Course code FHV300

FHV300 Aktivitetsvitenskap - helsefremmende opplevelser og aktiviteter

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Ruth Kjærsti Raanaas
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
35
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, juniblokka.
Første gang: Studieår 2008-2009
Fortrinnsrett: M-FOL / M-FOL-DEL
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Følgende tema vil vektlegges:

- Aktivitetsvitenskap

- Individuelle, sosiale og kulturelle faktorers betydning for aktivitet

- Aktivitet og deltakelse - betydning for fysisk, psykisk og sosial helse

- Menneskelig aktivitet i relasjon til natur og miljø

- Aktivitet i et kulturelt perspektivet

- Aktivitet i et hverdagsperspektiv og livsløpsperspektiv

Læringsutbytte:

Etter avlagt eksamen i emnet skal studenten:

Kunnskap

- ha kunnskap om fenomenet aktivitet i et aktivitetsvitenskapelig perspektiv

- ha avansert kunnskap om forholdet mellom aktivitet og helse

- ha kunnskap om individuelle, sosiale og kulturelle faktorers betydning for deltagelse i aktivitet

- ha kunnskap om samspillet mellom menneskelig aktivitet og miljøet 

Ferdigheter

- kunne tilegne seg nytt fagstoff innen fagfeltet

- kunne formidle sentralt fagstoff gjennom relevante fagtermer

- kunne benytte relevante fagtermer i utvikling av praksis

- kunne bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser innen folkehelsearbeid

Generell kompetanse

- forstår og anvender kunnskap om helsefremmende aktivitet og utfordringer for aktivitet, både på individnivå og systemnivå

- forstår og anvender kunnskap om etiske prinsipper og rettigheter innen helsefremmende aktivitet både lokalt og globalt

- kan analysere, utvikle og formidle kunnskap om helsefremmende aktivitet

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, seminarer, arbeid på Canvas og selvstudium skal understøtte utarbeidelse av en individuell semesteroppgave der ferdigheter i emnets læringmål testes.
Læringsstøtte:
Lærere er tilgjengelig på samlinger og via Canvas i mellomperioder.
Pensum:
Vitenskapelige artikler og bøker. Litteraturliste vil foreligge ved oppstart av emnet.
Forutsatte forkunnskaper:
.
Anbefalte forkunnskaper:
  • FHV200 eller FHV330,
  • UMB-VIT, MAFOLK4100 (HiOA) eller FHV315
  • UMB-FORS, MAFOLK4000 (HiOA) eller FHV315
Obligatorisk aktivitet:
Semesteroppgave med muntlig presentasjon. Langsgående skriftlig eksamensoppgave inkluderer innlevering av problemstilling, veiledning i gruppe og muntlig presentasjon av eksamensoppgaven.
Vurderingsordning:
Individuell oppgave teller 100 %.
Sensor:
Sensor skal godkjenne evalueringsopplegget, dvs godkjenne oppgavetekst for individuell oppgave. Sensor skal videre delta i sensur av oppgave.
Merknader:
.
Normert arbeidsmengde:
Totalt 300 timer. Samlinger: 30 t * 2 uker = 60 timer. For- og etterarbeid til samlinger, arbeid på nett og selvstudium: 110 timer. Semesteroppgave: 130 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
.
Undervisningstid:
Emnet er samlingsbasert. Ca. 2 uker heltid med felles samlinger (forelesninger og seminarer).
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått