Detaljer om emnet ECOL380

ECOL380 Økologi og forvaltning av elver og innsjøer

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2020 .

Emneansvarlige: Susanne Claudia Schneider
Medvirkende: Jan Elbertus Vermaat
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
28
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2005-2006
Fortrinnsrett: M-ECOL, M-NF og M-MINA.
Emnets innhold:
Emnet dekker de viktigste fysiske og kjemiske miljøvariabler i rennende vann, samt biologiske prosesser. Andre sentrale temaer som det fokuseres på er energiflyt, eutrofiering, forsuring, organisk belastning, vannkraft, klimaendringer, økosystemtjenester, og bioindikasjon inkludert EUs Vannforskrift. I tillegg til forelesningen gir studentene seminarer i utvalgte deler av pensum. En feltekskursjon med tilhørende laboratoriearbeid gir en praktisk innføring i ferskvannsundersøkelser.
Læringsutbytte:

Kunnskap Studentene skal få god innsikt i de økologiske prosessene i ferskvann generelt, med hovedvekt på elver, og vil få en forståelse av relevante temaer i dagens vannforvaltning.

Ferdigheter Studentene skal kunne forholde seg kritisk til forskningsresultater, og kunne tilegne seg detaljert kunnskap fra vitenskapelige artikler innen spesifikke emner.

Kompetanse Studentene skal etter endt emne være i stand til å forstå aktuelle utfordringer innen vannforvaltning, og kunne bidra med løsninger.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger av emneansvarlig og innbudte forelesere. Studentene forbereder seg i et spesielt tema av pensum og holder seminar for emnedeltakerne. En dagsekskursjon med påfølgende laboratoriearbeid skal resultere i en grupperapport om forurensningssituasjonen i et norsk vassdrag.
Læringsstøtte:
Emneansvarlig er tilgjengelig for veiledning både direkte og gjennom e-post i kontortiden.
Pensum:
Forelesninger, vitenskapelige artikler; viktig støttelitteratur: Allan, J. D. og Castillo, M.M. 2007. Stream Ecology. Springer. Pensum og relevant tilleggslitteratur legges ut i Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
VANN210, eller tilsvarende
Obligatorisk aktivitet:
Feltekskursjonen, laboratoriearbeidet og rapport. Seminar. Obligatorisk oppmøte på første kursdag (grunnet antallsbegrensning).
Vurderingsordning:
Avsluttende muntlig eksamen teller 7/10 og varer rundt 30 minutter. Seminaret teller 2/10 og feltarbeidets grupperapport teller 1/10 av karakteren. Alle deleksamener må være bestått for å bestå emnet.
Sensor:
Ekstern sensor er brukt til den avsluttende muntlige eksamenen.
Merknader:
Studenter som ikke får meldt seg opp til eksamen i emnet kan møte til første forelesning. Eventuelt ledige plasser i kurset vil fordeles etter første forelesning.
Normert arbeidsmengde:
Strukturert undervisning: ca. 50 timer. Studentenes egeninnsats i form av rapportskriving og forberedelse til egne presentasjoner, undervisning og eksamen: ca. 250 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger, seminarer, feltekskursjon, laboratoriearbeid: 50 timer.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått