Course code EDS260

EDS260 Globale miljøforandringer

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Bishal Kumar Sitaula
Medvirkende: Jens Bernt Aune, Lars Kåre Grimsby
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Noragric - Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2007-2008
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Definisjoner, introduksjon til globale endringer (systemiske og kumulative), menneskesapte endringer, arealødeleggelser, andre globale endringer, potensielle virkninger av klimaendinger på mat- og landbrukssystemer, virkinger på biodiversitet, globale reaksjoner og lokale aktiviteter, forhandlinger og avtaler, karbonbinding, land degradering, globale vannspørsmål, ørkenkonvensjonen, vannkonvensjonen, biodiversitetkonvensjonen, oppfølging av konvensjoner, internasjonale avtaler, muligheter for tilpasninger og tilrettelegging, initiativ for å imøtegå klimaendringer, bærekraftig utvikling med særlig vektlegging på tilpassing og virkemidler innen landbruket.
Læringsutbytte:
Være i stand til å beskrive de viktigste temaene innen globale miljøendringer. Forstå menneskeskapte foradringer, Kjenne til de naturlige prosessene relatert til vann, den hydrologiske syklus, klimaendringer, forørkning, utslipp av klimagasser samt deres individuelle og samlede virkninger på menneskers levekår. Forstå najonale og globale problemer relatert til klimaendringer, forørkning, vann og biodiversitet. Ha kjenneskap til karbonbinding, utviklingsveier for landbruk, og livssyklusanalyse, Utvikle kunnskap om internasjonale konvensjoner og avtaler. Være fortrolig med metodiske tilnærminger, tidlig varsling og tiltak for å redusere skadevirkningene av globale endringer.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Utvalgte artikler
Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
EDS303
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen. Eksamen gjøres kun på engelsk. A-F.
Sensor:
Ansvarlig lærer setter karakter på besvarelser fra skriftlig eksamen. Ekstern sensor kan bli benyttet.
Merknader:
Ønsker om mulig samme forelesningstid som i 2013.
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
22 timer forelesninger,
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått