ECOL302 Økologisk forskning

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Louise Chavarie

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Antall plasser:Maks 25 studenter.

Frekvens:Årlig.

Forventet arbeidsmengde:Totalt 125 timer. Forelesninger: 10 timer. Korte utflukter: 10 timer. Feltkurs: ca. 40 timer. Muntlig presentasjonsoppgave: 65 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/evaluering i augustblokka.

Om dette emnet

Emnet vil fokusere på å utvikle teoretiske og praktiske ferdigheter knyttet til sentrale forskningsaktiviteter innen økologifeltet, blant annet innenfor anvendte temaer knyttet til natur- og ressursforvaltning. Undervisningsaktiviteter vil omfatte ekskursjoner, øvelser og forelesninger. Viktige nøkkelord i dette emnet er studiedesign, feltarbeid, prøvetakingsdata, dataforberedelse og analyser, presentasjon av resultater, befolknings- og samfunnsøkologi, klimaendringer, predasjon, konkurranse, trofisk økologi, landskapsøkologi, biologisk mangfold, invasjonsbiologi, livshistorie og migrasjon.

Studentene vil lære om økologiske forskningstemaer og ferdigheter gjennom å samle inn data i felt og bearbeide/analysere disse dataene for en muntlig presentasjon som skal holdes på en minikonferanse organisert av studentene. Emnet vil være delt inn i tre deler. Den første uken av kurset vil bestå av en 4 dagers ekskursjon. Andre og tredje uke vil bestå av forelesninger, øvelser og kortere ekskursjoner om økologisk forskning som spenner over økosystemer fra kystområder til fjell, inkludert både terrestriske og akvatiske habitater. På slutten av tredje uke vil studentene presentere sine resultater fra feltekskursjonen på emnets egen minikonferanse.

Emnet vil gi opplæring i økologisk studiedesign, prøvetaking, analyser, presentasjon og andre sentrale forskningsferdigheter på masternivå. Kurset skal gi en bred økologisk bakgrunn ved å berøre flora og fauna, terrestriske og akvatiske miljøer, og etablere et grunnlag som er nødvendig for å bli en allsidig forskningsøkolog. Emnet har også som mål å oppmuntre til teambygging og en følelse av tilhørighet blant ECOL-studentene og entusiasme for masterprogram i økologi.

Dette lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon vil ha følgende læringsutbytte fra emnet:

Kunnskap: Studenten har kunnskap om forskning innen økologi og bærekraftig forvaltning av naturressurser.

Ferdigheter: Studenten kan bruke metoder for å samle inn data, kritisk vurdere og analysere denne informasjonen, og presentere resultater i en faglig muntlig presentasjon. Studenten kan tilegne seg, vurdere og referere til økologisk informasjon og fagstoff.

Generell kompetanse: Studenten vil etter fullført emne være godt kjent med økologisk studiedesign, gjennomføring av feltarbeid, behandling av data og annen kunnskap som ligger til grunn for en masteroppgave. Studenten kan reflektere, argumentere, kritisere og bidra til faglige diskusjoner om økologiske temaer og forskning.

 • Et 4 dagers feltkurs inkludert praktisk studiedesign, prøvetaking av organisme- og miljøparametere, orienteringer og diskusjoner, forelesninger, kortere ekskursjoner, øvelser og en muntlig presentasjonsoppgave i grupper på 3-4 studenter.
 • Det vil bli tilbudt gruppeveiledning i forbindelse med alle deler av emnet, blant annet i analyse av data og i muntlig presentasjon.
 • Det er ikke et spesifikt pensum i dette emnet.
 • Opptak til masterprogrammet i Ecology.
 • Muntlig eksamen. Gitt i form av en presentasjon i en minikonferanse ved emnets avslutning.

  Muntlig eksamen Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått
 • En sensor er med i evalueringen av den muntlige presentasjonen på minikonferansen.
 • Alle forelesninger, feltkurset og kortere ekskursjoner og godkjent power point presesntasjon brukt i studentkonferansen.
 • Ca 10 timer forelesninger/øvelser ved MINA, 10 timer korte ekskursjoner, samt 4 dagers heltidsprogram på feltkurs.
 • Emnet er forbeholdt studenter på masterprogrammet i Ecology.
 • Realfag