EDS306 Green transformations in theory and practice

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:<p>Erik Nicolas Gomez Baggethun, Lukas Jack Reiner Gode</p>

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Antall plasser:30-35 studenter

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Høstparallel

Om dette emnet

Vitenskap om bærekraft representerer et tverrfaglig kunnskapsområde med kilder innen begrepet bærekraftig utvikling. Begrepet har ført an i utviklingen av miljøpolitikk og forvaltning gjennom de siste tre tiårene og er sentralt i FNs bærekraftsmål of fremtidig oppnåelse av disse. Emnet går inn i dominerende paradigmer rundt utvikling og vekst men også alternative ruter til bærekraft og hvordan grunnleggende menneskelige behov skal møtes innenfor globale miljøterskler.

Emnet dekker teoretiske og praktiske aspekter. Den teoretiske delen omfatter forelesninger, fordelt på fire hovedblokker (A-D). A. Globale miljøutfordringer innenfor menneskenes tidsalder omfatter globale miljøendringer og prosesser, underliggende årsaker til disse, samt globale miljøterskler og begrensninger. Eksempler omfatter klimaendringer, biologisk mangfold, og overforbruk.

Blokker B og C dekker forelesninger i Økologisk økonomi og nedvekst (I&II). Økologisk økonomi og ‘nedveskt’ (eller ‘motvekst’) er to relaterte felt som fremmer strukturelle endringer i økonomiske og finansielle systemer for å leve innenfor rettferdige og trygge økologiske tålegrenser. Teoretiske problemstillinger og operasjonelle aspekter dekkes, inkludert grenser for vekst, "svak vs. sterk" bærekraft, frakobling av vekst fra miljøpåvirkninger, grønn vekst vs. nedvekst, ‘smultringsøkonomi’, sentrale politiske forslag som fremmer velstand uten vekst, koblinger mellom økosystemer og menneskers velferd, vurdering av økosystemtjenester, og kontroverser om innramminger, verdivurdering og varemerking av naturen.

D. Institusjonell analyse av problemer rundt bærekraft omfatter teori, metode, og tilnærminger innenfor miljøforvaltning; modeller for menneskelig atferd, formelle og uformelle institusjoner, teori om tilgang, ressursregimer, og forvaltning av allmenninger og fellesressurser.

Den praktiske delen vil fokusere på løsninger. Denne vil omfatte kasuser og en gruppeoppgave. Kasuser vil fokusere på praktiske illustrasjoner av teorier presentert tidligere i emnet. Gruppeoppgaven fokuserer på å utvikle evner til å identifisere miljøproblemer og formulere løsninger til disse.

Dette lærer du

Emnets mål er å gi deltagere tverrfaglige rammer, begreper, metoder og verktøy for analyse og forståelse av problemer og løsninger forbundet med bærekraft. Interaksjoner mellom samfunn, økonomi, og miljø på tvers av nivåer vektlegges.

Deltagere forventes å oppnå forståelse av begreper, metoder, og rammer forbundet med analyse av miljø og bærekraft, å få kjennskap til integrerte tilnærminger til sosiale, økologiske, og økonomiske systemer, og identifisere sosiale, teknologiske og økonomiske kilder til miljøforringelse.

Studenten vil få teoretisk innsikt og praktiske kunnskap rundt sammenhengene mellom økosystemer og velferd, miljøverdier og verdsetting, og modeller for menneskelig atferd. Kunnskap om økonomiske insentiver, virkemidler for miljøvern, miljøforvaltning, og sammenhengene mellom vekst og miljø. Studentene skal ha lest og forstått kjernelitteratur innen forskning om miljø og bærekraft. De skal også ha utviklet evnen til kritisk å vurdere underliggende forutsetninger bak perspektivene som omfattes i emnet.

En videre målsetning med emnet er å oppfordre til refleksjon rundt egne og andres verdier, holdninger, og aktiviteter, of potensielle implikasjoner for bærekraft og rettferdighet.

