EIE320 Ekspropriasjon og grunnerverv

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Håvard Steinsholt

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:60

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:

Strukturert arbeidstid: 60 timer ,

Selvstudium: 70 timer

Øvingsarbeid/gruppearbeid: 120 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning i høstparallellen. Undervisning, øvinger, semesterarbeid og vudering i januarblokka.

Om dette emnet

Emnet består av en forelesningsrekke i perioden september - november. Undervisningsperiode 2 vil bli preget av gjesteforelesere, avgrensede seminarer og øvinger. Semesteroppgaven vil bli utlevert i oktober-november. Semesteroppgaven løses primært i selvvalgte grupper. Individuelt semesterarbeid for studenter som ikke kan delta i gruppearbeid eller som i liten grad har fulgt høstsemesterets forelesninger eller som ikke har forutsatte forkunnskaper. Veiledning og gjennomføring av arbeidet vil vesentlig skje i undervisningsperiode 3. Innlevering i uke 4. 1 dags obligatorisk utferd vil bli holdt i undervisningsperiode 3, eventuelt i perioden oktober - desember.

Dette lærer du

Kjenne rettregler, begreper og prosesser for profesjonelt å kunne arbeide med ekspropriasjon og minnelig grunnerverv - dokumentert via emnets semesterarbeid.

Ha forståelse av prosesser, begreper og sammenhenger som gjør studenten i stand til å gå kvalifisert inn i profesjonelle samtaler der dette; en kompetanse som står sentralt i det videre studiet og seinere profesjonelt.

Gi innblikk i de etiske problemer og forhandlingsproblemer som preger ekspropriasjonssituasjoner. Gi trening i profesjonell analyse, syntese samt språklig og tallmessig behandling av komplekse juridisk pregede problemstillinger.

Gi operativ kunnskap om verdsetting av fast eiendom generelt.

Gi trening i en form for studium som er særlig relevant for siste del av studiene.

Studenten skal etter kort tid profesjonelt og etisk kunne arbeide med (gjennomføre) grunnerverv, herunder:

 • Ha et profesjonelt forhold til juridisk og erstatningsmessig problematikk knyttet til forholdet mellom (offentlig) regulering/arealinngrep og eiendomsrett.
 • Kjenne og kunne anvende de juridiske og økonomiske standarder som gjelder dette området.
 • Kunne vurdere og gi kvalifiserte anslag over prosesskostnader og erstatningsnivåer ved grunnerverv.
 • Lære arbeidsformer og stoffhåndtering av særlig betydning for siste del av studiet.

Studenten skal kunne mestre de ekspropriasjonsrettslige og naborettslige standarder som gjelder i Norge, og hvilke konstitusjonelle og folkerettslige rammer som gjelder. I tillegg skal studenten ha innblikk i hvilke forhandlingsmessige problemer som kan oppstå ved grunnerverv - og ha innblikk i praktikeres tilnærminger til løsninger av slike problemer.

Studentene skal være gjort kjent med etiske retningslinjer innenfor bransjen.

 • Forelesninger. Seminar/kollokvier med lærer og profesjonelle yrkesutøvere til stede. Veiledet semesterarbeid med betydelig innslag av søking etter- og sammenstilling av rettskilder og annen litteratur.
  • Lærerer tilgjengelig etter avtale for veiledning under hele emnet. Lærere er tilgjengelig for veiledning og diskusjoner til oppgitte tider i undervisningsperiode Det gis fyldige skriftlige kommentarer som tilbakemelding på gruppeoppgaven i forbindelse med sensur.
  • Læringsplatform Canvas
  • Timeplan TimeEdit
 • STORDRANGE, B, LYNGHOLT,O.C.,2000, Ekspropriasjonserstatningsloven kommentarutgave Universitetsforlaget, Oslo.

  HAUGE, K. B., HOLTH, F OG LARSEN, I. W, 2020, Ekspropriasjonsrett kort forklart, Universitetsforlaget, Oslo.

 • JUS100, JUS220
 • Selvstendig arbeid med oppgave (gruppearbeid eller individuelt arbeid), A-F. Arbeid skjer under veiledning i tredje undervisningsperiode. Innleveringsfrist er mot slutten av uke 4. Arbeidet vurderes ut fra evne til å identifisere spørsmålstillinger analytisk ut fra en beskrevet situasjon, håndtere disse i en juridisk-metodisk drøfting og følge opp de juridiske konklusjonene med en verdsettingsfaglig håndtering.

  Oppgave Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Eksterne sensorer deltar ved vurdering av eksamensbesvarelsene fra alle eksaminandene.

  Samtaler om emnets innhold og gjennomføring er fast tema under sensurkonferanse.

 • Aktivitet 1: Utferd, 1 dag.

  Aktivitet 2: 3-5 obligatorske øvinger.

 • Statens Vegvesen gir bidrag i emnet ved gjesteforelesning og utferd.
 • Forelesninger: 50t imer. Veiledning 10 timer.
 • M-EIE, M-BYREG, M-EUTV
 • GSK