ECOL310 Økologiske effekter av globale miljøendringer

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Milda Norkute, Simon Diederik Schowanek

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Antall plasser:40

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Forelesninger: 10 timer. Gruppediskusjoner: 20 timer. Lesning av vitenskapelige artikler, forberedelse til gruppediskusjoner, og eksamensforberedelse: 95 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .

Om dette emnet

Emnet utforsker innvirkningen av globale miljøendringer på forskjellige organismer, økosystem og økologiske prosesser. Ved fullført kvalifikasjon vil studentene ha fordypet forståelse for de ulike komponentene av globale miljøendringer, som f.eks., arealbruksendringer, klimaendringer, endringer i næringssykluser, forurensing og fremmede arter, samt metoder som anvendes for å studere de.

Dette lærer du

Kunnskap: Studentene vil ha god kunnskap om forskningsfronten innen globale endringer og deres innvirkning på individer, populasjoner, samfunn, økologiske prosesser og økosystemenes funksjon. I tillegg, vil studentene ha god god kunnskap om metoder som anvendes i fagfeltet.

Ferdigheter:

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende ferdigheter:

- Kunne lese og forstå vitenskapelige publikasjoner

- Kunne syntetisere og kommunisere økologisk kunnskap både skriftlig og muntlig

- Kunne analysere og vurdere forskningsresultater innen fagfeltet.

Generell kompetanse:

Emnet utvikler studentenes evne til å forstå og vurdere menneskenes innvirkninger på økosystem og økologiske prosesser. Studentene skal ha god kunnskap om anvendelse av fagbegrep og metoder, samt analyse og tolkning av resultater. Denne kompetansen vil gi studentene et godt grunnlag for videre arbeid innen økologi, naturforvaltning og klima- og miljøpolitikk.

 • Forelesninger og gruppediskusjoner.
 • Kommunikasjon under gruppemøter og forelesninger.
 • Pensumet består i hovedsak av vitenskapelige originalpublikasjoner som vil bli lagt ut på Canvas
 • ECOL200, eller tilsvarende forkunnskaper i faget økologi
 • Muntlig eksamen (ca. 30 min.) ved slutten av emnet teller 60%. Øvrige delprøver teller 40%. Delprøvene evalueres på grunnlag av kandidatenes skriftlige innleveringer, samt deres bidrag til de faglige diskusjonene i emnet. Her er kvaliteten på de skriftlig innleveringene viktigst. Begge deleksamener må være bestått for å bestå emnet.

  Innlevering Karakterregel: Bokstavkarakterer Muntlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Ekstern sensor benyttes på muntlig eksamen.
 • Første forelesning, innlevering av rapporter og deltakelse i gruppediskusjoner.
 • Frist for oppmelding til emnet er 31 august. Etter dette vil de 40 plassene på emnet bli fordelt.

  Studenter som ikke får plass i emnet kan møte til første forelesning. Eventuelt ledige plasser i kurset vil fordeles etter første forelesning.

 • Forelesninger: 10 timer. Seminar- og kollokviearbeid: 20timer.
 • Studenter som har emnet obligatorisk (M-ECOL). Deretter studenter som er tatt opp på et relevant masterprogram (M-NF, M-MILJØ, M-SF, M-BIOL).
 • Realfag