Course code EDS415

EDS415 Kvalitative metoder i utviklingsstudier

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Espen Olav Sjaastad
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maksimalt 16 kandiadater. Kursdeltakerne må være i gang med sine PhD studier og ha et utkast til PhD forskningsarbeid, som kan utvikles i løpet av kurset.
Undervises i periode:
Emnet har undervisning i høstparallell, vurdering i høstparallell.
Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: Noragrics PhD-kandidater, PhD kandidater ved NMBU.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Hovedformålet med kurset er å gi kursdeltakerene en grunnleggende forståelse av noen av hovedutfordringene for metodevalg i samfunnsfag, med hovedvekt på bruk av kvalitative forskningsmetoder. Kurset tar sikte på å knytte sammen generelle metodologiske prinsipper og utfordringer i valg og bruk av forskningsmetoder for datainnsamling og analyse i et PhD-prosjekt. Kurset vil hjelpe PhD-studenter som planlegger å bruke kvalitative metoder til å gjøre eksplisitte og reflekterte metodologiske valg. Kurset vil også se på forholdet mellom epistemologi, teoretiske perspektiver, forkningsspørsmål og redskaper for innsamling av data og analyse. Mer konkret vil kurset også rette fokus mot feltarbeidsbasert forskning.
Læringsutbytte:
Kunnskaper: Om forholdet mellom teoretiske perspektiver og forskningsmetode i utviklingsstudier, og hvilke forskningsmetoder som kan brukes til å besvare hvilke typer forskningsspørsmål. Ferdigheter: Utvike et godt og gjennomførbart forskningsdesign for et PhD prosjekt. Generell kompetanse: Bedre forståelse av hvordan ulike kvalitative forskningsmetoder brukes i datainnsamling og analyse.
Læringsaktiviteter:
Deltakelse i undervisninger er essensielt i dette kurset. Det bruker en deltagende tilnærming, med samarbeid mellom forelesere og studenter. Det 5-dagers intensive blokk kurset består av forelesninger av lærere, diskusjoner og presentasjoner fra kursdeltagerne. Det kreves også at studentene leser og aktivt bruker litteraturen i pensum.
Læringsstøtte:
Diskusjoner mellom studenter, emneansvarlig og medvirkende lærere.
Pensum:
Utvalgte artikler og bokkapitler.
Forutsatte forkunnskaper:
Deltakere må ha en mastergrad eller tilsvarende. Deltakere må være tatt opp på ett PhD program, og ha en forskningsforslag som kan videreutvikles.
Anbefalte forkunnskaper:
Master i enten samfunnsvitenskapelige eller tverrfaglige studier, med fokus på utviklingsorienterte problemer. Deltakerene må ha startet sine PhD-studier.
Obligatorisk aktivitet:
Deltagere må levere et foreløpig paper, med frist en uke før undervisningen starter, der metodiske utfordringer i kandatens eget prosjekt beskrives, og gi en kort presentasjon av paperet under kurset. Deltakelse i undervisningen er obligatorisk.
Vurderingsordning:
Mappevurdering. To skriftlige oppgaver; en innledende innlevering om metodiske utfordringer i egen PhD og en avsluttende oppgave om hvordan disse utfordringene skal møtes. Kun engelsk.
Sensor:
Vurderingsopplegget godkjennes av ekstern sensor.
Merknader:
Kurset organiseres av Noragric. Individuelt arbeid og innleveering før og etter det intensive blokk-kurset kreves.
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Nei
Undervisningstid:
20 timer presentasjoner og diskusjon.
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bestått/ Ikke bestått