Course code ECOL302

ECOL302 Økologisk forskning

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Louise Chavarie
Medvirkende: Siri Lie Olsen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maks 25 studenter.
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/evaluering i augustblokka.
Første gang: Studieår 2022-2023
Fortrinnsrett: Emnet er forbeholdt studenter på masterprogrammet i Ecology.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet vil fokusere på å utvikle teoretiske og praktiske ferdigheter knyttet til sentrale forskningsaktiviteter innen økologifeltet, blant annet innenfor anvendte temaer knyttet til natur- og ressursforvaltning. Undervisningsaktiviteter vil omfatte ekskursjoner, øvelser og forelesninger. Viktige nøkkelord i dette emnet er studiedesign, feltarbeid, prøvetakingsdata, dataforberedelse og analyser, presentasjon av resultater, befolknings- og samfunnsøkologi, klimaendringer, predasjon, konkurranse, trofisk økologi, landskapsøkologi, biologisk mangfold, invasjonsbiologi, livshistorie og migrasjon.

Studentene vil lære om økologiske forskningstemaer og ferdigheter gjennom å samle inn data i felt og bearbeide/analysere disse dataene for en muntlig presentasjon som skal holdes på en minikonferanse organisert av studentene. Emnet vil være delt inn i tre deler. Den første uken av kurset vil bestå av en 4 dagers ekskursjon. Andre og tredje uke vil bestå av forelesninger, øvelser og kortere ekskursjoner om økologisk forskning som spenner over økosystemer fra kystområder til fjell, inkludert både terrestriske og akvatiske habitater. På slutten av tredje uke vil studentene presentere sine resultater fra feltekskursjonen på emnets egen minikonferanse.

Emnet vil gi opplæring i økologisk studiedesign, prøvetaking, analyser, presentasjon og andre sentrale forskningsferdigheter på masternivå. Kurset skal gi en bred økologisk bakgrunn ved å berøre flora og fauna, terrestriske og akvatiske miljøer, og etablere et grunnlag som er nødvendig for å bli en allsidig forskningsøkolog. Emnet har også som mål å oppmuntre til teambygging og en følelse av tilhørighet blant ECOL-studentene og entusiasme for masterprogram i økologi.

Læringsutbytte:

En kandidat med fullført kvalifikasjon vil ha følgende læringsutbytte fra emnet:

Kunnskap: Studenten har kunnskap om forskning innen økologi og bærekraftig forvaltning av naturressurser.

Ferdigheter: Studenten kan bruke metoder for å samle inn data, kritisk vurdere og analysere denne informasjonen, og presentere resultater i en faglig muntlig presentasjon. Studenten kan tilegne seg, vurdere og referere til økologisk informasjon og fagstoff.

Generell kompetanse: Studenten vil etter fullført emne være godt kjent med økologisk studiedesign, gjennomføring av feltarbeid, behandling av data og annen kunnskap som ligger til grunn for en masteroppgave. Studenten kan reflektere, argumentere, kritisere og bidra til faglige diskusjoner om økologiske temaer og forskning.

Læringsaktiviteter:
Et 4 dagers feltkurs inkludert praktisk studiedesign, prøvetaking av organisme- og miljøparametere, orienteringer og diskusjoner, forelesninger, kortere ekskursjoner, øvelser og en muntlig presentasjonsoppgave i grupper på 3-4 studenter.
Læringsstøtte:
Det vil bli tilbudt gruppeveiledning i forbindelse med alle deler av emnet, blant annet i analyse av data og i muntlig presentasjon.
Pensum:
Det er ikke et spesifikt pensum i dette emnet.
Forutsatte forkunnskaper:
Opptak til masterprogrammet i Ecology.
Obligatorisk aktivitet:
Alle forelesninger, feltkurset, kortere ekskursjoner, besøk til andre institusjoner og studentkonferansen.
Vurderingsordning:
Studentene blir evaluert basert på deres generelle deltakelse gjennom emnet og den muntlige presentasjonen på minikonferansen på slutten av kurset. Begge deler må være bestått for å bestå emnet.
Sensor:
Emneansvarlig vurderer studentens generelle deltakelse gjennom emnet. En sensor til vil i tillegg bli med i evalueringen av den muntlige presentasjonen på minikonferansen.
Normert arbeidsmengde:
Totalt 125 timer. Forelesninger: 10 timer. Korte utflukter: 10 timer. Feltkurs: ca. 40 timer. Muntlig presentasjonsoppgave: 65 timer.
Opptakskrav:
Realfag.
Undervisningstid:
Ca 10 timer forelesninger/øvelser ved MINA, 10 timer korte ekskursjoner, samt 4 dagers heltidsprogram på feltkurs.
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bestått/ Ikke bestått