Course code EDS415

EDS415 Kvalitative metoder i utviklingsstudier

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Espen Olav Sjaastad
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maksimalt 16 kandiadater. Kursdeltakerne må være i gang med sine PhD studier og ha et utkast til PhD forskningsarbeid, som kan utvikles i løpet av kurset.
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka, vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: Noragrics PhD-kandidater, PhD kandidater ved UMB
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Hovedformålet med kurset er å gi kursdeltakerene en grunnleggende forståelse av noen av hovedutfordringene for research-design i samfunnsfag, med hovedvekt på bruk av kvalitative forskningsmetoder. Kurset tar sikte på å knytte sammen generelle metodologiske prinsipper og utfordringer i valg og bruk av forskningsmetoder for datainnsamling i et PhD-prosjekt. Kurset vil hjelpe PhD-studenter som planlegger å bruke kvalitative metoder til å gjøre eksplisitte og reflekterte metodologiske valg. Kurset vil også se på forholdet mellom epistemologi, teoretiske perspektiver, forkningsspørsmål og redskaper for innsamling av data og analyse. Mer konkret vil kurset også rette fokus mot feltarbeidsbasert forskning.
Læringsutbytte:
Kunnskaper: Om forholdet mellom teoretiske perspektiver og forskningsmetode i utviklingsstudier, og hvilke forskningsmetoder som kan brukes til å besvare hvilke typer forskningsspørsmål. Ferdigheter: Utvike et godt og gjennomførbart forskningsdesign for et PhD prosjekt. Generell kompetanse: Bedre forståelse av hvordan ulike kvalitative forskningsmetoder brukes i datainnsamling.
Læringsaktiviteter:
Deltakelse i undervisninger er essensielt i dette kurset. Det bruker en deltagende tilnærming, med samarbeid mellom forelesere og studenter. Det 5-dagers intensive blokk kurset består av forelesninger av lærere, diskusjoner og gruppearbeid. Det kreves også at studentene leser og aktivt bruker litteraturen på pensum.
Læringsstøtte:
Diskusjonermellom studenter, og mellom studenterog tidligere studenter.
Pensum:

Creswell, J. W. (2014) Research design. Qualitative, quantitative and mixed methods approaches. Thousand Oaks: Sage.

Desai, V. & R. B. Potter (eds) (2006) Doing development research. London: Sage.

George, A. L. & A. Bennett (2005) Case studies and theory development in the social sciences. Cambridge (Ma): MIT Press.

Kvale, S. & S. Brinckmann (2009) Interviews: Learning the craft of qualitative research interviewing. Los Angeles: Sage.

Maxwell, J.A. (2005) Qualitative research design: An interactive approach. Thousand Oakes: SAGE Publications.

Ragin, C. & H.S. Becker (eds.) (1992) What is a case? Cambridge: Cambridge University Press.

Rosenberg, A. 2018. Philosophy of Social Science. Taylor and Francis.

Forutsatte forkunnskaper:
Deltakere må ha en mastergrad eller tilsvarende. Deltakere må være tatt opp på ett PhD program, og ha en forskningsforslag som kan videreutvikles.
Anbefalte forkunnskaper:
Master i enten samfunnsvitenskapelige eller tverrfaglige studier, med fokus på utviklingsorienterte problemer. Deltakerene må ha startet sine PhD-studier.
Obligatorisk aktivitet:
Studentene må levere et foreløpig paper før undervisningen starter, og gi en kort presentasjon av paperet under kurset. Deltakelse i minst 80% av undervisningen.
Vurderingsordning:
Eksamen gjøres kun på engelsk. Semesteroppgave. (8-10 sider).
Sensor:
Semesteroppgaven blir evaluert av en ekstern sensor.
Merknader:
Kurset organiseres av Noragric. Individuelt arbeid og innleveering før og etter det intensive blokk-kurset kreves.
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Nei
Undervisningstid:
16 timer forelesning og 10 timer gruppearbeid.
Eksamensdetaljer: :