Course code ECN330

ECN330 Økonomisk integrasjon og internasjonal handel

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Roberto Javier Garcia
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Det er en grense på 20 studenter. 
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2007-2008
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Forelesningene og ævelsene er utformet for å gi en praktisk forståelse av økonomisk integrasjon (som utviklet av EU) og det multilaterale handelssystemet i WTO som institusjonelle plattformer for å studere globalisering. Globalisering, definert fra et økonomisk perspektiv, er intenasjonal handel av varer og tjenester og mobilitet av kapital og abreidskraft over landegrensene.  Kurset gir en omfattende oversikt over behandlingen av handelspolitikk (import / eksportavgifter, subsidier og kvoter) og innenlandske forskrifter (sanitary and phytosanitary measures, technical barriers to trade, subsidies and agricultural programs, intellectual property rights and protection, etc.) som har handelspolitisk ekvivalens.

Kurset har direkte relevans for utviklingsstudier, råvaremarkedsanalyse, landbruks- og matmarkeder or internasjonal virksomhet gennom sitt fokus på politikk som påvirker handel or grenseoverskirdende bevegelsen av kapital og arbeidskraft. 

En fullstendg beskrivelse av kurset, forelesningsplan, kursmateriaell, øverser og tidligere eksamener er tilgjengelig på følgende nettside: http://arken.nmbu.no/~robega/ECN330.

Description of the course, lecture schedule, course materials, exercises and previous exams is available on the following website: http://arken.nmbuno/~robega/ECN330

Læringsutbytte:

Fra kunnskap formidlet gennom opplesningene og forelesningene, og brukt gjennom øvelser og et semesterprosjekt, kan studenten forventes å:

(1) forklar de teoretiske (økonimiske, politiske og juridiske) grunnlaget for de ulike former for økonmisk integrasjon og forstå forretningsimplikasjonene til hver enkelt; 

(2) vurdere og evaluere et lands handelspolitikk og nasjonale forskrifter for overholdelse av reglene og forpliktelsenes til et medlemsland in EU eller WTO; 

(3) analyser de økonomiske, handelsmessige og velferdseffektene av handelspolitikken og bestem den handelspolitiske ekvivalente effekten av innenlandske forskrifter. 

Gjennom de nødvendige aktivitetene bør ferdighetene som utvikles omfatte: arbeid i grupper for å analysere handelspolitikk, tolke innsikten bak de numeriske resultatene; undersøke og skrive om en faktisk handelskonflikt som krever å identifisere problemet og analysere det som et handelspolitisk spørsmål; og kommunisere muntlig gjennom presentasjon av resultater fra øvelser og muntlig forsvare det skriftlige arbeidet.   

Læringsaktiviteter:

Læringsaktiviteter inkluderer:

1. Selvstudium: Det forventes at studentene leser det tildelte materialet for hver forelesning. Det vil være korte videoklipp av forelesninger og tips for å løse øvelser, presesntasjonsbilder og veiledinger for grafisk analyse.

2. Forelesninger: Det forventes at det vil bli holdt 10-11 tre-timers forelesningssamtaler intensivt i førse halvdel av semesteret. Forelesningsmaterierll er direkte relatert til øvelsene (oppgavesett) og modeller som skal brukes til semesterprosjektet.  

3. Øvelser: 2-3 gruppearbeidsøverlser og spørsmål knyttet til problemstillingen. Deltakelse er obligatorisk. Hvis studenten ikke deltar på øvelsen, må oppgaven levers med svar på de relaterte spørsmålene. 

4. Semesterprosjekt: En skriftlig gurppearbeidsstudie (eller semesteroppgave) om detaljene i en handelskonflikt i WTO må sendes inn. Prosjektet krever anvendelse av kunnskapen som er oppnådd gjennom forelesninger og leseoppgaver ved å la studentene forstå målene for et lands politikk, analysere handelsimplkasjonene av denne politikken, og vufdere fordelene med arugmentene til partene so er involvert i handelskonflikten etter å ha veid mål mot bevis politikkens effekter. 

Semesterprosjektet er gruppearbeid på 2-3 studenter som i fellessap skal skrive en semesteroppgave eller casestudie av handelskonflikt. Et tidlig utkast til oppgaven må sendes inn før forelesningsperioden er avsluttet og presenteres for klassen. Utkastet vil bli gitt detaljert tilbakemelding for å oppgradere det endelige utkastet blir sendt inn på slutten av semestereret.

Læringsstøtte:

Instruktøren er tilgjengelig og opprettholder kontortid hvor studenten kan søke konsultasjoner. Hvis studenten foretrekker å ha mer tilbakemelding på øvelser eller ønsker å følge opp poengene som er gjort i løpet av forelesningen, er avgangstimer eller e-post kontakt passende for detter formålet.  