 • Undervisningen på emnet er campus-basert, uten streaming.

  Emnet består av forelesninger, seminarer, og en gruppeoppgave, med mindre annet er angitt i unntakstilfeller.

  Forelesningene omfatter in introduksjon til emnet, og er ellers organisert innenfor de fire blokkene: A. Globale miljøutfordringer innenfor menneskenes tidsalder omfatter globale miljøendringer og prosesser, underliggende årsaker til disse, samt globale miljøterskler og begrensninger. Eksempler omfatter klimaendringer, biologisk mangfold, og overforbruk.

  Blokker B og C dekker forelesninger i Økologisk økonomi og nedvekst (I&II). Økologisk økonomi og ‘nedveskt’ (eller ‘motvekst’) er to relaterte felt som fremmer strukturelle endringer i økonomiske og finansielle systemer for å leve innenfor rettferdige og trygge økologiske tålegrenser. Teoretiske problemstillinger og operasjonelle aspekter dekkes, inkludert grenser for vekst, "svak vs. sterk" bærekraft, frakobling av vekst fra miljøpåvirkninger, grønn vekst vs. nedvekst, ‘smultringsøkonomi’, sentrale politiske forslag som fremmer velstand uten vekst, koblinger mellom økosystemer og menneskers velferd, vurdering av økosystemtjenester, og kontroverser om innramminger, verdivurdering og varemerking av naturen.

  D. Institusjonell analyse av problemer rundt bærekraft omfatter teori, metode, og tilnærminger innenfor miljøforvaltning; modeller for menneskelig atferd, formelle og uformelle institusjoner, teori om tilgang, ressursregimer, og forvaltning av allmenninger og fellesressurser.

  Seminarene vil arte seg som gruppediskusjoner med veiledning fra lærere. Disse vil fokusere kontroversielle spørsmål innen bærekraft, som relasjonen mellom vekst og bærekraft, verdsetting, og perspektiver på natur. Det vil også være seminarer forbundet med utvikling av semesteroppgaver.

  Gruppeoppgaven omfatter en semesteroppgave der kursets teoretiske innhold skal gis praktisk innhold gjennom spesifikke kasuser innenfor bærekraft. Oppgaven vil telle 40% mot endelig sluttkarakter. Gruppene vil selv velge tema, innenfor emnets faglige rammer. Grupper er selvvalgte, med gruppestørrelse på rundt fire.

 • Studentene gis veiledning i forbindelse med gruppeoppgaven. Oppmøte er obligatorisk på seminarene som omfatter gruppeoppgaven. Det vil også tilbys veiledning utenom disse seminarene.
 • Et utvalg av artikler og bokkapitler vil spesifiseres innen emnets oppstart.
 • Emnet er tilpasset bakgrunnen til studenter innrullert i M-IES programmet.
 • Samlet vurdering, med gruppeoppgave og skriftlig eksamen. Vurderingsform for begge, samt sluttkarakter som veiet snitt, er A-E.

  Skriftlig eksamen vil kun foregå på engelsk.

  Gruppeoppgaven teller 40% mot sluttkarakter; skriftlig eksamen teller 60%.  Semesteroppgave Karakterregel: Bokstavkarakterer Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A2 Ingen kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler
 • Skriftlig eksamen og gruppeoppgave formuleres og vurderes av emneansvarlig og emnets lærere. Ekstern sensor vil kvalitetssikre vurderingsopplegget.
 • Deltagelse ved alle seminarer er obligatorisk. Deltagelse i gruppeoppgaven, samt seminarer og veiledning forbundet med denne, er obligatorisk. Fravær fra obligatoriske aktiviteter uten gyldig grunn vil føre til tap av rettigheten til å delta i eksamen.
 • Forelesninger: rundt 20 dobbelttimer. Seminars: 2 dobbelttimer. Gruppearbeid m veildedning: 5 timer.
 • M-IES
 • Bachelorgrad i relevant fagområde, samfunns- og/eller naturfag.