Course code EDS306

EDS306 Sustainability Science: Ecological, Social, and Economic Dimensions

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Espen Olav Sjaastad
Medvirkende: Arild Vatn, Jens Bernt Aune, Aida Cuni Sanchez, Lukas Jack Reiner Gode
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
30-35 studenter
Undervises i periode:
Høstparallel
Første gang: Studieår 2016-2017
Fortrinnsrett: M-IES
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Vitenskap om bærekraft representerer et tverrfaglig kunnskapsområde med kilder innen begrepet bærekraftig utvikling. Begrepet har ført an i utviklingen av miljøpolitikk og forvaltning gjennom de siste tre tiårene og er sentralt i FNs bærekraftsmål of fremtidig oppnåelse av disse. Emnet går inn i dominerende paradigmer rundt utvikling og vekst men også alternative ruter til bærekraft og hvordan grunnleggende menneskelige behov skal møtes innenfor globale miljøterskler.

Emnet dekker teoretiske og praktiske aspekter. Den teoretiske delen omfatter forelesninger, fordelt på fire hovedblokker (A-D). A. Globale miljøutfordringer innenfor menneskenes tidsalder omfatter globale miljøendringer og prosesser, underliggende årsaker til disse, samt globale miljøterskler og begrensninger. Eksempler omfatter klimaendringer, biologisk mangfold, og overforbruk. B. Integrert vurdering av økosystemer og biodiversitet dekker begreper, teori og metoder innen integrert miljøanalyse og motstandsdyktighet. Temaer omfatter sammenhengene mellom økosystemer og velferd, økosystemenes funksjoner, økologiske regimer, terskler, og sykluser, interaksjoner på tvers av nivåer, sårbarhet og tilpasninger til forstyrrelser og endringer. C. Institusjonell analyse av problemer rundt bærekraft omfatter teori, metode, og tilnærminger innenfor miljøforvaltning; modeller for menneskelig atferd, formelle og uformelle institusjoner, teori om tilgang, ressursregimer, og forvaltning av allmenninger og fellesressurser. D. Veiene til bærekraft dekker de økonomiske årsakene til miljøproblemer, debatter rundt vekst og miljø, motstridende miljøverdier, verdsetting, rettferdighet, og kontroverser rundt kommersialiseringen av natur.

Den praktiske delen vil fokusere på løsninger. Denne vil omfatte kasuser og en gruppeoppgave. Kasuser vil fokusere på praktiske illustrasjoner av teorier presentert tidligere i emnet. Gruppeoppgaven fokuserer på å utvikle evner til å identifisere miljøproblemer og formulere løsninger til disse.

Læringsutbytte:

Emnets mål er å gi deltagere tverrfaglige rammer, begreper, metoder og verktøy for analyse og forståelse av problemer og løsninger forbundet med bærekraft. Interaksjoner mellom samfunn, økonomi, og miljø på tvers av nivåer vektlegges.

Deltagere forventes å oppnå forståelse av begreper, metoder, og rammer forbundet med analyse av miljø og bærekraft, å få kjennskap til integrerte tilnærminger til sosiale, økologiske, og økonomiske systemer, og identifisere sosiale, teknologiske og økonomiske kilder til miljøforringelse.

Studenten vil få teoretisk innsikt og praktiske kunnskap rundt sammenhengene mellom økosystemer og velferd, miljøverdier og verdsetting, og modeller for menneskelig atferd. Kunnskap om økonomiske insentiver, virkemidler for miljøvern, miljøforvaltning, og sammenhengene mellom vekst og miljø. Studentene skal ha lest og forstått kjernelitteratur innen forskning om miljø og bærekraft. De skal også ha utviklet evnen til kritisk å vurdere underliggende forutsetninger bak perspektivene som omfattes i emnet.

En videre målsetning med emnet er å oppfordre til refleksjon rundt egne og andres verdier, holdninger, og aktiviteter, of potensielle implikasjoner for bærekraft og rettferdighet.

Læringsaktiviteter:

Undervisningen på emnet er campus-basert, uten streaming.

