Course code EIE320

EIE320 Ekspropriasjon og grunnerverv

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Håvard Steinsholt
Medvirkende: Sølve Bærug, Helen Elisabeth Elvestad, Fredrik Holth
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
50
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, januarblokka.
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: M-EIE, M-BYREG, M-EUTV
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet består av en forelesningsrekke i perioden september - november. Undervisningsperiode 2 vil bli preget av gjesteforelesere, avgrensede seminarer og øvinger. Semesteroppgaven vil bli utlevert i oktober-november. Semesteroppgaven løses primært i selvvalgte grupper. Individuelt semesterarbeid for studenter som ikke kan delta i gruppearbeid eller som i liten grad har fulgt høstsemesterets forelesninger eller som ikke har forutsatte forkunnskaper. Veiledning og gjennomføring av arbeidet vil vesentlig skje i undervisningsperiode 3. Innlevering i uke 4. 1 dags obligatorisk utferd vil bli holdt i undervisningsperiode 3, eventuelt i perioden oktober - desember.
Læringsutbytte:
Kjenne rettregler, begreper og prosesser for profesjonelt å kunne arbeide med ekspropriasjon og minnelig grunnerverv - dokumentert via emnets semesterarbeid. Ha forståelse av prosesser, begreper og sammenhenger som gjør studenten i stand til å gå kvalifisert inn i profesjonelle samtaler der dette; en kompetanse som dstår sentralt i det videre studiet og seinere profesjonelt. Gi innblikk i de etiske problemer og forhandlingsproblemer som preger ekspropriasjonssituasjoner. Gi trening i profesjonell analyse, syntese samt språklig og tallmessig behandling av komplekse juridisk pregede problemstillinger. Gi operativ kunnskap om verdsetting av fast eiendom generelt. Gi trening i en form for studium som er særlig relevant for siste del av studiene. Studenten skal etter kort tid profesjonelt og etisk kunne arbeide med (gjennomføre) grunnerverv, herunder: Ha et profesjonelt forhold til juridisk og erstatningsmessig problematikk knyttet til forholdet mellom (offentlig) regulering/arealinngrep og eiendomsrett. Kjenne og kunne anvende de juridiske og økonomiske standarder som gjelder dette området. Kunne vurdere og gi kvalifiserte anslag over prosesskostnader og erstatningsnivåer ved grunnerverv. Lære arbeidsformer og stoffhåndtering av særlig betydning for siste del av studiet. Studenten skal kunne mestre de ekspropriasjonsrettslige og naborettslige standarder som gjelder i Norge, og hvilke konstitusjonelle og folkerettslige rammer som gjelder. I tillegg skal studenten ha innblikk i hvilke forhandlingsmessige problemer som kan oppstå ved grunnerverv - og ha innblikk i praktikeres tilnærminger til løsninger av slike problemer. Studentene skal være gjort kjent med etiske retningslinjer innenfor bransjen.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Seminar/kollokvier med lærer til stede. Gruppearbeid/prosjekt/øving med betydelig innslag av søking etter og sammenstilling av rettskilder og annen litteratur.
Læringsstøtte:

Lærerer tilgjengelig etter avtale for veiledning under hele emnet. Lærere er tilgjengelig for veiledning og diskusjoner daglig til oppgitte tider i undervisningsperiode 3. Det gis fyldige skriftlige kommentarer som tilbakemelding på gruppeoppgaven i forbindelse med sensur.

Læringsplatform Canvas

Timeplan TimeEdit

Pensum:
STORDRANGE, B, LYNGHOLT,O.C.,2000, Ekspropriasjonserstatningsloven kommentarutgave Universitetsforlaget, Oslo.
Forutsatte forkunnskaper:
EIE101, JUS100, JUS220
Anbefalte forkunnskaper:
JUS102, JUS210, JUS311, JUS220, jus320, EIE100, EIE222.
Obligatorisk aktivitet:
Utferd, 1 dag. Diverse øvinger.
Vurderingsordning:
Selvstendig arbeid (gruppearbeid eller individuelt arbeid), A-F. Arbeid skjer under veiledning i undervisningsperiode 3. Innleveringsfrist er mot slutten av uke 4. Arbeidet vurderes ut fra evne til å identifisere spørmålstillinger ut fra en aktuell situasjon, håndtere disse i en juridisk-metodisk drøfting og følge opp de juridiske konklusjonene med en verdsettingsfaglig håndtering.
Sensor:

Ekstern sensor deltar ved vurdering av eksamensbesvarelsene fra alle eksaminandene.

Samtaler om emnets innhold og gjennomføring er fast tema under sensurkonferanse.

Merknader:
Statens Vegvesen gir bidrag i emnet ved gjesteforelesning og utferd.
Normert arbeidsmengde:
Strukturert arbeidstid: 190 t Selvstudium: 110 timer
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Forelesninger: 60 timer. Seminarer o.l.: 30 timer. Utferd: 10 timer. Gruppeoppgaver: 90 timer.
Eksamensdetaljer: :