Course code EDS245

EDS245 Menneskerettigheter og utvikling

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: William Derman
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maksimum 60 studenter.
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: Students enrolled in one of Noragric's study programmes.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Menneskerettigheter blir stadig viktigere og er en viktig etisk og praktisk tilnærming til utviklingsteori, policy og praksis. Ved å knytte økonomiske og sosiale rettigheter til sivile og politiske rettigheter, gjør menneskerettighetslovene utvikling til et sentralt anliggende for realisering av alle sider ved menneskerettighetene. Dette kurset vil ta for seg økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter i lys av hvordan de kan forsterke eller føre til sosial og økonomisk utvikling og likhet dersom de er implementert. Kurset vil blant annet vurdere retten til mat, vann, helse, eiendom, arbeid, et rent miljø, likestilling av kjønn etc. Staters (og andre internasjonale institusjoners) praksiser vil bli analysert i lys av hvordan de oppfyller sine forpliktelser ovenfor de forskjellige menneskerettighetenes prinsipper og lover. Med den voldsomme veksten av internasjonale foretak, investeringsavtaler og handel, vil kurset vurdere mulighetene og effektene de allerede eksisterende menneskerettighet lover kan ha på internasjonale foretaks praksiser. Gjennom hele kurset vil kritikker av forskjellige tilnærminger til menneskerettigheter gjennomgås, spesielt de som fokuserer på deres vestlige biaser, deres ineffektivitet, og belastninger. Målet er å støtte studenter i deres forståelse av menneskerettighets lover, deres bruk, deres limitasjoner og hvordan disse kan brukes for å støtte utvikling
Læringsutbytte:
1. Gi en oversikt og akademisk forståelse av hovedteorier innenfor internasjonale menneskerettigheter. Gjøre det mulig for studenter å kritisk diskutere og bruke disse teoriene og begrepene i utviklingspolicy i forhold til i sin sosiale, økonomiske og miljømessige kontekst. 2. Å utvikle ferdigheter i: arbeid i tverrfaglige team innhenting, administrering og deling av informasjon presentere og diskutere temaer rundt menneskerettighetspolicy skrive som en del av læring refleksjon og kommunikasjon. 3. Å utvikle en bevissthet rundt verdier og normative tilnærminger i utvikling, inkludert spenninger og kontradiksjoner i menneskerettighetsbaserte tilnærminger til utviklingsteori, policy og praksis.
Læringsaktiviteter:
Kurset vil baseres på en problemorientert tilnærming til utviklingsteori. Læringen bygger på aktiv deltakelse og interaksjon mellom kursets deltagere og forelesere for å muliggjøre deling av varierte erfaringer og akademisk innsikt. De viktigste læringsmetoder er (i) forelesninger, (ii) assistert informasjonssøk og administrasjon, (iii) selvstudium og individuell skriving, (iv) gruppearbeid, (v) presentasjoner og diskusjoner i klassen.
Læringsstøtte:
-
Pensum:

Text Book: Human Rights by Kerri Woods. Palgrave Macmillan, 2014

Articles including: Alston, Philip, Ships Passing in the Night: The Current State of the Human Rights and Development Debate seen through the Lens of the Millennium Development Goals in Human Rights Quarterly, Volume 27 (3) 2005. Pogge, Thomas. Severe Poverty as a Human Rights Violation in Freedom from Poverty as a Human Right: Who Owes What to the Very Poor? Oxford University Press, 2007. Pp. 11-53. Pogge, T.W. 2002. World poverty and human rights:cosmopolitan responsibilities and reforms. polity Press Cambridge; UK and Blackwell Publishers INC, Malden, MA, USA. Engendering socio-economic rights by Sandra Fredman in Women¿s Human Rights: CEDAW in International, Regional and National Law edited by Anne Hellum and Henriette Sinding Aasen, Cambridge University Press, 2013. Women¿s Rights are human rights ¿ Chapter 6 in The Political Sociology of Human Rights (Chapter 6) by Kate Nash. 2015. Cambridge: Cambridge University Press

Forutsatte forkunnskaper:
-
Vurderingsordning:
En eksamen basert på en artikkel som tar for seg et menneskerettighets tema som teller 15% av karakteren. Et gruppearbeid som tar for seg et menneskerettighets basert case study teller 25%. Skriftlig avsluttende eksamen teller 60% av karakteren.
Sensor:
En menneskerettighetsekspert med doktorgrad vil evaluere eksamensformen.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
To timer forelesning med diskusjoner hver uke. I tillegg er det gruppearbeid. Studentene er forventet å bruke tid på gruppearbeid og selv studiem.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått