FORNY100 Energi, miljø og samfunn

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Thomas Martinsen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:35 plasser. Se merknad.

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka og høstparallellen.

Om dette emnet

Innføringsemne for bachelorstudiet i fornybar energi. Dere lærer hvordan elektrisitet og varme (energikonvertering) genereres. Bred kunnskap om miljø­påvirkninger som følge av produksjon, distribusjon og bruk av energi er sentralt. Det inkluderer klimaendringer, forsuring og lokal luftforurensning. Naturlige systemer og deres virkemåte, energisystemet og koblinger mellom ulike systemer og samfunnet er temaer. Kurset introduserer vitenskapelig metode og gir bred kunnskap om skriving av semesteroppgave. Alle forelesere i studieprogrammet fornybar energi introduserer sitt fagområde med fokus på utfordringer.

Dette lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap

De skal kunne:

 • Gjengi det norske energisystemet og de utfordringer det står overfor i dag og fremover på globalt, regionalt og lokalt nivå, inkludert hvilke utslippskilder og stoffer som bidrar til forurensning og tilgang på- og bruk av energiressurser på ulike funksjoner i samfunnet.
 • Gjenkjenne hoveddimensjoner i sirkulær økonomi / LCA, hovedelementer for bærekraftig utvikling, hovedprinsipper for vannforvaltning og økologiske og naturlige systemer relevante for forurensning fra energiproduksjon.
 • Gjengi prinsipiell virkemåte for energikonverteringsteknologier og energimarkedet og hvordan policy, virkemidler og teknologisk utvikling analyseres og sentrale begreper.

Ferdigheter

 • Anvende enkle skriveregler.
 • Anvende referanseprogrammet EndNote, inkludert legge inn referanser i NMBU Harvard stil i eget bibliotek fra databaser og manuelt og legge inn referanser i egen tekst.
 • Kunne anvende programmet Word inkludert legge inn figur/tabell tekst med hyperlink og kryssreferanse til tekst, nummererte overskrifter og innholdsfortegnelse.

Generell kompetanse

Studentene skal beskrive hva studiet i fornybar energi omhandler og gjenkjenne karriere­muligheter. Gjennom semesteroppgave motta (lytte, spørre og respektere) og reagere (svare, diskutere og forstå) i samarbeidet med andre studenter. Gi en kort og oversiktlig presentasjon av semesteroppgaven for klassen.

 • Undervisningen vil være en kombinasjon av forelesninger, selvstudie, utferder og semesteroppgave. Vi vil søke opp aktuelle saker i massemediene og bruke de som utgangspunkt for diskusjon. Vi vil følge med på jobbutlysninger og identifisere hva dere kan søke på etter endt utdanning. Det blir besøk hos Akershus energi (bioenergianlegg, varmepumpe og termisk solenergi), vannkraftverk med flere. Vi vil benytte enkle relevante modeller, for eksempel klimagassregnskap.no, klimaspillet, energiportalen. Vi vil sjekke energidata tilgjengelig på nett, for eksempel strømpriser på finansportalen og NordPool, og diskutere hva som styrer de. Det skal skrives en semesteroppgaven på 15 - 25 sider. Gjennom oppgaven skal det anvendes kunnskap om energiteknologier og miljøeffekter samt vise ferdigheter i skriving. Grupper av tre stykker leverer semesteroppgave sammen.
 • Emnet har egne sider i Canvas, hvor også delaktivitetene blir bekjentgjort. En del av pensum vil være utdrag av bøker. Kompendium legges på Canvas. Deler av pensum presenteres bare på forelesning og alle lysbilder er pensum. Lærere vil være tilgjengelig for spørsmål i kontortiden. Utvalgte lærere er tilgjengelig for veiledning av semesteroppgave fortløpende gjennom semesteret.
 • Vil bli kunngjort i Canvas og på første forelesning.
 • Samlet vurdering:

  • Semesteroppgave.
  • Skriftlig eksamen (2 timer).

  Begge deler må være bestått for å bestå emnet.  Semesteroppgave Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått Skriftlig eksamen Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • Ekstern sensor godkjenner oppgavene til skriftlig eksamen og sensorer besvarelsene.
 • Første forelesning (tirsdag). Deltakelse på en utferd med overnatting og tre utferder u/overnatting. Deltakelse på skrivekurs. Innleveringer knyttet til skriveøving og ved egen og andres presentasjon av semesteroppgaven.
 • Studenter som ønsker plass i emnet må søke opptak i Studentweb senest 5. august. Etter det blir plassene i emnet fordelt.

  Studenter som har blitt tildelt plass i emnet må møte til den obligatoriske første forelesningen i august for å beholde plassen på emnet. Eventuelle ledige plasser på emnet tildeles studenter på venteliste etter første forelesning.

 • 110 timer
 • B-FORNY
 • 10 stp overlapp med FORN100 (tidligere versjon).
 • GSK