Emnet består av forelesninger, seminarer, og en gruppeoppgave.

Forelesningene omfatter in introduksjon til emnet, og er ellers organisert innenfor de fire blokkene: A. Globale miljøutfordringer innenfor menneskenes tidsalder omfatter globale miljøendringer og prosesser, underliggende årsaker til disse, samt globale miljøterskler og begrensninger. Eksempler omfatter klimaendringer, biologisk mangfold, og overforbruk. B. Integrert vurdering av økosystemer og biodiversitet dekker begreper, teori og metoder innen integrert miljøanalyse og motstandsdyktighet. Temaer omfatter sammenhengene mellom økosystemer og velferd, økosystemenes funksjoner, økologiske regimer, terskler, og sykluser, interaksjoner på tvers av nivåer, sårbarhet og tilpasninger til forstyrrelser og endringer. C. Institusjonell analyse av problemer rundt bærekraft omfatter teori, metode, og tilnærminger innenfor miljøforvaltning; modeller for menneskelig atferd, formelle og uformelle institusjoner, teori om tilgang, ressursregimer, og forvaltning av allmenninger og fellesressurser. D. Veiene til bærekraft dekker de økonomiske årsakene til miljøproblemer, debatter rundt vekst og miljø, motstridende miljøverdier, verdsetting, rettferdighet, og kontroverser rundt kommersialiseringen av natur.

Seminarene vil arte seg som gruppediskusjoner med veiledning fra lærere og emneansvarlig. Disse vil fokusere kontroversielle spørsmål innen bærekraft, som relasjonen mellom vekst og bærekraft, verdsetting, og perspektiver på natur. Det vil også være seminarer forbundet med utvikling av semesteroppgaver.

Gruppeoppgaven omfatter en semesteroppgave der kursets teoretiske innhold skal gis praktisk innhold gjennom spesifikke kasuser innenfor bærekraft. Oppgaven vil telle 40% mot endelig sluttkarakter. Gruppene vil selv velge tema, innenfor emnets faglige rammer. Grupper er selvvalgte, med gruppestørrelse på rundt fire.

Læringsstøtte:
Studentene gis veiledning i forbindelse med gruppeoppgaven. Oppmøte er obligatorisk på seminarene som omfatter gruppeoppgaven. Det vil også tilbys veiledning utenom disse seminarene.
Pensum:
Et utvalg av artikler og bokkapitler vil spesifiseres innen emnets oppstart.
Forutsatte forkunnskaper:
Emnet er tilpasset bakgrunnen til studenter innrullert i M-IES programmet.
Anbefalte forkunnskaper:
Emnet er tverrfaglig. Grunnleggende kunnskap innenfor statsvitenskap, økonomi, økologi, og miljøvitenskap vil gi et godt grunnlag for å følge emnet.
Obligatorisk aktivitet:
Deltagelse ved alle seminarer er obligatorisk. Deltagelse i gruppeoppgaven, samt seminarer og veiledning forbundet med denne, er obligatorisk. Fravær fra obligatoriske aktiviteter uten gyldig grunn vil føre til tap av rettigheten til å delta i eksamen.
Vurderingsordning:

Samlet vurdering, med gruppeoppgave og skriftlig eksamen. Vurderingsform for begge, samt sluttkarakter som veiet snitt, er A-E. 

Skriftlig eksamen vil kun foregå på engelsk.

Gruppeoppgaven teller 40% mot sluttkarakter; skriftlig eksamen teller 60%. 

Sensor:
Skriftlig eksamen og gruppeoppgave formuleres og vurderes av emneansvarlig og emnets lærere. Ekstern sensor vil kvalitetssikre vurderingsopplegget.
Normert arbeidsmengde:
250 timer
Opptakskrav:
Bachelorgrad i relevant fagområde, samfunns- og/eller naturfag.
Undervisningstid:
Forelesninger: rundt 20 dobbelttimer. Seminars: 2 dobbelttimer. Gruppearbeid m veildedning: 5 timer. 
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A2 Ingen kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer