Course code ECOL310

ECOL310 Økologiske effekter av globale miljøendringer

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Gustaf Mikael Olsson
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
40
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2022-2023
Fortrinnsrett: Studenter som har emnet obligatorisk (M-ECOL). Deretter studenter som er tatt opp på et relevant masterprogram (M-NF, M-MILJØ, M-SF, M-BIOL).
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet utforsker innvirkningen av globale miljøendringer på forskjellige organismer, økosystem og økologiske prosesser. Ved fullført kvalifikasjon vil studentene ha fordypet forståelse for de ulike komponentene av globale miljøendringer, som f.eks., arealbruksendringer, klimaendringer, endringer i næringssykluser, forurensing og fremmede arter, samt metoder som anvendes for å studere de.  
Læringsutbytte:

Kunnskap: Studentene vil ha god kunnskap om forskningsfronten innen globale endringer og deres innvirkning på individer, populasjoner, samfunn, økologiske prosesser og økosystemenes funksjon. I tillegg, vil studentene ha god god kunnskap om metoder som anvendes i fagfeltet.

Ferdigheter:

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende ferdigheter:

- Kunne lese og forstå vitenskapelige publikasjoner

- Kunne syntetisere og kommunisere økologisk kunnskap både skriftlig og muntlig

- Kunne analysere og vurdere forskningsresultater innen fagfeltet.

Generell kompetanse:

Emnet utvikler studentenes evne til å forstå og vurdere menneskenes innvirkninger på økosystem og økologiske prosesser. Studentene skal ha god kunnskap om anvendelse av fagbegrep og metoder, samt analyse og tolkning av resultater. Denne kompetansen vil gi studentene et godt grunnlag for videre arbeid innen økologi, naturforvaltning og klima- og miljøpolitikk.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger og gruppediskusjoner.
Læringsstøtte:
Kommunikasjon under gruppemøter og forelesninger.
Pensum:
Pensumet består i hovedsak av vitenskapelige originalpublikasjoner som vil bli lagt ut på Canvas 
Forutsatte forkunnskaper:
ECOL200, eller tilsvarende forkunnskaper i faget økologi
Anbefalte forkunnskaper:
Det anbefales at studentene har tatt MATH100, BOT100, ZOOL100 og ECOL200. Allikevel, er emnet åpent for motiverte studenter med grunnleggende kunnskap om biologi og den naturlige verden.
Obligatorisk aktivitet:
Første forelesning, innlevering av rapporter og deltakelse i gruppediskusjoner.
Vurderingsordning:
Muntlig eksamen (ca. 30 min.) ved slutten av emnet teller 60%. Øvrige delprøver teller 40%. Delprøvene evalueres på grunnlag av kandidatenes skriftlige innleveringer, samt deres bidrag til de faglige diskusjonene i emnet. Her er kvaliteten på de skriftlig innleveringene viktigst. Begge deleksamener må være bestått for å bestå emnet.
Sensor:
Kvalitetsikring gjennom bruk av ekstern sensor som har god kjennskap om fagets nivå ved nasjonale så vel som internasjonale læresteder.
Merknader:
Studenter som ikke får meldt seg opp til eksamen i emnet kan møte til første forelesning. Eventuelt ledige plasser i kurset vil fordeles etter første forelesning.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 10 timer. Gruppediskusjoner: 20 timer. Lesning av vitenskapelige artikler, forberedelse til gruppediskusjoner, og eksamensforberedelse: 95 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger: 10 timer. Seminar- og kollokviearbeid: 20timer.
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer