EDS348 Global miljøpolitikk

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Guri Bang

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Totalt arbeidsomfang: 250 timer. Forelesninger: 30 timer. Gruppediskusjoner, seminarer og student-presentasjoner: 30 timer. Utferd: 1 dag. Selvstudium, arbeid med semesteroppgaver, forberedelse til presentasjoner, etc.: 185 timer. Eksamen: 4 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning og vurdering i vårparallellen, .

Om dette emnet

Emnet tar for seg nasjonal, regional og internasjonal politikk designet for å håndtere globale miljøutfordringer som klimaendringer, tap av biologisk mangfold, avskoging, forurensning og fossil energibruk. Studentene vil lære om hvorfor miljøproblemer oppstår, identifisere kjennetegn og drivere for globale miljøproblemer, og kritisk diskutere underliggende årsaker. Emnet tar for seg hele spekteret av politiske løsninger skapt for å møte miljøutfordringer, inkludert internasjonale miljøavtaler, nasjonal miljøpolitikk og transnasjonale initiativer igangsatt av ikke-statlige aktører. Miljøpolitikk er ofte preget av konflikt, sentrert rundt fordelingsspørsmål, geografi eller andre kontekstavhengige implikasjoner av politikken, og studentene vil lære både om konfliktdrivere og mulige løsninger på slike konflikter. Klassen vil kritisk utforske institusjoner, normer, regler og praksis som er med å forme miljøpolitikken på ulike nivåer (lokalt, nasjonalt og internasjonalt). Vi vil også ta for oss koblinger og interaksjon mellom forvaltningsnivåer. Studentene vil lære å evaluere miljøpolitikk, med spesielt fokus på sosiale rettferdighetsaspekter og legitimitet. Emnet skal også gi inngående kunnskap om aktørene i global miljøpolitikk, inkludert stater, internasjonale institusjoner, transnasjonale aktører og ikke-statlige aktører. Miljøpolitikk i Norge og EU, samt viktige land som USA, Kina, Brasil og India vil bli brukt som eksempler.

Dette lærer du

Kunnskapsmål:

• Tilegne omfattende kunnskap om utforming og praksis for miljøpolitikk og -forvaltning

• Få dyp innsikt i miljøpolitiske prosesser på ulike styringsnivåer, inkludert ulike aktører, interesser, institusjoner og ideer involvert i slike prosesser

• Utvikle kapasitet til å analysere miljøpolitikk ved å bruke egnede teorier og forskningsmetoder

• Være kjent med sentrale internasjonale miljøavtaler, konvensjoner og protokoller, og hvordan de fungerer og samhandler med nasjonal og transnasjonal miljøpolitikk.

Ferdighetsmål:

• Kritisk analysere og forstå relevante institusjoner

• Kritisk evaluere miljøpolitikk på globalt, nasjonalt og lokalt nivå

• Delta aktivt og bidra til faglige diskusjoner om global miljøpolitikk

• Gi og motta konstruktiv tilbakemelding på kursoppgaver og presentasjoner

• Holde presentasjoner

• Delta konstruktivt i gruppearbeid

Generelle mål:

• Utvikle kompetanse i kritisk tenkning rundt global miljøpolitikk og forvaltning

• Refleksjon over egne og andres holdninger, verdier og normer relatert til globale miljøutfordringer

 • Forelesninger vil bli kombinert med problembasert læring og gruppediskusjoner. Emnet inkluderer seminarer der studentene er engasjert i aktiv læring gjennom å lage en podcast (gruppearbeid), lære å skrive populærvitenskapelige tekster som kronikk (individuell oppgave), og holde presentasjoner i grupper. Emnet inkluderer også en ekskursjon der studentene møter personer som jobber med utforming av miljøpolitikk og miljøforvaltning.
 • Forelesninger, seminarer, diskusjoner i klassen, samt gruppe- og individuell veiledning
 • Lærebok og et utvalg tidsskriftsartikler. Detaljert informasjon om pensum vil legges ut på Canvas tidlig i januar
 • Bachelorgrad
 • Samlet vurdering.

  Mappevurdering inngår i samlet vurdering. Mappevurderingen omfatter:

  - Gruppearbeid: Podcast (20 %)

  - Individuell oppgave: Kronikk (20 %)

  Skriftlig eksamen (4 timer) 60%.

  Eksamen kun på engelsk.

  Evaluering A-F  Skriftlig skoleeksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A2 Ingen kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler Mappe/sammensatt vurdering Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Ekstern sensor benyttes til å godkjenne evalueringsopplegget og til sensur av et utvalg besvarelser ved den avsluttende skriftlige eksamen.
 • Gruppearbeid med tilhørende seminarer. Utflukt. Studentene forventes å delta på minimum 60 % av forelesningene.
 • Ingen
 • Forelesninger: 30 timer. Gruppediskusjoner, seminarer og student-presentasjoner: 30 timer. Utferd: 1 dag.
 • M-IES
 • GSK