Course code EDS315

EDS315 Forvaltning av genetiske ressurser: Lover, regulering og praksis

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Ola Tveitereid Westengen, Trygve Berg
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Partallsår
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum: 10, maksimum :25
Undervises i periode:
Emnet starter i juniblokka. Emnet har undervisning/vurdering i juniblokka, .
Første gang: Studieår 2010-2011
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Opprinnelse, diffusjon, utveksling og eiendomsrett til genetiske ressurser gjennom tidene. Nasjonale og internasjonale strukturer og lover som er etablert for å regulere forvaltning av genetiske ressurser. Såvareregler og frøsystem, planteforedlerrett (UPOV), internasjonale miljølover knyttet til genetiske ressurser (Konvensjonen om biologisk mangfold, Plantetraktaten), internasjonal Immaterialrett (WIPO, WTO/TRIPS).
Læringsutbytte:

Kunnskap om, og innsikt i tolkning av konvensjoner, lover og vedtak om landbrukets genetiske ressurser, eiendomsrett, tilgang, utveksling og deling av fortjenester/goder ved økonomisk bruk av slike ressurser. Kunnskap om og innsikt i tolkning av konvensjoner, lover og bestemmelser angående landbrukets genetiske ressurser, herunder eiendomsrett, tilgang, utveksling, og deling av fortjeneste/goder ved økonomisk utnytting av slike ressurser.

Innsikt i den praktiske signifikansen av internasjonale lover og regler på det lokale planet.

Studentene skal oppnå evne til å kritisk analysere spørsmål knyttet til genetiske ressurser basert på disses egenskaper, historiske rolle og plass i samfunnet i dag. 

Læringsaktiviteter:
Oversiktsforelesninger, seminar og øvingsoppgaver.
Læringsstøtte:
Seminarog veiledning særlig knyttet til de obligatoriske øvingsoppgavene.
Pensum:
Forelesningsnotater med utvalgte artikler. Legges ut på Fronter.
Forutsatte forkunnskaper:
Generell kunnskap om biodiversitet og bruk av biodiversitet i landbruket.
Anbefalte forkunnskaper:
EDS250
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse på seminarene. Obligatorisk innlevering av svar på alle de ukentlige hjemmeoppgavene.
Vurderingsordning:
 Avsluttende muntlig eksamen teller 100 %. Bestått/ikke bestått. 
Sensor:
Bruk av ekstern sensor på miuntlig eksamen.
Merknader:
Noragric tar forbehold om minst 10 emneregistrerte ved oppstart av emnet.
Normert arbeidsmengde:
150 timer normert arbeidsmengde.
Opptakskrav:
Relevant bachelorgrad
Overlapp:
-
Undervisningstid:
To dager med seminarer og forelesninger hver uke. En obligatorisk hjemmeoppgave hver uke. Uka avsluttes med et seminar der vi gjennomgår og diskuterer ukas øvingsoppgave.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått - E / Ikke bestått