FHV330 Folkehelsevitenskap

Studiepoeng:15

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Marte Karoline Råberg Kjøllesdal

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig.

Forventet arbeidsmengde:Totalt 375 timer. Organisert undervisning: 14 dager *6 t = 84 t. Obligatorisk aktivitet: 40 t. For- og etterarbeid til samlinger, arbeid på nett, og selvstudium: 251 t.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i slutten av august og avsluttes i høstparallellen.

Om dette emnet

Kunnskap om begreper og perspektiver inne faget folkehelsevitenskap og forebyggende og helsefremmende folkehelsearbeid. Faktorer som påvirker folkehelsen inkludert sosial ulikhet i helse, og nasjonale folkehelseutfordringer i fortid, nåtid og framtid. Sosiale, kulturelle fysiske miljøfaktorers betydning for helsen og oversikt over modeller og teorier for helseatferd. Rammer, strategier og ansvarsfordeling i folkehelsearbeidet i Norge. Etikk i folkehelsearbeidet og grunnleggende ferdigheter i litteratursøk og akademisk skriving. Felles undervisning som grunnlag for videre selvstudium. Obligatorisk aktivitet (individuell oppgave) og muntlig eksamen.

Dette lærer du

Hovedmål:

Emnet skal gi en grunnleggende vitenskapelig forståelse for folkehelsevitenskap som fag, en oversikt over utøvelse av folkehelsearbeid lokalt, nasjonalt og globalt, og gi trening i å diskutere folkehelserelaterte problemstillinger på et akademisk grunnlag.

Etter avlagt eksamen skal studenten

(Kunnskaper)

 • ha inngående kunnskap om ulike forståelser av begrepene helse og sykdom, og kunne argumentere for individ-, befolknings- og miljørettede perspektiv i helsefremmende og forebyggende folkehelsearbeid.
 • ha inngående kunnskaper om folkehelsen og helsedeterminanter relatert til samfunn, kultur, miljø og individ og se dette i et fortids-, nåtids- og fremtidsperspektiv.
 • kunne gjøre rede for og anvende sentrale politiske, økonomiske og juridiske føringer som er relevante for folkehelsearbeid i det offentlige, arbeidslivet og det sivile samfunn.
 • gjøre rede for betydningen av inkludering og deltakelse for helse og kunne beskrive eksempler på politisk prioriterte områder som har til hensikt å fremme dette.
 • reflektere over begrepene natur og miljø, og hvordan folkehelsen påvirkes av fysiske omgivelser og klimaendringer.

(Ferdigheter)

 • kunne anvende teorier og modeller for holdnings- og adferdsskapende tiltak i helsefremmende og forebyggende arbeid.
 • kunne ta utgangspunkt i en intervensjon og redegjøre for hvordan en planlegger, gjennomfører og evaluerer denne i samarbeid med relevante sektorer, offentlig og privat, og hvordan en vurderer kostnad/nytte og kostnad/effekt.

(Generell kompetanse)

 • identifisere og vurdere etiske problemstillinger og dilemmaer i et menneskerettighetsperspektiv innen folkehelsearbeid.
 • kunne innhente og presentere vitenskapelig og annen offentlig dokumenterbar kunnskap for å belyse en fagrelevant problemstilling.
 • Forelesninger, seminarer, selvstudium, obligatorisk individuell oppgave om litteratursøk og rapportering av funn.
 • Lærere er tilgjengelig på samlinger og via Canvas i mellomperioder.
 • Litteraturliste vil foreligge ved oppstart av emnet.
 • Relevante studier tilsvarede opptak til M-FOL / M-FOL-DEL
 • Muntlig eksamen (inntil 1/2 time) teller 100% av karakter. A-F.

  En muntlig prøve Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Ekstern sensor sensurerer muntlig eksamen.
 • Individuell oppgave i litteratursøk
 • Emnet er samlingsbasert. 14 hele dager fordelt på 5 samlinger.
 • M-FOL / M-FOL-DEL
 • GSK