Course code FHV300

FHV300 Aktivitetsvitenskap - helsefremmende opplevelser og aktiviteter

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Ruth Kjærsti Raanaas
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
35
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, juniblokka.
Første gang: Studieår 2008-2009
Fortrinnsrett: M-FOL / M-FOL-DEL
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet er basert på teorier og begreper fra Aktivitetsvitenskap (Occupational Science). Aktivitet forstås her i et hverdagslivs- og livsløpsperspektiv, og omfatter det folk er engasjert i, om det er fysisk, sosial eller kulturell aktivitet, arbeid eller fritid, organisert eller uorganisert aktivitet. Det legges også vekt på å forstå hva som skaper engasjement og deltagelse. Grunnleggende i aktivitetsvitenskap er å belyse hvordan deltagelse i aktivitet henger sammen med den situasjonen eller konteksten hvor aktiviteten foregår. Kunnskap om hvorfor og hvordan engasjement og deltagelse i aktivitet oppstår, anvendes så for å bedre forstå hvordan man kan fremme befolkningers helse og livskvalitet. Det legges vekt på ulike former for barrierer eller utfordringer som på ulike måter kan forhindre ulike grupper i å drive med meningsfylt aktivitet, slik som kulturelle, sosiale og samfunnsmessige faktorer. 

Sentrale termer og begreper er for eksempel mening, engasjement, deltagelse, tilhørighet, identitet, aktivitetsbalanse, occupational justice, occupational possibilities, occupational deprivation, marginalisering.

Læringsutbytte:

Etter avlagt eksamen i emnet skal studenten:

Kunnskap

- ha kunnskap om fenomenet aktivitet i et aktivitetsvitenskapelig perspektiv

- ha avansert kunnskap om forholdet mellom aktivitet og helse

- ha kunnskap om individuelle, sosiale og kulturelle faktorers betydning for deltagelse i aktivitet

- ha kunnskap om samspillet mellom menneskelig aktivitet og miljøet 

Ferdigheter

- kunne tilegne seg nytt fagstoff innen fagfeltet

- kunne formidle sentralt fagstoff gjennom relevante fagtermer

- kunne benytte relevante fagtermer i utvikling av praksis

- kunne bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser innen folkehelsearbeid

Generell kompetanse

- forstår og anvender kunnskap om helsefremmende aktivitet og utfordringer for aktivitet, både på individnivå og systemnivå

- forstår og anvender kunnskap om etiske prinsipper og rettigheter innen helsefremmende aktivitet både lokalt og globalt

- kan analysere, utvikle og formidle kunnskap om helsefremmende aktivitet

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, seminarer, arbeid på Canvas og selvstudium skal understøtte utarbeidelse av en individuell semesteroppgave der ferdigheter i emnets læringmål testes.
Læringsstøtte:
Lærere er tilgjengelig på samlinger og via Canvas i mellomperioder.
Pensum:
Vitenskapelige artikler og bøker. Litteraturliste vil foreligge ved oppstart av emnet.
Forutsatte forkunnskaper:
.
Anbefalte forkunnskaper:
  • FHV330
  • FHV315
Obligatorisk aktivitet:
Semesteroppgave med muntlig presentasjon. Langsgående skriftlig eksamensoppgave inkluderer innlevering av problemstilling, veiledning i gruppe og muntlig presentasjon av eksamensoppgaven.
Vurderingsordning:

Emnet kan ha fått ny eksamensform grunnet virusutbruddet. Sjekk i Canvas.

Individuell oppgave teller 100 %.

Sensor:
Sensor skal godkjenne evalueringsopplegget, dvs godkjenne oppgavetekst for individuell oppgave. Sensor skal videre delta i sensur av oppgave.
Merknader:
.
Normert arbeidsmengde:
Totalt 300 timer. Samlinger: 30 t * 2 uker = 60 timer. For- og etterarbeid til samlinger, arbeid på nett og selvstudium: 110 timer. Semesteroppgave: 130 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
.
Undervisningstid:
Emnet er samlingsbasert. Ca. 2 uker heltid med felles samlinger (forelesninger og seminarer).
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått