Course code EDS303

EDS303 Introduksjon til Internasjonale Miljøstudier

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Erik Nicolas Gomez Baggethun
Medvirkende: Ola Tveitereid Westengen, Pål Olav Vedeld
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Ingen
Undervises i periode:
Augustblokk
Første gang: Studieår 2014-2015
Fortrinnsrett: M-IES
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Kurset gir en introduksjon til masteren i internasjonale miljøstudier (M-IES), sentrale spørsmål og perspektiver. Fagområdet er tverrfaglig og kurset forklarer betydningen av å integrere kunnskap fra både natur- og samfunnsvitenskapene. I den forbindelse gis oversiktlig innføring disiplinære perspektiver som er sentrale for masteren. Kurset framhever programmets samfunnsmessige relevans. Videre gis studentene innblikk i Noragric´s bidrag til studier av internasjonale miljøspørsmål og hvordan vi arbeider tverrfaglig. Kurset viser på denne måten de ulike forskningstemaer og perspektiver til foreleserne engasjert i M-IES programmet. Gjennom vektlegging av sammenhengene mellom teori og empiriske eksempler, fungerer kurset som et 'utstillingsvindu' for den faglige og politiske relevansen av forskninga ved instituttet. Introduksjonskurset er videre lagt opp til å støtte studier som adresserer sammenhenger mellom lokalt, nasjonalt og globalt nivå. Relasjonen mellom prosesser i det globale nord og sør vektlegges.

Kurset er organisert i 3 ulike deler: Del 1 (uke 1) gir studenten en oversikt over M-IES programmet, sentrale faglige perspektiver og praktiske anvendelser, samt rettigheter og plikter knyttet til å være student ved NMBU. Noen av de mer praktisk orienterte delene vil kunne bli organisert i samarbeid med masterprogrammene i utviklingsstudier og i internasjonale relasjoner.  Del 2 (uke 2) er fokusert på ulike forskningsområder ved instituttet. Ansatte forskere vil gi forelesninger etterfulgt av uformelle diskusjoner med studentene om ulike spørsmål knyttet til forskningen deres. Gjennom forelesninger og praktiske oppgaver, skal studentene bli introdusert til innholdet i og verdien av obligatoriske kurs og sentrale valgfag i M-IES ("core electives"). Del 3 (uke 3): Forelesninger, ekskursjon (obligatorisk) og gruppearbeid over sentrale emner innen feltet internasjonale miljøstudier. 

Læringsutbytte:
Kurset vil gi studentene grunnleggende innføring i ulike måter å forstå endringer i naturmiljøet på. Det vil videre hjelpe studentene til å forstå forskjellene mellom disse ulike perspektivene - inklusive implikasjonene av å velge et bestemt empirisk og teoretisk perspektiv for forståelsen av de miljømessige utfordringene. Ved å dekke de viktigste teoretiske retningene innen feltet miljøstudier, vil studentene bli gjort i stand til å forstå og forklare kompleksiteten innenfor samspillet mellom natur og samfunn. Ved kursets slutt, skal studentene ha god kjennskap til de grunnleggende begrepene innen feltet internasjonale miljøstudier. De skal også gjøres i stand til å begynne og bruke ulike metoder og teoretiske angrepsmåter på praktiske miljøspørsmål.  
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, gruppearbeid, seminarer, student presentasjoner, ekskursjon.
Læringsstøtte:
Råd og veiledning av hovedlærerne
Pensum:
Artikler og bokkapitler. En litteraturliste vil være tilgjengelig på læringsplattformen Canvas i god tid før kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
Bachelor grad i natur- eller samfunnsvitenskap.
Anbefalte forkunnskaper:
Dette er et introduksjonsemne for studenter på masterprogrammet i internasjonale miljøstudier. Emnet er ikke anbefalt for studenter fra andre studieprogram. 
Obligatorisk aktivitet:
100 % deltakelse i klasseromsundervisning, diskusjoner og presentasjoner, og ekskursjon.
Vurderingsordning:
Grupperapport med muntlig presentasjon, evaluert bestått/ikke bestått.
Sensor:
Ekstern sensor benyttes til å kvalitetssikre opplegget for rapport og muntlig presentasjon.  
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer total arbeidsinnsats. Forelesninger: 30 timer; seminarer, diskusjoner, studentpresentasjoner: 20 timer; utferd: 2 dager (18 timer). Selvstudier, forberedelse til forelesninger og presentasjoner (78 timer) Eksamen: 4 timer.
Opptakskrav:
Bachelor grad i natur- eller samfunnsvitenskap. Forbeholdt første års studenter M-IES
Overlapp:
Ingen
Undervisningstid:
30 timer forelesninger: 20 timer seminarer, diskusjoner, studentpresentasjoner: 
Eksamensdetaljer: :