Course code EDS303

EDS303 Introduksjon til Internasjonale Miljøstudier

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Arild Vatn
Medvirkende: Ola Tveitereid Westengen, Erik Nicolas Gomez Baggethun
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Ingen
Undervises i periode:
Augustblokk
Første gang: Studieår 2014-2015
Fortrinnsrett: M-IES
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Kurset gir en introduksjon til masteren i internasjonale miljøstudier (M-IES), sentrale spørsmål og perspektiver. Fagområdet er tverrfaglig og kurset forklarer betydningen av å integrere kunnskap fra bade natur- og samfunnsvitenskapene. Videre viser kurset at samfunnsmessig relevans og politiske spørsmål er grunnleggende for programmet. Kurset gir studentene innblikk i Noragric´s bidrag til feltet og hvordan vi arbeider tverrfaglig. Kurset viser på denne måten de ulike forskningstemaer og perspektiver til foreleserne engasjert i M-IES programmet. Gjennom vektlegging av sammenhengene mellom teori og empiriske eksempler, fungerer kurset som et ¿utstillingsvindu¿ for den intellektuelle og politiske relevansen av forskninga ved instituttet. Introduksjonskurset er videre lagt opp til å støtte studier som adresserer sammenhenger mellom lokalt, nasjonalt og globalt nivå. Relasjonen mellom prosesser i det globale nord og sør vektlegges.

Kurset er organisert i 3 ulike deler: Del 1 (uke 1) gir studenten en oversikt over M-IES programmet, samt rettigheter og plikter knyttet tikl å være student ved NMBU. Noen av de mer praktisk orienterte delene vil organiseres i samarbeid med masterprogrammene i utviklingsstudier og I internasjonale relasjoner.  Del 2 (uke 2) er fokusert på ulike forskningsområder ved instituttet. Ansatte forskere vil gi forelesninger etterfulgt av uformelle diskusjoner med studentene om ulike spørsmål knyttet til forskningen deres. Del 3 (uke 3): Gjennom forelesninger og praktiske oppgaver, skal studentene bli introdusert til innholdet i og verdien av de to spesialiseringene for M-IES ("elective pathways") ¿ i.e., ¿Climate change and agriculture¿ og ¿Politics and governance¿. Studentene hjelpes til å starte prosessen med å velge fornuftige studie profiler for resten av deres M-IES studier. Denne delen av kurset inkluderer en obligatorisk ekskursjon. 

Læringsutbytte:
Kurset vil gi studentene grunnleggende innføring i ulike måter å forstå endringer i naturmiljøet på. Det vil videre hjelpe studentene til å forstå forskjellene mellom disse ulike perspektivene ¿ inklusive implikasjonene av å velge et bestemt empirisk og teoretisk perspektiv for forståelsen av de miljømessige utfordringene. Ved å dekke de viktigste teoretiske retningene innen feltet miljøstudier, vil studentene bli gjort i stand til å forstå og forklare kompleksiteten innenfor samspillet mellom natur og samfunn. Ved kursets slutt, skal studentene ha god kjennskap til de grunnleggende begrepene innen feltet internasjonale miljøstudier. De skal også gjøres i stand til å begynne og bruke ulike metoder og teoretiske angrepsmåter på praktiske miljøspørsmål.  
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, diskusjoner, seminar, student presentasjoner, ekskursjon.
Læringsstøtte:
Råd og veiledning av hovedlærerne
Pensum:
En litteraturliste vil være tilgjengelig på Fronter i god tid før kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
Bachelor grad i natur- eller samfunnsvitenskap.
Anbefalte forkunnskaper:
Dette er et introduksjonsemne for studenter på masterprogrammet i internasjonale miljøstudier. Emnet er ikke anbefalt for studenter fra andre studieprogram. 
Obligatorisk aktivitet:
100 % deltakelse i klasseromsundervisning deltakelse i klasse, diskusjoner og presentasjoner, og ekskursjon.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen (2 timer).
Sensor:
Ekstern sensor 
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer total arbeidsinnsats. Forelesninger: 20 timer; seminarer, diskusjoner, studentpresentasjoner: 20 timer; utferd: 2 dager (18 timer). Selvstudier, forberedelse til forelesninger og presentasjoner (70 timer) Eksamen: 2 timer.
Opptakskrav:
Bachelor grad i natur- eller samfunnsvitenskap.
Overlapp:
Ingen
Undervisningstid:
20 timer forelesninger: 20 timer seminarer, diskusjoner, studentpresentasjoner: 
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: Bestått / Ikke bestått