Course code EIE304

EIE304 Feltarbeid i eiendomsfag

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Einar Anders Hegstad
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
45
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokk, høstparallell.
Første gang: Studieår 2016-2017
Fortrinnsrett: M-EIE
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Augustblokk: Forberedelser til feltarbeid. Feltarbeid andre uken i augustblokka (uke 35).

Høstparallell: Gruppearbeid med innlevering av gruppeoppgave, muntlig presentasjon.

Læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten har

 • kunnskap om innholdet i, og hvordan sentrale aktører kan oppleve, en reell jordskiftesak.
 • kunnskap om reell eiendomsfaglig datainnsamling gjennom intervju, dokumentstudier og observasjon.
 • kunnskap om hvordan man bruker intervju, dokumentstudier og observasjon til å kunne  gjennomføre analyser av den innhentede empirien.

Ferdigheter:

Studenten kan

 • utføre reell eiendomsfaglig datainnsamling gjennom intervju, dokumentstudier og  observasjon.
 • bruke intervju med grunneiere og andre aktører, dokumentstudier og observasjon og lage analyser på dette grunnlaget.
 • arbeide i grupper.

Generell kompetanse:

Studenten kan

 • utveksle sysnpunkter og erfaringer med andre fagpersoner knyttet til hvordan ulike aktører kan oppleve å være part eller på annen måte medvirke i en jordskiftesak.
 • utveksle sysnpunkter og erfaringer med andre fagpersoner knyttet til hva som kan være bakgrunnen for at det blir krevd jordskiftesak og hvordan løsningen av en sak kan bli.
 • med et kritisk blikk lese andre oppgaver der det er gjennomført og gjort analyser med utgangspunkt i intevju, dokumentstudier og observasjon.
Læringsaktiviteter:
Formelle intervju, strukturerte samtaler, dokumentstudier, observasjon, oppgaveskriving, muntlig og skriftleg presentasjon, gruppearbeid med veiledning, gruppearbeid som selvstendig studium.
Læringsstøtte:
 • Canvas læringsplattform
 • Veiledning
Pensum:
 • Rettsbøker og annet relevant materiale knyttet til tildelt jordskiftesak.
 • Litteratur som er relevant i forhold til tildelt jordskiftesak.
 • Emnet bygger på pensum i EIE302 og JUS331.
Forutsatte forkunnskaper:
EIE302, EIE320, JUS331
Obligatorisk aktivitet:
Forberedelse til feltarbeidet, aktiv deltagelse i hele feltarbeidet, i grupperarbeidet og i den munntlige presentasjonen for alle grupper.
Vurderingsordning:
Oppgave (gruppeoppgave), som leveres i siste halvdel av oktober. Karakterskala: A-F.
Sensor:
Ekstern sensor deltar ved vurdering av eksamensoppgavene fra alle eksaminandene.
Normert arbeidsmengde:

Augustblokk: 75 timer

Høstparallell: 175 timer

Sum arbeidsmengde for emnet: 250 timer (10 studiepoeng). 

Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
 • 3 timer forelesning.
 • 1 uke feltarbeid med veiledning
 • Oppgaveskriving med veiledning i høstparallellen.
 • Muntlig presentasjon med tilbakemelding. 
Eksamensdetaljer: Gruppeoppgave: Bokstavkarakterer