Course code FYS100

FYS100 Fysikk og natur

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Gaute Tomas Einevoll
Medvirkende: Aurora Rosvoll Grøndahl, Maren Anna Brandsrud, Achim Kohler, Petter Hieronymus Heyerdahl
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2004-2005
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Undervisningen er temabasert. I tilknytning til temaene arbeider studentene med relaterte fysikkemner (eksempler i parentes): Biofysikk (lys, elektriske felt, radioaktivitet), Klima (mekanikk, gasslover, elektromagnetisk stråling), Bioenergi (varmelære, induksjon og vekselstrøm), Solenergi (atom- og kjernefysikk, elektriske kretser)

Innholdsoversikt:

 • Bevegelse (kinematikk) og dens årsak (dynamikk), med spesiell vekt på energibegrepet og mekanikkens bevaringssatser.
 • Væskers fysiske egenskaper.
 • Stoffer og gassers termiske egenskaper og varmelærens hovedsetninger.
 • Bølgebevegelse, lys og optikk.
 • Elektrisitet, magnetisme og elektromagnetisk stråling.
 • Enkel atomteori, kjernefysikk og strålingsfysikk.
Læringsutbytte:

Å forstå og å kunne bruke grunnleggende begreper og naturlover i fysikk.

Å tilegne seg naturvitenskapelig fagspråk og termer.

Å forstå hvordan enkle prinsipper kan brukes til å beskrive kompliserte fenomener i naturen. Å forstå hvordan kunnskap om fysikk anvendes for å forstå biologiske systemer, fornybar energiproduksjon og klimaspørsmål.

Å erfare hvor tett sammenvevd de forskjellige naturvitenskapelige disiplinene egentlig er.

Å bli motivert til å arbeide videre i sitt studium med en realflerfaglig redskapskasse.

Studentene skal gis en operativ forståelse av de viktigste fysiske begrepene, grunnleggende fysisk tenkemåte og evnen til å analysere og løse kvantitative problemer innen:

 • Bevegelse (kinematikk) og dens årsak (dynamikk), med spesiell vekt på energibegrepet og mekanikkens bevaringslover
 • Væskers fysiske egenskaper
 • Stoffer og gassers termiske egenskaper og varmelærens hovedsetninger.
 • Bølgebevegelse, lys og optikk.
 • Elektrisitet, magnetisme og elektromagnetisk stråling.
 • Enkel atomteori, kjernefysikk og strålingsfysikk.

Studentene skal også kjenne til og forstå sentrale problemstillinger innen biologisk fysikk, klima og klimaendringer og fornybar energi (solenergi og bioenergi).

Studentene skal kunne:

 • analysere en beskrevet problemstilling ved å anvende grunnleggende lover og prinsipper fra fysikk
 • løse regneoppgaver ved å anvende grunnleggende lover og prinsipper fra fysikk.
 • forklare hvordan fenomener i biologi og i miljøfysikk kan forklares kvalitativt med bakgrunn i grunnleggende lover og prinsipper fra fysikk
 • samarbeide om læring og om problemløsning
 • se sammenhengen mellom fysikk og andre naturvitenskapelige fag

Studentene skal forstå hvorfor grunnleggende kunnskaper i fysikk er nødvendige for å kunne forstå og beskrive naturen og for å kunne forstå og løse miljøproblemer.

Studentene skal også forstå at fysikk og naturvitenskap er et menneskeskapt redskap vi bruker for å utforske naturen og at det alltid er naturen selv som er fasit.

Læringsaktiviteter:

Arbeidsformer:

FORELESNINGER med gjennomgang av sentrale begrep, teori, eksempler, fysikkdemonstrasjoner og auditoriumsaktiviterer.

GJESTEFORELESNINGER hvor aktive forskere presenter aktuelle biofysikk- og miljøfysikk-tema.

REGNEØVELSER OG VEILEDEDE KOLLOKVIER hvor forståelses- og regneoppgaver drøftes og gjennomgås og hvor hjelpelærer deltar i diskusjon eller annet studiearbeid.

LABORATORIEØVELSER hvor studentene selv undersøker fysikkfenomener, studerer fornybar energiteknologi og får opplæring i bruk av enkelt måleutstyr.

SELVSTUDIUM hvor studenten arbeider i kollokvier og selvstendig med å lese og drøfte teori, regne og diskutere oppgaver.

Læringsstøtte:
Aktiv nettside med kursinformasjon, meldingstjeneste og læringsressurser. Orakeltjeneste hvor hjelpelærere gjennomgår pensum eller oppgaver etter studentenes ønske. Organiserte oppfølgingstiltak gjennom hele undervisningsperioden for studenter med svak realfagsbakgrunn.
Pensum:
Blir opplyst på Canvas ved oppstart.
Forutsatte forkunnskaper:
R1 eller S1+S2 fra videregående skole eller MATH100.
Anbefalte forkunnskaper:
Fysikk 1 og R2 fra videregående skole.
Obligatorisk aktivitet:
Obligatoriske laboratorieoppgaver og ukentlige obligatoriske øvelser.
Vurderingsordning:
Skriftlig avsluttende prøve; 3,5 timer. 
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Merknader:
Emnet er beregnet for studenter uten forkunnskaper som vil ha en kort og intensiv innføring i fysikk og i eksempler på fagets anvendelser innen biologi og miljøtema. Emnet åpner muligheten, også for studenter uten annen fysikkbakgrunn, til å ta bestemte fysikkemner innen meteorologi og klima, elektronikk, måleteknikk og statikk. Emnet gir også muligheten til å ta emnegruppe i fysikk for studenter uten forkunnskaper fra videregående skole.
Normert arbeidsmengde:
250 timer: 17 timer pr uke i 15 uker.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Undervisningsperioden består av 13 ukers undervisningsperiode og 2 uker eksamensperiode. I undervisningsperioden tilbys: Forelesninger: 2 x 2 timer x 13 uker = 52 timer Forelesningsseminar og gjesteforelesninger: 2 timer x 13 uker = 26 timer Oppgavegjennomgang: 2 timer x 14 uker = 28 timer Regne- og kollokvieverksted: 2 timer x 14 uker = 28 timer Regne- og kollokvieverksted for studenter uten fysikkbakgrunn: 4 timer x 14 uker = 56 timer Laboratorieøvelser: 3 x 5 timer = 15 timer (obligatorisk) Obligatoriske innleveringsoppgaver: 10 x 4 timer: 40 timer Underveisprøver: 3 x 1 timer = 3 timer (obligatorisk)
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B2 Utdelt kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer