Course code FYS100

FYS100 Fysikk og natur

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Gaute Tomas Einevoll, Espen Olsen
Medvirkende: Maren Anna Brandsrud, Achim Kohler, Petter Hieronymus Heyerdahl, Rozalia Lukacs
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2004-2005
Emnets innhold:

Undervisningen er temabasert. I tilknytning til temaene arbeider studentene med relaterte fysikkemner (eksempler i parentes): Biofysikk (lys, elektriske felt, radioaktivitet), Klima (mekanikk, gasslover, elektromagnetisk stråling), Bioenergi (varmelære, induksjon og vekselstrøm), Solenergi (atom- og kjernefysikk, elektriske kretser)

Innholdsoversikt:

 • Bevegelse (kinematikk) og dens årsak (dynamikk), med spesiell vekt på energibegrepet og mekanikkens bevaringssatser.
 • Væskers fysiske egenskaper.
 • Stoffer og gassers termiske egenskaper og varmelærens hovedsetninger.
 • Bølgebevegelse, lys og optikk.
 • Elektrisitet, magnetisme og elektromagnetisk stråling.
 • Enkel atomteori, kjernefysikk og strålingsfysikk.
Læringsutbytte:

Å forstå og å kunne bruke grunnleggende begreper og naturlover i fysikk.

Å tilegne seg naturvitenskapelig fagspråk og termer.

Å forstå hvordan enkle prinsipper kan brukes til å beskrive kompliserte fenomener i naturen. Å forstå hvordan kunnskap om fysikk anvendes for å forstå biologiske systemer, fornybar energiproduksjon og klimaspørsmål.

Å erfare hvor tett sammenvevd de forskjellige naturvitenskapelige disiplinene egentlig er.

Å bli motivert til å arbeide videre i sitt studium med en realflerfaglig redskapskasse.

Studentene skal gis en operativ forståelse av de viktigste fysiske begrepene, grunnleggende fysisk tenkemåte og evnen til å analysere og løse kvantitative problemer innen:

 • Bevegelse (kinematikk) og dens årsak (dynamikk), med spesiell vekt på energibegrepet og mekanikkens bevaringslover
 • Væskers fysiske egenskaper
 • Stoffer og gassers termiske egenskaper og varmelærens hovedsetninger.
 • Bølgebevegelse, lys og optikk.
 • Elektrisitet, magnetisme og elektromagnetisk stråling.
 • Enkel atomteori, kjernefysikk og strålingsfysikk.

Studentene skal også kjenne til og forstå sentrale problemstillinger innen biologisk fysikk, klima og klimaendringer og fornybar energi (solenergi og bioenergi).

Studentene skal kunne:

 • analysere en beskrevet problemstilling ved å anvende grunnleggende lover og prinsipper fra fysikk
 • løse regneoppgaver ved å anvende grunnleggende lover og prinsipper fra fysikk.
 • forklare hvordan fenomener i biologi og i miljøfysikk kan forklares kvalitativt med bakgrunn i grunnleggende lover og prinsipper fra fysikk
 • samarbeide om læring og om problemløsning
 • se sammenhengen mellom fysikk og andre naturvitenskapelige fag

Studentene skal forstå hvorfor grunnleggende kunnskaper i fysikk er nødvendige for å kunne forstå og beskrive naturen og for å kunne forstå og løse miljøproblemer.

Studentene skal også forstå at fysikk og naturvitenskap er et menneskeskapt redskap vi bruker for å utforske naturen og at det alltid er naturen selv som er fasit.

Læringsaktiviteter:

Arbeidsformer:

FORELESNINGER med gjennomgang av sentrale begrep, teori, eksempler, fysikkdemonstrasjoner og auditoriumsaktiviterer.

GJESTEFORELESNINGER hvor aktive forskere presenter aktuelle biofysikk- og miljøfysikk-tema.

REGNEØVELSER OG VEILEDEDE KOLLOKVIER hvor forståelses- og regneoppgaver drøftes og gjennomgås og hvor hjelpelærer deltar i diskusjon eller annet studiearbeid.

LABORATORIEØVELSER hvor studentene selv undersøker fysikkfenomener, studerer fornybar energiteknologi og får opplæring i bruk av enkelt måleutstyr.

SELVSTUDIUM hvor studenten arbeider i kollokvier og selvstendig med å lese og drøfte teori, regne og diskutere oppgaver.

Læringsstøtte:
Aktiv nettside med kursinformasjon, meldingstjeneste og læringsressurser. Orakeltjeneste hvorhjelpelærere gjennomgårpensum elleroppgaveretterstudentenes ønske. Organiserte oppfølgingstiltak gjennom hele undervisningsperioden forstudentermed svak realfagsbakgrunn.
Pensum:
Blir opplyst på Fronter ved oppstart.
Forutsatte forkunnskaper:
R1 eller S1+S2 fra videregående skole eller MATH100.
Anbefalte forkunnskaper:
Fysikk 1 og R2 fra videregående skole.
Obligatorisk aktivitet:
Obligatoriske laboratorieoppgaver og innleveringsoppgaver.
Vurderingsordning:
Tre skriftlige underveisprøver av maksimalt 1 times varighet uten hjelpemidler. Middelkarakteren av de to beste av de tre prøvene teller 25% av eksamenskarakteren. Skriftlig avsluttende prøve; 3,5 timer. Teller 75% av eksamenskarakteren.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Merknader:
Emnet er beregnet for studenter uten forkunnskaper som vil ha en kort og intensiv innføring i fysikk og i eksempler på fagets anvendelser innen biologi og miljøtema. Emnet åpner muligheten, også for studenter uten annen fysikkbakgrunn, til å ta bestemte fysikkemner innen meteorologi og klima, elektronikk, måleteknikk og statikk. Emnet gir også muligheten til å ta emnegruppe i fysikk for studenter uten forkunnskaper fra videregående skole.
Normert arbeidsmengde:
300 timer: 20 timer pr uke i 15 uker.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Undervisningsperioden består av 13 ukers undervisningsperiode og 2 uker eksamensperiode. I undervisningsperioden tilbys: Forelesninger: 2 x 2 timer x 13 uker = 52 timer Forelesningsseminar og gjesteforelesninger: 2 timer x 13 uker = 26 timer Oppgavegjennomgang: 2 timer x 14 uker = 28 timer Regne- og kollokvieverksted: 2 timer x 14 uker = 28 timer Regne- og kollokvieverksted for studenter uten fysikkbakgrunn: 4 timer x 14 uker = 56 timer Laboratorieøvelser: 3 x 5 timer = 15 timer (obligatorisk) Obligatoriske innleveringsoppgaver: 10 x 4 timer: 40 timer Underveisprøver: 3 x 1 timer = 3 timer (obligatorisk)
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått