Course code ECOL380

ECOL380 Økologi og forvaltning av elver og innsjøer

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Susanne Claudia Schneider
Medvirkende: Jan Elbertus Vermaat
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
28
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2005-2006
Fortrinnsrett: M-ECOL, M-NF og M-MINA.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet dekker de viktigste fysiske og kjemiske miljøvariabler i rennende vann, samt biologiske prosesser. Andre sentrale temaer som det fokuseres på er energiflyt, eutrofiering, forsuring, organisk belastning, vannkraft, klimaendringer, økosystemtjenester, og bioindikasjon inkludert EUs Vannforskrift. I tillegg til forelesningen gir studentene seminarer i utvalgte deler av pensum. En feltekskursjon med tilhørende laboratoriearbeid gir en praktisk innføring i ferskvannsundersøkelser.
Læringsutbytte:

Kunnskap Etter fullført emne skal studentene kunne forklare de viktigste økologiske prosessene i ferskvann generelt, med hovedvekt på elver, og anvende den kunnskapen for relevante temaer i dagens vannforvaltning. Studentene skal kunne klassifisere økologisk tilstand i en vannforekomst, og skal være i stand til å kritisk bedømme egne og publiserte resultater.

Ferdigheter Etter fullført emne skal studentene kunne tilegne seg detaljert kunnskap fra vitenskapelige artikler, holde foredrag om vannfaglige temaer, og kritisk diskutere forskningsresultater.

Kompetanse Studentene skal etter endt emne være i stand til å forstå aktuelle utfordringer innen vannforvaltning, og kunne bidra med løsninger.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger av emneansvarlig og innbudte forelesere. Studentene forbereder seg i et spesielt tema og holder seminar for emnedeltakerne. En dagsekskursjon med påfølgende laboratoriearbeid for å artsbestemme de samlete prøvene og beregne økologisk tilstand skal resultere i en grupperapport om økologisk tilstand i et norsk vassdrag.
Læringsstøtte:
Emneansvarlig er tilgjengelig for veiledning både direkte og gjennom e-post i kontortiden. 
Pensum:

Pensum er forelesninger, seminar og utvalgte vitenskapelige artikler.

Relevant støttelitteratur: Allan, J. D. og Castillo, M.M. 2007. Stream Ecology. Springer.

Forutsatte forkunnskaper:
VANN210, eller tilsvarende
Obligatorisk aktivitet:

- Første forelesning (grunnet begrenset antall plasser på emnet).

- Seminar på et utvalgt tema fra pensum.

- Utferd og laboratoriearbeid som er grunnlaget for en grupperapport.

- Seminar og grupperapport må bli vurdert til bestått.

Vurderingsordning:
Muntlig eksamen.
Sensor:
Ekstern sensor er brukt til den muntlige eksamenen.
Merknader:
Registrering til emnet ikke senere enn 20 januar. Etter dette blir emnets 28 plasser fordelt.
Normert arbeidsmengde:
Strukturert undervisning: ca. 50 timer. Studentenes egeninnsats i form av rapportskriving og forberedelse til egne presentasjoner, undervisning og muntlig eksamen: ca. 200 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger, seminarer, feltekskursjon, laboratoriearbeid: 50 timer.
Eksamensdetaljer: Muntlig eksamen: Bokstavkarakterer