Course code EIE304

EIE304 Feltarbeid i eiendomsfag

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Einar Anders Hegstad
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
40
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokk, høstparallell.
Første gang: Studieår 2016-2017
Fortrinnsrett: M-EIE
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Blokkundervisning i veke 35. Ca. 3 stp i blokk. Ca. 7 stp i parallellundervisning.
Læringsutbytte:
Etter gjennomført emne kan studentane: a) Utføre reell eigedomsfagleg datainnsamling gjennom observasjon, intervju, dokumentstudier mm., og lage analysar på dette grunnlaget. b) Bruke den strukturerte samtalen med aktørane (grunneigarar, rettshavarar og andre aktørar) som arbeidsverktøy. c) Arbeide i grupper.
Læringsaktiviteter:
Formelle intervju, strukturerte samtaler, grupperarbeid, dokumentstudier, rapportskriving (prosjektoppgave), munnleg og skriftleg presentasjon, dels med rettleiing, dels sjølvstendig.
Læringsstøtte:
Canvas læringsplattform

Rettleiing

Pensum:
Vert levert ut ved emnestart som del av emneoversikten.
Forutsatte forkunnskaper:
EIE302, EIE320, JUS331
Obligatorisk aktivitet:
Aktiv deltaking i heile feltarbeidet, i grupperarbeidet og i den munnlege presentasjonen for alle grupper.
Vurderingsordning:
Langsgående vurdering som inkluderer deltakelse i utferd, gruppearbeid, muntlig presentasjon som må være godkjent og innlevering av prosjektoppgave (A-F).
Sensor:

Ekstern sensor deltek ved vurdering av eksamensoppgåvene frå alle eksaminandane.

Ein legg stor vekt på å få ein sensor som er villig til å gå inn i ei rolle som medspelar i kvalitessikringa, og ein har same sensor over fleire år, slik at sammenlikning over tid vert mogeleg. Sensor vert systematisk og grundig informert om emnets mål, innhold, opplegg og gjennomføring. Til slutt vert det gjennomført en samtale mellom sensor og lærere.

Sensor: Anton Bachke.

.

Merknader:
I forbindelse med utbrudd av koronasmittet våren 2020, tas det forbehold om endringer i emnets opplegg i august og høstparallell 2020 avhengig av smittesituasjonen. Nærmere opplysninger vil bli kunngjort på emnets Canvas-rom for dem som melder seg til kurset.
Normert arbeidsmengde:
Fordeling augustblokk og høstparallell: 3 studiepoeng i augustblokk, 7 studiepoeng i høstparallell. 
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
35 timar feltarbeid m. rettleiing. 6 timar gruppebasert rettleiing. 1 time presentasjon m. tilbakemelding (+ 3 timar som kritikarar til andre gruppers presentasjonar).
Eksamensdetaljer: :