Course code ECOL380

ECOL380 Økologi og forvaltning av elver og innsjøer

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Susanne Claudia Schneider
Medvirkende: Reidar Borgstrøm, John Edward Brittain, Thrond Oddvar Haugen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum 5 studenter.
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2005-2006
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet dekker de viktigste fysiske og kjemiske miljøvariabler i rennende vann, samt biologiske prosesser. Andre sentrale temaer som det fokuseres på er energiflyt, eutrofiering, forsuring, organisk belastning, klimaendringer, økosystemtjenester, og bioindikasjon inkludert EUs Vannforskriften. I tillegg til forelesningen gir studentene seminarer i utvalgte deler av pensum. En feltekskursjon med tilhørende laboratoriearbeid gir en praktisk innføring i ferskvannsundersøkelser.
Læringsutbytte:

Kunnskap
Studentene skal få god innsikt i de økologiske prosessene i ferskvann generelt, med hovedvekt på elver, og vil få en forståelse av relevante temaer i dagens vannforvaltning.
Ferdigheter
Studentene skal kunne forholde seg kritisk til forskningsresultater, og kunne tilegne seg detaljert kunnskap fra vitenskapelige artikler innen spesifikke emner.

Kompetanse
Studentene skal etter endt emne være i stand til å forstå aktuelle utfordringer innen vannforvaltning, og bidra med løsninger.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger av emneansvarlig og innbudte forelesere. Studentene forbereder seg i et spesielt tema av pensum og holder seminar for emnedeltakerne. En dagsekskursjon med påfølgende laboratoriearbeid skal resultere i en grupperapport om forurensningssituasjonen i et norsk vassdrag.
Læringsstøtte:
Emneansvarlig er tilgjengelig for veiledning både direkte og gjennom e-post i kontortiden.
Pensum:
Forelesninger, vitenskapelige artikler; viktig støttelitteratur: Allan, J. D. og Castillo, M.M. 2007. Stream Ecology. Springer. Pensum og relevant tilleggslitteratur legges ut på Fronter.
Forutsatte forkunnskaper:
VANN210, eller tilsvarende
Obligatorisk aktivitet:
Feltekskursjonen, laboratoriearbeidet og rapport.
Seminar
Vurderingsordning:
Avsluttende muntlig eksamen teller 7/10 og varer rundt 30 minutter. Seminaret teller 2/10 og feltarbeidets grupperapport teller 1/10 av karakteren. Alle deleksamener må være bestått for å bestå emnet.
Sensor:
Ekstern sensor er brukt til den avsluttende muntlige eksamenen.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Strukturert undervisning: ca. 50 timer.
Studentenes egeninnsats i form av rapportskriving og forberedelse til egne presentasjoner, undervisning og eksamen: ca. 250 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger, seminarer, feltekskursjon, laboratoriearbeid: 50 timer.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått