FMI312 Human miljøkjemi

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Pål Graff

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk, norsk

Frekvens:Årlig.

Forventet arbeidsmengde:250 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Emnet vil ta for seg sammenhengen mellom de viktigste biologiske, kjemiske og fysiske miljøfaktorer og human helse både i et lokalt og globalt perspektiv. Betydningen av blant annet forurensninger i luft, mat og drikkevann, eksponering for helsefarlige miljøfaktorer på arbeidsplassen og industrielle utslipp vil bli belyst.

Studentene får en innføring i metoder for risikovurdering med fokus på human helse. De vil også få en innføring i ulike vitenskapelige metoder som kan benyttes for å studere effekter på human helse ved eksponering for ulike biologiske, kjemiske og fysiske miljøfaktorer.

Dette lærer du

Etter fullført kurs skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap: Studentene vil ha innsikt i hvordan av hvordan forurensning i luft, mat og vann, eksponering av helsefarlige miljøfaktorer på arbeidsplassen og industrielle utslipp virker inn på menneskelig helse. Studentene skal ha inngående kunnskap om ulike moment ved en human helserisikovurdering og få en oversikt over vitenskapelige metoder som kan benyttes for å studere effekter på human helse ved eksponering for ulike miljøfaktorer.

Ferdighet: Studentene skal kunne gjennomføre en risikovurdering av eksponering for biologiske, kjemiske og fysiske miljøfaktorer med fokus på human helse. Studentene skal kunne vurdere og diskutere vitenskapelig data og kommunisere kunnskap om risiko for human helse ved eksponering for biologiske, kjemiske og fysiske miljøfaktorer.

Generell kompetanse: Studentene skal kunne kritisk vurdere betydningen av ulike biologiske, kjemiske og fysiske miljøfaktorer kan ha for human helse.

  • Forelesninger, egen studie, semesteroppgave.
  • Deler av boken Environmental Health, From Global to Local (John Wiley & Son, ISBN 978-1-118-98476-5, 2016) og utvalgte vitenskapelige artikler som deles på Canvas.
  • KJM100
  • Muntlig eksamen teller 100 %. Karakterregel A-E / Ikke bestått.

    Muntlig prøve Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
  • Ekstern sensor ved muntlig eksamen.
  • Individuell semesteroppgave som legges frem i plenum. Dette momentet kreves godkjent før muntlig eksamen kan avlegges.
  • 30 forelesninger fordelt på 3 timer per uke i 10 uker.
  • Realfag