Course code FHV315

FHV315 Vitenskapsteori og forskningsmetoder, folkehelsevitenskap

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Ingeborg Amalie Pedersen
Medvirkende: Karl-Arne Næss Korseberg, Geir Aamodt
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Høstparallell
Første gang: Studieår 2017-2018
Fortrinnsrett: M-FOL og M-FOLDEL
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

-Innføring i sentrale vitenskapsteoretiske tradisjoner.

-Innføring i ulike typer forskningsspørsmål og sammenhengen mellom forskningsspørsmål og forskningsdesign.

-Innføring i forskningsetikk

-Innføring i ulike kvalitative forskningsdesign, datainnsamlingsmetoder og analyseverktøy

- Innføring i ulike kvantitative forskningsdesign, datainnsamlingsmetoder og analyseverktøy

-Innføring i kvalitetskrav i kvalitativ og kvantitativ forskning

Læringsutbytte:

Kunnskaper

 • Ha kunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske tradisjoner og tilnærminger med relevans for fagområdet.
 • Ha kunnskap om etiske problemstillinger knyttet til forskning på fagområdet.
 • Ha kunnskap om kvalitative og kvantitative forskningsdesign, datainnsamlingsmetoder og dataanalysetradisjoner.
 • Ha kunnskap om vurdering av kvalitet i kvalitativ og kvantitativ forskning.

Ferdigheter

 • Kan reflektere kritisk og selvstendig over sammenhenger mellom forskningsspørsmål, forskningsdesign, metodevalg og forskningsetikk.
 • Kan anvende sentrale kvalitative og kvantitative metoder og analyseverktøy.
 • Kan reflektere kritisk over valg av forskningsdesign, metode og forskningsresultater med utgangspunkt i metodefaglige argumenter.

Kompetanse

 • Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på forskningsrelaterte problemstillinger
 • Kan analysere og håndtere relevante praksis -og forskningsetiske problemstillinger.
 • Kan kommunisere faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner, basert på fagområdets uttrykksformer, både med eksperter og allmennheten.
 • Kan bidra til nytenking i forskning og kunnskapsbasert praksis og delta i faglig kritisk refleksjon.
Læringsaktiviteter:
Forelesning og forelesningsvideoer, seminar, datalab og selvstudium
Læringsstøtte:
 Canvas
Pensum:
Pensum vil være klart ved oppstart av emnet
Forutsatte forkunnskaper:
Bachelorgrad eller tilsvarende
Vurderingsordning:
(semester)oppgaver i vitenskapsteori og kvalitativ metode (en i hver) og en skriftlig skoleeksamen i kvantitativ metode. Alle tre delene teller en tredjedel på endelig karakter.
Sensor:
Ekstern sensor benyttes på deler av evalueringen
Normert arbeidsmengde:
450 timer
Undervisningstid:
Samlingsbasert, ca 15 hele dager fordelt på 3-5 samlinger
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått