FORNY200 Fornybare energikilder og -teknologier

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Erling Holden

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Ca. 250 timer med forelesninger og øvinger og selvstudium.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Emnet gir en innføring i tekniske, miljømessige og økonomiske aspekter ved omforming av fornybare energiressurser, metoder for energianalyse, samt hvordan energisystem er bygget opp for å forsyne samfunnet med energitjenester til stasjonære og mobile formål.

Emnet har fire hovedtema:

 • Del I Energisystemet og -begreper: Innføring i det globale og nasjonale energisystemet, herunder data for energiproduksjon, distribusjon/lagring, og bruk til stasjonære og mobile formål. Både fornybare og ikke-fornybare energiressurser vil bli omtalt. Lære om måleenheter for energi og effekt og sammenhengen mellom energi og effekt.
 • Del II Fornybar energi: Innføring i mekanismene som skaper fornybare energikilder, teknologier for å omforme disse energikilder til bruk, og konsekvenser for samfunn og miljø. Hovedvekt på sol-, bio-, vann- og vindenergi, men også andre energikilder vil bli behandlet. Lære om forholdet mellom fornybar energi og bærekraftig energi.
 • Del III Energianalyse: Innføring i metoder for energikjedeanalyser (inkludert CO2), energieffektivisering og forholdet mellom volum/struktur/effektivitet. Hovedvekt på fornybar energi.
 • Del IV Energiøkonomi og energipolitikk: Innføring i metoder for økonomiske lønnsomhetsberegninger og politiske virkemidler på energiområdet.

Dette lærer du

Kunnskap

Studentene skal etter endt emne ha god oversikt over fornybare energiressurser, aktuelle omformingsteknologier, løsninger for distribusjon og lagring av energi, samt etterspørsel etter energitjenester til både stasjonære og mobile formål.

Studenten skal:

 • Kjenne til databaser/nettsteder for energistatistikk og anvende eksisterende nasjonal og internasjonal statistikk for hele energisystemet.
 • Kjenne til hvordan fornybare energikilder oppstår, de vanligste teknologiene for å omvandle kildene til stasjonære og mobile formål, og konsekvenser dette har for samfunn og miljø.
 • Kunne anvende de vanligste metodene for energianalyse, herunder energieffektivitet, energikjedeanalyse, kost-nytteanalyser og levetidskostnader.

Ferdigheter

Studentene skal kunne beskrive hvordan konvertering av ulike energiressurser spiller sammen i et energisystem, og kunne utføre grunnleggende tekniske og økonomiske beregninger for ulike energiressurser- og teknologier.

Generell kompetanse

Studentene får trening i å beskrive, analysere og beregne tekniske, økonomiske og systemmessige aspekter ved ulike fornybare energiløsninger.

 • Forelesninger, øvinger, gruppearbeid.
 • Canvas
 • Utvalgte kapitler fra:

  • Blok: Blok, K. & Nieuwlaar, E. 2021. Introduction to Energy Analysis. Third Edition. Routledge.
  • Peake: Stephen Peake (ed). 2018. Renewable Energy. Power for a Sustainable Future. Fourth Edition. Oxford University Press.
  • Holden: Holden, E. og Linnerud, K. 2021. Bærekraftig utvikling - en ide om rettferdighet. Universitetsforlaget, Del IV (kapittel 10-12).
  • FN: forelesningsnotater

  Artikler:

  • Holden I: Holden, E., Banister, D., Gössling, S., Gilpin. G. & Linnerud, K. (2020). Grand narratives of sustainable mobility: A conceptual review. Energy Research & Social Science, 65, 101454.
  • Holden II: Holden, E., Linnerud, K. & Rygg, B. J. 2021. A review of dominant sustainable energy narratives. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 144, 110955

  Med forbehold om endringer.

 • FORNY100, FORNY150, FYS100, MATH100, eller tilsvarende.
 • Samlet vurdering:

  • Semesteroppgave levert i gruppe teller 25%.
  • Skriftlig eksamen (3 timer) teller 75%.

  Alle vurderingsdeler må være bestått for å bestå emnet.  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler Semesteroppgave Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: C3 Alle typer kalkulatorer, alle andre hjelpemidler - inkludert digitale
 • Sensor vurderer alle eksamensbesvarelser. Semesteroppgave vurderes av faglærer.
 • Fem (5) øvinger.
 • 60 timer forelesninger og gruppearbeid.
 • 10 stp overlapp med FORN200 (tidligere versjon).
 • GSK