Course code EIE304

EIE304 Feltarbeid i eiendomsfag

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Einar Anders Hegstad
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
45
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokk, høstparallell.
Første gang: Studieår 2016-2017
Fortrinnsrett: M-EIE
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Forberedelser til feltarbeid (i forkant av augustblokka).

Augustblokk: Feltarbeid andre uken i augustblokka (uke 35).

Høstparallell: Gruppearbeid med innlevering av gruppeoppgave, muntlig presentasjon.

Læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten har

 • kunnskap om innholdet i, og hvordan sentrale aktører kan oppleve, en reell jordskiftesak.
 • kunnskap om reell eiendomsfaglig datainnsamling gjennom intervju, dokumentstudier og observasjon.
 • kunnskap om hvordan man bruker intervju, dokumentstudier og observasjon til å kunne  gjennomføre analyser av den innhentede empirien.

Ferdigheter:

Studenten kan

 • utføre reell eiendomsfaglig datainnsamling gjennom intervju, dokumentstudier og  observasjon.
 • bruke intervju med grunneiere og andre aktører, dokumentstudier og observasjon og lage analyser på dette grunnlaget.
 • arbeide i grupper.

Generell kompetanse:

Studenten kan

 • utveksle sysnpunkter og erfaringer med andre fagpersoner knyttet til hvordan ulike aktører kan oppleve å være part eller på annen måte medvirke i en jordskiftesak.
 • utveksle sysnpunkter og erfaringer med andre fagpersoner knyttet til hva som kan være bakgrunnen for at det blir krevd jordskiftesak og hvordan løsningen av en sak kan bli.
 • med et kritisk blikk lese andre oppgaver der det er gjennomført og gjort analyser med utgangspunkt i intevju, dokumentstudier og observasjon.
Læringsaktiviteter:
Formelle intervju, strukturerte samtaler, dokumentstudier, observasjon, oppgaveskriving, muntlig og skriftleg presentasjon, gruppearbeid med veiledning, gruppearbeid som selvstendig studium.
Læringsstøtte:
 • Canvas læringsplattform
 • Veiledning
Pensum:
 • Rettsbøker og annet relevant materiale knyttet til tildelt jordskiftesak.
 • Litteratur som er relevant i forhold til tildelt jordskiftesak.
 • Emnet bygger på pensum i EIE302 og JUS331.
Forutsatte forkunnskaper:
EIE302, EIE320, JUS331
Obligatorisk aktivitet:
Aktiv deltagelse i hele feltarbeidet, i grupperarbeidet og i den munntlige presentasjonen for alle grupper.
Vurderingsordning:
Oppgave (gruppeoppgave), som leveres i siste halvdel av oktober. Karakterskala: A-F.
Sensor:

Ekstern sensor deltek ved vurdering av eksamensoppgåvene frå alle eksaminandane.

Ein legg stor vekt på å få ein sensor som er villig til å gå inn i ei rolle som medspelar i kvalitessikringa, og ein har same sensor over fleire år, slik at sammenlikning over tid vert mogeleg. Sensor vert systematisk og grundig informert om emnets mål, innhold, opplegg og gjennomføring. Til slutt vert det gjennomført en samtale mellom sensor og lærere.

Sensor: Anton Bachke

Merknader:
I forbindelse med utbrudd av koronasmittet våren 2020, tas det forbehold om endringer i emnets opplegg i august og høstparallell 2021 avhengig av smittesituasjonen. Nærmere opplysninger vil bli kunngjort på emnets Canvas-rom for dem som melder seg til kurset.
Normert arbeidsmengde:

Augustblokk (samt noen forberedelser i forkant av blokka): 75 timer

Høstparallell: 175 timer

Sum arbeidsmengde for emnet: 250 timer (10 studiepoeng). 

Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
 • 3 timer forelesning.
 • 1 uke feltarbeid med veiledning
 • Oppgaveskriving med veiledning i høstparallellen.
 • Muntlig presentasjon med tilbakemelding. 
Eksamensdetaljer: Gruppeoppgave: Bokstavkarakterer