FMI210 Generell miljøtoksikologi

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Dag Anders Brede

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk, norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

Kurset gir en innføring i sentrale prinsipper for toksikologi og økotoksikologi. Emnet gir kunnskap om de viktigste gruppene av miljøgifter og virkningsmekanisme av disse. Dette inkluderer opptak, fordeling, metabolisme og utskillelse av giftige stoffer i organismer. Emnet gir grunnleggende kunnskap om hvordan ulike miljøgifters interaksjon med biomolekyler fører til toksiske effekter. Gjennom laboratorieøvelser vil studentene få praktisk erfaring med toksisitetstesting på molekylært, cellulært, organisme og populasjons-nivå. Studentene lærer å analysere, tolke og rapportere vitenskapelige data. Miljøtoksikologi dekker aspekter med relevans for både human toksikologi og økotoksikologi.

Dette lærer du

Etter å ha fullført kurset skal studenten ha god forståelse av:

Kunnskap

 • Grunnleggende prinsipper i (øko)toksikologi
 • Ulike grupper av toksiske stoffer (eks. miljøgifter og naturlige giftstoffer)
 • Virkningsmekanismer (eks. biomarkører) og skadeeffekter av giftige stoffer fra molekylært og cellenivå til effekter på individer og naturlige populasjoner.
 • Eksponering, opptak, metabolisme, fordeling i kroppen og utskillelse av toksiske stoffer (eks. metaller, organiske miljøgifter etc.)

GenerellKompetanse

 • Grunnleggende forståelse av sentrale prinsipper i toksikologi med relevans for menneske og miljø
 • Grunnleggende prinsipper toksisitets testing, bruk av biomarkører og vurdering av eksperimentelle data
 • Forstå sammenhenger mellom virkningsmekanismer fra molekylære responser til skadeeffekter på organisme- og populasjonsnivå
 • Grunnleggende forståelse av kjemiske egenskaper som kjennetegner miljøgifter
 • Kjennskap til prinsipper for risikovurdering av miljøgifter
 • Forelesninger med studentaktiv læring gir innføring i grunnleggende teori og sentrale prinsipper for (øko)toksikologi som ligger til grunn for vurdering av eksponering, effekter og risiko for stressfaktorer av naturlig og menneskeskapt opprinnelse. Praktiske øvelser gir kompetanse til å sette opp (designe) og gjennomføre forsøk, identifisere respons, tolke og formidle vitenskapelige data. Innlevering av labjournal med vitenskapelig presentasjon og diskusjon av resultat fra øvelsene er et konkret læringsmål. Alle aktiviteter vil bli gjennomført i vårsemesteret.

  Labøvelser

  1. Toksisitetstest modellorganisme; Dose-respons oppsett, statistikk, data presentasjon og tolkning
  2. Genotoksistet; Kvantifisere DNA-skade indusert av ioniserende stråling
  3. Oksidativt stress; Eksponering til ulike metaller, kvantifisere ROS og induksjon av oksidativt stress
  4. Bruk av EROD enzymaktivitet som biomarkør for eksponering til organiske miljøgifter.
 • Veiledning under laboratorieøvelser. Veiledning i forbindelse med laboratorierapport journal. Canvas benyttes som informasjonskanal.
 • Utdelinger fra forelesninger publisert på Canvas. Støttelitteratur: Utvalgte bokkapitler, peer-review artikler og rapporter med relevans delt på Canvas.
 • KJM100, BIO100, STAT100.
 • Samlet vurdering

  • Mappevurdering teller 25%: Labjournal bedømmes samlet som en mappe, og det gis en felles karakter (A-F) per gruppe.
  • Skriftlig slutteksamen (3,5 timer) i eksamensperioden teller 75%.


  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler Labjournal gruppe Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Ekstern sensor godkjenner eksamensoppgavene og evaluerer minimum 25% av besvarelsene.
 • Deltakelse på forelesning (80% fremmøte) og deltagelse i alle 4 laboratorieøvelser er obligatorisk. Alle obligatoriske aktiviteter vil være spesifisert i begynnelsen av semesteret.
 • Forelesning: 16 dobbeltforelesninger, totalt 36 h

  Labkurs: 4 øvelser 4h x 2 dager pr øvelse, totalt 32 h

  Labrapport: totalt 16 h

  Selvstudie: 170 h

 • Realfag