EDS225 Linking Ecological and Social Resilience

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Lars Kåre Grimsby

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Antall plasser:50

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

- Resiliens som konsept - Resiliens og sårbarhet i økologiske og sosiale systemer - Gamle og nye akademiske ideer og tilnærminger - Adaptasjonsirkelen som et konseptuelt rammeverk - Koblet økologisk-sosial begrepsmessig tilnærming - Systemtilnærming og sosial-økologiske møtepunkter - Endring og usikkerhet i sosial-økologiske systemer - Opprettholdelse av diversitet for resiliense. Lokal/tradisjonell ressursforvaltning systemer. Koble forskjellige typer kunnskap for læring - Resiliens i forhold til landrettighetsinstitusjoner - Tilpasningsforvaltning - Egen organisering mot sosial og økologisk bærekraft - Resiliens som en analytisk tilnærming - Et utvalg av internasjonale studier - Eksempler på MSc forskningsprosjekter som bruker begrepet resiliens

Dette lærer du

Kobling av økologisk og sosial resiliens gir grunnlag for å forstå både økologiske og sosiale systemer, med vekt på sammenheng og avhengighetsforhold mellom miljø- og sosialprosesser i forhold til forandring. Det vil bli lagt vekt på: - evnen til å leve med endring og usikkerhet - opprettholde diversitet for resiliens - kombinere forskjellige typer kunnskap for læring - lage muligheter for egenorganisering mot sosial og økologisk bærekraftighet. Kurset vil gi studentene et innovativt begrepsmessig rammeverk, og forklare hvordan det kan brukes som en analytisk tilnærming når en utforsker spørsmål rundt bærekraftighet og utvikling med tverrfaglige perspektiver. Et utvalg case-studier fra utviklingsland i en økende globalisert verden vil bli brukt til å illustrere de ulike teoriene. Flere studenter har vellykket brukt `resiliens` som et konseptuelt rammeverk for deres oppgaver i de senere år. Kursets deltakere som ønsker veiledning på dette vil få ekstra assistanse.
 • Kurset vil bestå av forelesninger, spesifisert litteratur og klassediskusjoner. Gruppearbeid med få studenter.
 • Foreleseren vil være tilgjengelig forå møte studenter individuelt eller i grupper utenfor tillagte forelesningstimer for å diskuterer spesielle temaer eller problemer.
 • - 'Linking Social and Ecological Systems: management practices and social mechanisms for building resilience' by Berkes and Folke

  - 'Navigating Social-Ecological Systems: building resilience for complexity and change' by Berkes, Colding and Folke

  - 'Foundations of Ecological Resilience' by Gunderson, Allen and Holling

  - 'Ecosystems and Human Well-being: a framework for assessment' by the Millennium Ecosystem Assessment Group.

  - "Principles of Ecosystem Stewardship" by Chapin, Kofinas and Folke

  - "Resilience, development and global change" by Katrina Brown

  Bøkene som er oppført i pensum inkluderer litteratur som vil bli referert til under forelesningene, og utvalgte kapitler vil bli gjort tilgjengelig i Canvas. Ytterligere artikler vil bli lagt ut i Canvas i løpet av emnet.

 • Muntlig avsluttende eksamen teller 100 %. A-F. Eksamen gjennomføres kun på engelsk

  Eksamen kan kun avlegges dersom den obligatoriske aktiviteten er gjennomført samme år.  En muntlig prøve Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Ekstern- og intern sensor vil evaluere den avsluttende muntlige eksamen.
 • Presentasjon av selvvalg tema.
 • Klassen vil møtes fire timer pr. uke (to doble timer). De fleste ukene vil bestå av forelesninger og diskusjoner, tre uker vil bli satt av til forberedelser til presentasjonen.
 • B-IEDS, M-IES, M-IDS
 • GSK