Course code ECOL310

ECOL310 Økologiske effekter av globale miljøendringer

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Gustaf Mikael Olsson
Medvirkende: Vanessa Marie Ellingsen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
40
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2005-2006
Fortrinnsrett: Studenter som har emnet obligatorisk.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet består av 10 tematisk forskjellige fagområder. Hvert fagområde introduseres gjennom en innledende forelesning. Kandidatene leser deretter selvstendig igjennom to vitenskaplige originalarbeider innen fagområdet og hver kandidat må levere en skriftlig rapport for hver vitenskapelig arbeid. Arbeidenes innhold presenteres og diskuteres i seminarform. Kandidatene vil være hovedansvarlige for denne presentasjonen.
Læringsutbytte:

Kunnskap

Studentene vil ha god kunnskap om forskningsfronten innen globale endringer og deres innvirkning på forskjellige organismer og økosystem. I tillegg vil studentene ha forståelse for økosystemenes kompleksitet og funksjon. Dessuten vil emnet gi god kunnskap om den vitenskaplige publiseringsprosessen og god evne til å penetrere vitenskaplige originalpublikasjoner.

Ferdigheter

Kandidaten skal kunne syntetisere og tilgodegjøre seg stoff fra vitenskaplige originalpublikasjoner, og kunne kommunisere dette stoffet muntlig. Kandidaten skal ha gode ferdigheter innen anvendelse av fagbegrep og metoder, samt innen analyse og tolkning av resultater.

Generell kompetanse

Emnet ønsker å utvikle kandidatens evne til å forstå og vurdere naturens kompleksitet og mangfold. Spesielt vil det bli lagt vekt på å belyse betydningen av interaksjoner mellom organismer, og mellom organismer og deres miljø. Etiske holdepunkter er å formidle ydmykhet ovenfor organismers evne til å overleve og formere seg under vanskelige miljøforhold.

Læringsaktiviteter:
Tematisk introduserende forelesninger, seminar og kollokvia med lærer tilstede, selvstudium og selvstendig arbeid i form av skriftlige referater av vitenskapelige originalarbeider.
Læringsstøtte:
Kandidatenes læring kan støttes gjennom faglig veiledning i lærers kontortid.
Pensum:
Nyere vitenskaplige originalpublikasjoner (20 stk).
Forutsatte forkunnskaper:
BOT100, BOT130, ZOOL100 og ECOL200.
Obligatorisk aktivitet:
Muntlig presentasjon av vitenskapelige originalartikler, innlevering av rapporter og deltakelse i seminarer.
Vurderingsordning:
Muntlig eksamen (ca. 30 min.) ved slutten av emnet teller 3/5 karaktervekt. Øvrige delprøver teller 2/5. Delprøvene evalueres på grunnlag av kandidatenes sammenfatning og muntlige presentasjon av innholdet i vitenskapelige originalpublikasjoner, samt deres bidrag til de faglige diskusjonene i emnet. Begge deleksamener må være bestått for å bestå emnet
Sensor:
Kvalitetsikring gjennom bruk av ekstern sensor som har god kjennskap om fagets nivå ved nasjonale så vel som internasjonale læresteder.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 10 timer. Seminar- og kollokviearbeid: 20 timer. Forberedelse til presentasjoner, seminar og eksamenslesing: 270 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger: 1 t. pr uke i 10 uker = 10t. Seminar- og kollokviearbeid = 20t.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått