Course code ECN350

ECN350 Utvikling og globale utfordringer

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Stein Terje Holden
Medvirkende: Arild Einar Bjørn Angelsen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
20
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: M-ECON
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Kurset fokuserer på globale utfordringer og trusler mot/muligheter for bærekraftig utvikling. Kurset tar også opp kontroversielle temaer i utviklingsdebatten hvor ulike syn og teorier finnes. De globale utfordringene inkluderer bl.a. klimaendringer og klimarisiko og politikk-responser, befolkningsvekst og sysselsetting, migrasjon og ungdomsarbeidsløshet, land degradering og landpolitikk, lokal og global matsikkerhet, virkninger av Corona pandemien, ulikhet og politisk (u)stabilitet/konflikter, mm. Kontroversielle emner inkluderer ulike perspektiver på rasjonalitet og adferd, Malthus versus Boserup (Solow), Hardin versus Ostrom, Frihandel versus Proteksjonisme, menneskerettigheter, nasjonal suverenitet og FNs rolle.
Læringsutbytte:

Studentene skal gjøre seg kjent med globale utfordringer og relevant litteratur som inkluderer alternative perspektiver på basis av tema og litteratur/kilder gjort tilgjengelig gjennom Canvas.

Hver student velger to temaer for fordypning og skriving av to selvstendige papere på engelsk. Dette vil gi øving i å fokusere, disponere og skrive litteratur review på engelsk.

De vil lære å søke etter relevante referanser for sitt tema ved hjelp av Google Scholar.

De vil få trening i å skrive vitenskaplig med nøyaktive referanser.

Studentene vil lære gjennom å lage presentasjoner og fremføre disse for hverandre (obligatoriske kurskonferanser).

De lærer å gi konstruktive skriftlige og muntlige kommentarer på papere til andre studenter på innhold og presentasjonsteknikk.

De lærer av kommentarene de får på sine papere og presentasjoner og gjennom å revidere sine papere på basis av disse kommentarene.

Læringsaktiviteter:
  • Egenstudier av materiale på Canvas.
  • Valg av to temaer for essays med valg av fokus, forskningsspørsmål og disponering.
  • Søk i Google Scholar etter relevant litteratur for selv-valgte tema. 
  • Skriving av to papere på engelsk med vitenskaplig kildehenvisning.
  • Presentasjon av egne papere for andre studenter (og kursansvarlig).
  • Gi skriftlige og muntlige kommentarer på to papere fra andre studenter.
  • Revidere egne papere på basis av kommentarer fra andre studenter og kurslærer.
Læringsstøtte:

Canvas materiale (litteratur, YouTube linker, guide i paper skriving).

Forelesninger knyttet til valg av tema, valg av forskninsspørsmål, disponering av paper, søking etter litteratur, og skriving.

Veiledning til valg av tema, utforming av problemstilling, valg av teori, literaturbruk og disposisjon.

Kommentarer fra lærer på disposisjon og utkast til papere.

Kommentarer fra andre studenter på utkast og presentasjoner.

Pensum:
Materiale gjøres tilgjengelig i Canvas (mange kilder). Tilleggslitteratur for selv-valge essay tema
Forutsatte forkunnskaper:
Basiskunnskaper i økonomi. Engelsk skriftlig og muntlig
Vurderingsordning:

Mappevurdering: Karakter (A-F) settes på basis av:

Innlevering av to utkast til essays innen fastsatte tidsfrister i kurset. Muntlig presentasjon av egne to papere i to kurs workshops/konferanser. Gi skriftlige og muntlige kommentarer på to tildelte utkast til papere av andre studenter i kurset på to kurs workshops/konferanser. Revidere de to egne essays på basis av kommentarer fra andre studenter og kurslærer og innlevering av endelige essays innen fastsatte tidsfrister.

  • 2 ferdige papere innlevert innen fristen samt presentasjon (2*40%).
  • 2 kommentarer gitt (skriftlige og muntlige) til to andre studenters papere (2*10%).
Sensor:
Kursopplegget godkjennes av ekstern sensor. Karaktersetting fastsettes av kurslærer(e).
Merknader:

Emnet vil blir undervist på engelsk. Innvekslingsstudenter kan ta kontakt med studieveiledere ved Handelshøyskolen (studieveileder-hh@nmbu.no) for å få vurdert om de kan få plass på emnet..

Kurset arrangeres sammen med en PhD-versjon av kurset (ECN450).

Normert arbeidsmengde:
250 timer
Undervisningstid:

2 timer pr uke i starten av semesteret

2 kurskonferanser, en i midlten av semesteret og en i slutten av semesteret

Veiledning og møter på basis av behov/ønske fra studentene.

Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bokstavkarakterer