Detaljer om emnet FHV315

FHV315 Vitenskapsteori og forskningsmetoder, folkehelsevitenskap

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2020 .

Emneansvarlige: Ingeborg Amalie Pedersen
Medvirkende: Geir Aamodt
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
.
Undervises i periode:
Emnet starter i slutten av august, men det tilhører høstparallell.
Første gang: Studieår 2017-2018
Fortrinnsrett: M-FOL og M-FOL-DEL
Emnets innhold:

-Innføring i sentrale vitenskapsteoretiske tradisjoner.

-Innføring i ulike typer forskningsspørsmål og sammenhengen mellom forskningsspørsmål og forskningsdesign.

-Innføring i forskningsetikk

-Innføring i ulike kvalitative forskningsdesign, datainnsamlingsmetoder og analyseverktøy

- Innføring i ulike kvantitative forskningsdesign, datainnsamlingsmetoder og analyseverktøy

-Innføring i kvalitetskrav i kvalitativ og kvantitativ forskning

Læringsutbytte:

Kunnskaper

 • Ha kunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske tradisjoner og tilnærminger med relevans for fagområdet.
 • Ha kunnskap om etiske problemstillinger knyttet til forskning på fagområdet.
 • Ha kunnskap om kvalitative og kvantitative forskningsdesign, datainnsamlingsmetoder og dataanalysetradisjoner.
 • Ha kunnskap om vurdering av kvalitet i kvalitativ og kvantitativ forskning.

Ferdigheter

 • Kan reflektere kritisk og selvstendig over sammenhenger mellom forskningsspørsmål, forskningsdesign, metodevalg og forskningsetikk.
 • Kan anvende sentrale kvalitative og kvantitative metoder og analyseverktøy.
 • Kan reflektere kritisk over valg av forskningsdesign, metode og forskningsresultater med utgangspunkt i metodefaglige argumenter.

Kompetanse

 • Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på forskningsrelaterte problemstillinger
 • Kan analysere og håndtere relevante praksis -og forskningsetiske problemstillinger.
 • Kan kommunisere faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner, basert på fagområdets uttrykksformer, både med eksperter og allmennheten.
 • Kan bidra til nytenking i forskning og kunnskapsbasert praksis og delta i faglig kritisk refleksjon.
Læringsaktiviteter:
Forelesning og forelesningsvideoer, seminar, datalab og selvstudium
Læringsstøtte:
 Canvas
Pensum:
Pensum vil være klart ved oppstart av emnet
Forutsatte forkunnskaper:
Bachelorgrad eller tilsvarende
Anbefalte forkunnskaper:
.
Obligatorisk aktivitet:
.
Vurderingsordning:
(semester)oppgaver i vitenskapsteori og kvalitativ metode (en i hver) og en skriftlig skoleeksamen i kvantitativ metode. Skoleeksamen teller 40% og hver semesteroppgave 30% på endelig karakter. Alle deleksamener må være bestått for å få karakter i emnet.
Sensor:
Ekstern sensor benyttes på deler av evalueringen.
Normert arbeidsmengde:
450 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Overlapp med MAFOLK4000 + MAFOLK4100.
Undervisningstid:
Samlingsbasert, ca 15 hele dager fordelt på 5 samlinger.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått