervisningstiden etter avtale.
Pensum:
Detaljert pensumsliste blir delt ut på første forelesning.
Forutsatte forkunnskaper:
FYS101, MATH111, MATH112
Anbefalte forkunnskaper:
MATH113 og FYS155 bør tas samtidig
Obligatorisk aktivitet:
Ingen
Vurderingsordning:
Skriftlig avsluttende prøve på 2,5 timer.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
150 timer inkludert den strukturerte undervisningstiden.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
FYS102A overlapper fullstending med FYS102. Dvs, FYS102A tilsvarer 5 sp av FYS102.
Undervisningstid:
Undervisningsperioden består av 14 uker. Det vil bli tilbudt tilsvarende 13 ukers organisert undervisning. 1 uke frigjøres til selvstudium eller eksamensforberedelse etter avtale med studentene. Forelesninger: gjennomsnittlig. 1 x 2 timer x 13 uker = 26 timer, forelesningene holdes samtidig med forelesningene i FYS102. Dvs, noen uker vil det hver 2 x 2 t forelesninger, andre ingen forelesnigner osv, avhengig av tema. Oppgavegjennomgang i plenum: 2 timer x 13 uker = 26 timer Regneøvelser: 2 timer x 13 uker = 26 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått