Detaljer om emnet EDS245

EDS245 Menneskerettigheter og utvikling

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2019 .

Emneansvarlige: William Derman, Shai André Divon
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
60
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: Students enrolled in one of Noragric's study programmes.
Emnets innhold:
Menneskerettigheter blir stadig viktigere og er en viktig etisk og praktisk tilnærming til utviklingsteori, policy og praksis. Ved å knytte økonomiske og sosiale rettigheter til sivile og politiske rettigheter, gjør menneskerettighetslovene utvikling til et sentralt anliggende for realisering av alle sider ved menneskerettighetene. Dette kurset vil ta for seg økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter i lys av hvordan de kan forsterke eller føre til sosial og økonomisk utvikling og likhet dersom de er implementert. Kurset vil blant annet vurdere retten til mat, vann, helse, eiendom, arbeid, et rent miljø, likestilling av kjønn etc. Staters (og andre internasjonale institusjoners) praksiser vil bli analysert i lys av hvordan de oppfyller sine forpliktelser ovenfor de forskjellige menneskerettighetenes prinsipper og lover. Med den voldsomme veksten av internasjonale foretak, investeringsavtaler og handel, vil kurset vurdere mulighetene og effektene de allerede eksisterende menneskerettighet lover kan ha på internasjonale foretaks praksiser. Gjennom hele kurset vil kritikker av forskjellige tilnærminger til menneskerettigheter gjennomgås, spesielt de som fokuserer på deres vestlige biaser, deres ineffektivitet, og belastninger. Målet er å støtte studenter i deres forståelse av menneskerettighets lover, deres bruk, deres limitasjoner og hvordan disse kan brukes for å støtte utvikling
Læringsutbytte:
1. Gi en oversikt og akademisk forståelse av hovedteorier innenfor internasjonale menneskerettigheter. Gjøre det mulig for studenter å kritisk diskutere og bruke disse teoriene og begrepene i utviklingspolicy i forhold til i sin sosiale, økonomiske og miljømessige kontekst. 2. Å utvikle ferdigheter i: arbeid i tverrfaglige team innhenting, administrering og deling av informasjon presentere og diskutere temaer rundt menneskerettighetspolicy skrive som en del av læring refleksjon og kommunikasjon. 3. Å utvikle en bevissthet rundt verdier og normative tilnærminger innen utvikling, inkludert spenninger og kontradiksjoner i menneskerettighetsbaserte tilnærminger til utviklingsteori, policy og praksis.
Læringsaktiviteter:
Kurset vil baseres på en problemorientert tilnærming til utviklingsteori. Læringen bygger på aktiv deltakelse og interaksjon mellom kursets deltagere og forelesere for å muliggjøre deling av varierte erfaringer og akademisk innsikt. De viktigste læringsmetoder er (i) forelesninger, (ii) assistert informasjonssøk og administrasjon, (iii) selvstudium og individuell skriving, (iv) gruppearbeid, (v) presentasjoner og diskusjoner i klassen.
Læringsstøtte:
-
Pensum:

Text Books: The Political Sociology of Human Rights by Kate Nash. Cambridge University Press, 2015.

Failing to Protect: The UN and the Politicisation of Human Rights by Rosa Freedman. London, Hurst, 2014,

The Right to Landscape, by Shelley Egoz et al, Routledge 2016

Articles including: Alston, Philip, Ships Passing in the Night: The Current State of the Human Rights and Development Debate seen through the Lens of the Millennium Development Goals in Human Rights Quarterly, Volume 27 (3) 2005. Pogge, Thomas. Severe Poverty as a Human Rights Violation in Freedom from Poverty as a Human Right: Who Owes What to the Very Poor? Oxford University Press, 2007. Pp. 11-53. Pogge, T.W. 2002. World poverty and human rights:cosmopolitan responsibilities and reforms. Polity Press Cambridge; UK and Blackwell Publishers INC, Malden, MA, USA. Engendering socio-economic rights by Sandra Fredman in Women's Human Rights: CEDAW in International, Regional and National Law edited by Anne Hellum and Henriette Sinding Aasen, Cambridge University Press, 2013, and Eide, Asbjørn ¿Economic, Social and Cultural rights as Human Rights¿ in Economic, Social and Cultural Rights: A Textbook, second revised edition edited by Asbjørn Eide, Catarina Krause and Allan Rosas. The Hague: Martinus Nijhoff, 2001. Delgado Wise, Raúl, Humberto Márquez Covarrubias, and Ruben Puentes. "Reframing the debate on migration, development and human rights." Population, space and place 19.4 (2013): 430-443. Kerri Woods  Chapter 9 Environmental Human Rights?  in Human Rights, 2014. Palgrave Macmillan.

Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
.
Vurderingsordning:

Emnet kan ha fatt ny eksamensform grunnet virusutbruddet. Sjekk i Canvas.

En eksamen basert på en artikkel som tar for seg et menneskerettighetstema som teller 30% av karakteren (A-F). Et gruppearbeid som tar for seg et menneskerettighetsbasert case study teller 30%. Muntlig eksamen teller 40% av karakteren. Kun engelsk språk i vurderingsordningene. Alle må bestås for å at studenten skal få karakter i emnet.

Sensor:
En menneskerettighetsekspert med doktorgrad vil være ekstern sensor ved avsluttende eksamen.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
To timer forelesning, med diskusjoner per uke. I tillegg er det gruppearbeid. Studentene er forventet å bruke tid på gruppearbeid og selvstudium.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått