Course code FHV330

FHV330 Folkehelsevitenskap

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Marte Karoline Råberg Kjøllesdal
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
.
Undervises i periode:
Emnet starter i slutten av august og avsluttes i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2014-2015
Fortrinnsrett: M-FOL / M-FOL-DEL
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Kunnskap om begreper og perspektiver inne faget folkehelsevitenskap og forebyggende og helsefremmende folkehelsearbeid. Faktorer som påvirker folkehelsen inkludert sosial ulikhet i helse, og nasjonale folkehelseutfordringer i fortid, nåtid og framtid. Sosiale, kulturelle fysiske miljøfaktorers betydning for helsen og oversikt over modeller og teorier for helseatferd. Rammer, strategier og ansvarsfordeling i folkehelsearbeidet i Norge. Etikk i folkehelsearbeidet og grunnleggende ferdigheter i litteratursøk og akademisk skriving. Felles undervisning som grunnlag for videre selvstudium. Obligatorisk aktivitet (individuell oppgave) og muntlig eksamen. 
Læringsutbytte:

Hovedmål:

Emnet skal gi en grunnleggende vitenskapelig forståelse for folkehelsevitenskap som fag, en oversikt over utøvelse av folkehelsearbeid lokalt, nasjonalt og globalt, og gi trening i å diskutere folkehelserelaterte problemstillinger på et akademisk grunnlag.

Etter avlagt eksamen skal studenten

(Kunnskaper)

  • ha inngående kunnskap om ulike forståelser av begrepene helse og sykdom, og kunne argumentere for individ-, befolknings- og miljørettede perspektiv i helsefremmende og forebyggende folkehelsearbeid.
  • ha inngående kunnskaper om folkehelsen og helsedeterminanter relatert til samfunn, kultur, miljø og individ og se dette i et fortids-, nåtids- og fremtidsperspektiv.
  • kunne gjøre rede for og anvende sentrale politiske, økonomiske og juridiske føringer som er relevante for folkehelsearbeid i det offentlige, arbeidslivet og det sivile samfunn.
  • gjøre rede for betydningen av inkludering og deltakelse for helse og kunne beskrive eksempler på politisk prioriterte områder som har til hensikt å fremme dette.
  • reflektere over begrepene natur og miljø, og hvordan folkehelsen påvirkes av fysiske omgivelser og klimaendringer.

(Ferdigheter)

  • kunne anvende teorier og modeller for holdnings- og adferdsskapende tiltak i helsefremmende og forebyggende arbeid.
  • kunne ta utgangspunkt i en intervensjon og redegjøre for hvordan en planlegger, gjennomfører og evaluerer denne i samarbeid med relevante sektorer, offentlig og privat, og hvordan en vurderer kostnad/nytte og kostnad/effekt.

(Generell kompetanse)

  • identifisere og vurdere etiske problemstillinger og dilemmaer i et menneskerettighetsperspektiv innen folkehelsearbeid.
  • kunne innhente og presentere vitenskapelig og annen offentlig dokumenterbar kunnskap for å belyse en fagrelevant problemstilling.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, seminarer, selvstudium, obligatorisk individuell oppgave om litteratursøk og rapportering av funn.
Læringsstøtte:
Lærere er tilgjengelig på samlinger og via Canvas i mellomperioder.
Pensum:
Litteraturliste vil foreligge ved oppstart av emnet.
Forutsatte forkunnskaper:
Relevante studier tilsvarede opptak til M-FOL / M-FOL-DEL
Anbefalte forkunnskaper:
.
Obligatorisk aktivitet:
Individuell oppgave i litteratursøk
Vurderingsordning:
Muntlig eksamen (inntil 1/2 time) teller 100% av karakter. A-F.
Sensor:
Ekstern sensor sensurerer muntlig eksamen.
Merknader:
.
Normert arbeidsmengde:
Totalt 375 timer. Organisert undervisning: 14 dager *6 t = 84 t. Obligatorisk aktivitet: 40 t. For- og etterarbeid til samlinger, arbeid på nett, og selvstudium: 251 t. 
Opptakskrav:
GSK.
Overlapp:
.
Undervisningstid:
Emnet er samlingsbasert. 14 hele dager fordelt på 5 samlinger.
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: Bokstavkarakterer