Når forelesningene er over midtveis i semesteret, vil studentene jobbe med semesterprosjektet. Instruktøren vil være tilgjengelig for konsultasjoner og veiledning i løpet av tiden som er gitt til forelesninger. Instruktøren vil godta utkast til papiret for å redigere og kommentere. Etter innlevering av prosjektet kan hver gruppe forvente å ha en skriftlig evaluering av oppgaven med generelle og konkrete kommentarer til kvaliteten på arbeidet.

Pensum:

Det nødvendige pensum materiell består av to lærebøker:

Hoekman og Kostecki, The Political Economy of the World Trading System

Krugman, Obstfelt og Melitz, International Economics: Theory and Policy (Pearson Education Limited) eller Appleyard and Field, Intenational Economics (McGraw-Hill, Inc.)

I tillegg er det avlesninger på nettet på: http//arken.nmbu.no/~robega/ECN330

Forutsatte forkunnskaper:
The course is designed to be relevant for students in economics and business administration and open to students outside the School of Economics and Business. There is a core course under the specialization of Agribusiness and Food Economics due to its relevance to the analysis of commodity markets and food markets, some of which should also be relevant to students in developing studies and agricultural and food science.
Anbefalte forkunnskaper:
En fast bakgrunn i grunnleggende/mellomliggende mikroøkonomi er nyttig. Relevant teori som dekkes på bachelornivå (f.eks. handelsteori, politikk analyse og teori om de nest beste) blir forfrisket of grunnleggende mikroøkonomiske konsepter som pris- og inntektselastisiteter, produsent- og forbrukeroverskudd, osv., blir vurdert om nødvendig. 
Obligatorisk aktivitet:

Nødvendige aktiviteter inkluderer:

1. Selvstudie: Det forventes at studentene leser tildelte avlesninger før forelesningen, får tilgnag til støttematerialet på nettstedet (presentatsjonsbilder, veiledneinger i grafisk analyse og korte videosammendrag av forelesninger eller tips for å forberede seg på problemstillingene).

2. Øvelser: Studente må delta i gruppearbeid på 2-3 oppgavesett og svare på spørsmål knyttet til løsningene. Øvelsene er planlagt i forelesningsplanen. Sor studenter som ikke deltar på øvingsøktene og velger å jobbe alene, kan løsningen på øvelsen og svar på relaterte spørsmålene sendes via e-post. 

3. Semesterprosjekt: oppgaven krever foreløpig innlevering og presentasjon for å sikre kvaliteten på arbeidet før det er ferdig. Et utkast til papieret må sendes inn før forelesningsperiorden er over. Dette vil sikre at foreleseren har mulighet til å kommentere og gi detaljerte tilbakemeldinger. Utkastet til papeiret vil også bli presentert i klassen som en gruppe for å forberede studentene på det endelige muntlige forsvaret av oppgaven. 

Obligatorisk aktivitet er gyldig i et år. 

Vurderingsordning:

Samlet vurdering bestående av mappe som teller 60% av samlet karakter og består av endelig skriftlig utkast til oppgaven (40%) som forfaller ved slutten av forelesningsperioden; og et individuelt muntlig forsvar av det endelige utkastet til oppgaven (20%) som skal arrangeres før den skriftlige eksamen og avsluttende skriftlig 3 timers eksamen som teller 40% av samlet karakter. Det er ingen beregninger påkrevd, og grafer kreves bare det det er spesifisert, men kan brukes overalt som studenten foretrekker.

Studentene vil vite karakteren sin på semesterprosjektet (skriftlig case study og muntlig forsvar) før de tar den skriftlige eksamenen. 

Hvis semesteroppgaven ikke er bestått, må kurset tas på nytt. Det vil ikke være mulig å videreføre en semesteroppgave til neste år. Ingen kontemulighet. 

Sensor:
En ekstern sensor vil kontrollere kvaliteten på pensum og spørsmål til avsluttende eksamen. Den eksterne sensoren vil også evaluere oppgaven og være til stede for muntlig forsvare av oppgaven. 
Merknader:
Emnet vil blir undervist på engelsk. Innvekslingsstudenter kan ta kontakt med studieveiledere ved Handelshøyskolen (studieveileder-hh@nmbu.no) for å få vurdert om de kan få plass på emnet.
Normert arbeidsmengde:
250 timer
Opptakskrav:
Minimumskrav for opptak til høyere utdanning i Norge (generell studiekompetanse). 
Undervisningstid:
30-33 timer forelesning, 6 timer pr. uke. inkludert øvingsessjoner.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer