ECOL201 Økologisk fordypningsoppgave

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Erik Trond Aschehoug

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk, norsk

Antall plasser:40

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Forelesninger ca 5 timer. Arbeid med individuell semesteroppgave ca 120 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .

Om dette emnet

Et semester langt, semi-selvstendig studium. Studentene vil få mulighet til å skrive en oppgave om et selvvalgt tema innen økologiens fagområder. I dette emnet skal studentene oppnå ferdigheter knyttet til litteratursøkning, lesning av vitenskapelige artikler, og akademisk skriving. For studenter som ønsker å ta master i Økologi eller Naturforvaltning gir dette emnet god mulighet til å utforske og skrive om potensielle masteroppgave-temaer.

Dette lærer du

Kunnskap:

Studentene vil ha god kunnskap om hvordan skrive en vitenskapelig oppgave basert på eksisterende vitenskapelig litteratur. I tillegg vil studentene ha fordypet kunnskap om et selvvalgt tema innen økologiens fagområder, inkludert tidligere forskningsartikler og metoder rundt det aktuelle temaet.

Ferdigheter:

Etter å ha fullført dette emnet vil studentene være i stand til å:

- Søke opp vitenskapelig litteratur ved hjelp av Google Scholar og Web of Science

- Lese og beherske vitenskapelig litteratur

- Skrive akademiske tekster

- Sette sammen vitenskapelig artikkel i samsvar med retningslinjer av et vitenskapelig tidsskrift

- Å strukturere og formatere litteraturkilder og sitater ved hjelp av EndNote.

Generell kompetanse:

Studentene har utviklet sin evne til å lese, beherske og syntetisere vitenskapelige originalarbeider innen økologifaget. I tillegg har studentene utvidet sin forståelse av den naturlige verden, økologiske prosesser og økosystemer. Denne kompetansen vil være fordelaktig for de studentene som planlegger å skrive vitenskapelige oppgaver i fremtiden, som f.eks., masteroppgave eller ph.d.-avhandling.

 • Forelesninger, valgfrie kollokviemøter med lærer til stede, samt selvstudium som skal resultere i en vitenskapelig oversiktsartikkel.
 • Kommunikasjon under kollokviemøter og forelesninger.
 • Pensum skal bli lagt opp i Canvas
 • Grunnleggende økologisk kompetanse
 • Emnet evalueres på bakgrunn av ett selvstendig arbeid (semesteroppgave).

  Semesteroppgave Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått
 • Kvalitetsikring gjennom bruk av ekstern sensor.
 • Signert plagiaterklæring, godkjent oppgavetema, og oppgaver.
 • Introduksjonsforelesning (1 time), samt enkelte oppfølgingsforelesninger (ca. 4 timer) og valgfrie kollokviemøter (10 timer). Studentenes arbeid med semesteroppgaven 120 timer.
 • B-ØN og M-ECOL
 • Realfag