Course code EIE304

EIE304 Feltarbeid i eiendomsfag

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Einar Anders Hegstad
Medvirkende: Øystein Jakob Bjerva
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for landskapsplanlegging
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

20

Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokk, høstparallell.
Første gang: Studieår 2008-2009
Fortrinnsrett: <p>Eiendomsfag.</p><p></p>
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Blokkundervisning i veke 35.

Ca. 3 stp i blokk.

Ca. 2 stp i parallellundervisning.

Læringsutbytte:

Etter gjennomført emne kan studentane: a) Utføre reell eigedomsfagleg datainnsamling gjennom observasjon, intervju, dokumentstudier mm., og lage analysar på dette grunnlaget. b) Bruke den strukturerte samtalen med aktørane (grunneigarar, rettshavarar og andre aktørar) som arbeidsverktøy. c) Arbeide i grupper.

Læringsaktiviteter:

Formelle intervju, strukturerte samtalar, grupperarbeid, dokumentstudier, rapportskriving (prosjektoppgave), munnleg og skriftleg presentasjon, dels med rettleiing, dels sjølvstendig.

Læringsstøtte:

Rettleiing.

Pensum:

Vert levert ut ved emnestart som del av emneoversikten.

Forutsatte forkunnskaper:

EIE226, EIE222, EIE302, JUS311, JUS320.

Anbefalte forkunnskaper:

EIE320.

Obligatorisk aktivitet:

Aktiv deltaking i heile feltarbeidet, i grupperarbeidet og i den munnlege presentasjonen for alle grupper.

Vurderingsordning:

Prosjektoppgåve.

Sensor:

Ekstern sensor deltek ved vurdering av eksamensoppgåvene frå alle eksaminandane.

Ein legg stor vekt på å få ein sensor som er villig til å gå inn i ei rolle som medspelar i kvalitessikringa, og ein har same sensor over fleire år, slik at sammenlikning over tid vert mogeleg. Sensor vert systematisk og grundig informert om emnets mål, innhold, opplegg og gjennomføring. Til slutt vert det gjennomført en samtale mellom sensor og lærere.

.

Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:

35 timar feltarbeid m. rettleiing.

 

6 timar gruppebasert rettleiing.

 

4 timar presentasjon m. tilbakemelding.

 

105 timar sjølvstendig arbeid inkl. eige feltarbeid.

Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:

35 timar feltarbeid m. rettleiing.

6 timar gruppebasert rettleiing.

1 time presentasjon m. tilbakemelding (+ 3 timar som kritikarar til andre gruppers presentasjonar).

Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått