Course code FHV330

FHV330 Folkehelsevitenskap

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Grete Grindal Patil
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum 5 studenter må delta for at emnet skal gis.
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen.
Første gang: Studieår 2014-2015
Fortrinnsrett: M-FOL/M-FOL-DEL
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Del 1: Historiske og kulturelle perspektiver på helse, sykdom og skade. Helsefremmende og forebyggende arbeid i et historisk og fremtidsrettet perspektiv. Folkehelsen nasjonalt og internasjonalt. Faktorer som påvirker helse Salutogenese og patogenese. Etikk, medias rolle og brukermedvirkning og brukerperspektiv.

Del 2: Rammebetingelser og organisering av folkehelsearbeid i offentlig og privat sektor. Lover og forskrifter, politiske beslutningsprosesser og konsekvenser, saksbehandling og utredning, plansystemet og planprosesser som arbeidsverktøy. Universell utforming. Tverrfaglig og sektorovergripende arbeid (uni-, multi,- inter- og transprofesjonell). Miljørettete, befolkningsrettete og individrettet strategier i folkehelsearbeid, brukerperspektiv og brukermedvirkning. Mestring og sårbarhet. Kartlegging og konsekvensanalyse NGO (Non Govermental Organisations) og lokalt folkehelsearbeid.

Læringsutbytte:

Hovedmål: Emnet skal gi en grunnleggende vitenskaplig forståelse for faget folkehelsevitenskap og folkehelsearbeid lokalt og sentralt. Emnet skal bidra til å gi en oversikt over utøvelse av folkehelsearbeid, og gi trening i å diskutere relevante problemstillinger på et akademisk grunnlag. Emnet er delt i 2 deler med følgende læringsmål:

Del 1 - Samfunn, miljø og helse.

Læringsmål: Studenten skal kunne

- vise ulike forståelser av begrepene helse og sykdom, folkehelsearbeid, helsefremmende og forebyggende arbeid, og knyttet til individ-, befolknings- og miljørettet arbeid

- gjøre rede for folkehelsen og helsedeterminanter knyttet til samfunn, kultur, miljø og individ gjennom ulike perspektiver på helse, sykdom og skade i fortids-, nåtids- og fremtidsperspektiv

- gjøre rede for og anvende sentrale politiske, økonomiske og juridiske føringer, i det offentlige og i arbeidslivet

- identifisere og vurdere etiske problemstillinger og dilemmaer i et menneskerettighetsperspektiv innen folkehelsearbeid

Del 2 - Folkehelsearbeid

Læringsmål: Studenten skal kunne

- drøfte teorier og modeller innen helsefremmende og forebyggende arbeid for å implementere holdnings- og adferdsskapende tiltak der nettverksarbeid inngår

- reflektere over begrepene natur og miljø og hvordan naturbaserte tiltak kan integreres i helsefremmende arbeid

- gjøre rede for prinsipper og ideologi i universell utforming for å fremme inkludering og deltakelse

- ta utgangspunkt i en intervensjon og redegjøre for hvordan en planlegger, gjennomfører og evaluerer en intervensjon i samarbeid med relevante sektorer, offentlig og privat. Vurdere kostnad/nytte og kostnad/effekt relevant for intervensjonen.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, gruppearbeid, arbeid på nett, selvstudium, oppgave.
Læringsstøtte:
Lærere er tilgjengelig på samlinger og via Fronter i mellomperioder.
Pensum:
Litteraturliste vil foreligge ved oppstart av emnet.
Forutsatte forkunnskaper:
Relevante studier tilsvarede opptak til M-FOL/M-FOL-DEL
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Muntlig eksamen og gruppeoppgave, teller henholdsvis 2/3 og 1/3 av karakter.
Sensor:
Ekstern sensor sensurerer muntlig eksamen.
Merknader:
Emnet gis i samarbeid mellom flere av NMBUs institutter og Høgskolen i Oslo og Akerhus (HiOA). Undervisningen er fordelt på fire samlinger og til sammen 14 dager.
Normert arbeidsmengde:
Totalt 450 timer. Samlinger: 30 t * 3 uker = 90 t. For- og etterarbeid til samlinger, arbeid på nett og i grupper og selvstudium: 220 t. Semesteroppgave: 140 t.
Opptakskrav:
GSK.
Undervisningstid:
Emnet er samlingsbasert. Ca. 14 hele dager fordelt på 4-5 samlinger.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått