ECN330 Økonomisk integrasjon og internasjonal handel

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Handelshøyskolen

Emneansvarlig:Roberto Javier Garcia

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Forelesningene og øvingene er utformet for å gi en praktisk forståelse av økonomisk integrasjon (som utviklet av EU) og det multilaterale handelssystemet i WTO som institusjonelle plattformer for å studere globalisering. Globalisering, definert fra et økonomisk perspektiv, er intenasjonal handel av varer og tjenester og mobilitet av kapital og abreidskraft over landegrensene. Emnet gir en omfattende oversikt over behandlingen av handelspolitikk (import/eksportavgifter, subsidier og kvoter) og innenlands forskrifter (sanitary and phytosanitary measures, technical barriers to trade, subsidies and agricultural programs, intellectual property rights and protection, etc.) som har handelspolitisk ekvivalens.

Emnet har direkte relevans for utviklingsstudier, råvaremarkedsanalyse, landbruks- og matvaremarkeder og internasjonal virksomhet gennom sitt fokus på politikk som påvirker handel og grenseoverskidende bevegelsen av kapital og arbeidskraft.

En fullstendig beskrivelse av emnet, forelesningsplan, kursmateriell, øverser og tidligere eksamener er tilgjengelig på følgende nettside: arken.nmbu.no/~robega/ECN330.

Dette lærer du

Fra kunnskap formidlet gennom opplesningene og forelesningene, og brukt gjennom øvelser og et semesterprosjekt, kan studenten forventes å:

(1) forklare det teoretiske (økonomiske, politiske og juridiske) grunnlaget for de ulike formene for økonomisk integrasjon og forstå forretningsimplikasjonene til hver enkelt;

(2) vurdere og evaluere et lands handelspolitikk og nasjonale forskrifter for overholdelse av reglene og forpliktelser til et medlemsland in EU eller WTO;

(3) analysere de økonomiske, handelsmessige og velferdseffektene av handelspolitikken og bestemme den handelspolitiske ekvivalente effekten av innenlandske forskrifter.

Gjennom de nødvendige aktivitetene bør ferdighetene som utvikles omfatte: arbeid i grupper for å analysere handelspolitikk, tolke innsikten bak de numeriske resultatene; undersøke og skrive om en faktisk handelskonflikt som krever å identifisere problemet og analysere det som et handelspolitisk spørsmål; og kommunisere muntlig gjennom presentasjon av resultater fra øvelser og muntlig forsvare det skriftlige arbeidet.

 • Læringsaktiviteter inkluderer:

  1. Selvstudium: Det forventes at studentene leser det tildelte materialet for hver forelesning. Det vil være korte videosnutter av forelesninger og tips til å løse øvelser, presesntasjonsbilder og veiledninger for grafisk analyse.

  2. Forelesninger: Det skal avholdes 10-11 3 timers forelesningssamtaler intensivt i førse halvdel av semesteret. Forelesningsmateriell er direkte relatert til øvelsene (oppgavesett) og modeller som skal brukes til semesterprosjektet.

  3. Øvelser: 2-3 gruppearbeidsøverlser og spørsmål knyttet til problemstillingen. Deltakelse er obligatorisk. Hvis studenten ikke deltar på øvelsen, må oppgaven levers med svar på de relaterte spørsmålene.

  4. Semesterprosjekt: En skriftlig gurppearbeidsstudie (eller semesteroppgave) om detaljene i en handelskonflikt i WTO må sendes inn. Prosjektet krever anvendelse av kunnskapen som er oppnådd gjennom forelesninger og leseoppgaver ved å la studentene forstå målene for et lands politikk, analysere handelsimplkasjonene av denne politikken, og vufdere fordelene med arugmentene til partene so er involvert i handelskonflikten etter å ha veid mål mot bevis politikkens effekter.

  Semesterprosjektet er gruppearbeid på 2-3 studenter som i fellessap skal skrive en semesteroppgave eller casestudie av handelskonflikt. Et tidlig utkast til oppgaven må sendes inn før forelesningsperioden er avsluttet og presenteres for klassen. Utkastet vil bli gitt detaljert tilbakemelding for å oppgradere det endelige utkastet blir sendt inn på slutten av semestereret.

 • Emneansvarlig er tilgjengelig og har kontortid hvor studentene kan søke konsultasjoner. Hvis studenten ønsker å ha mer tilbakemelding på øvelser eller ønsker å følge opp temaer som ble gjennomgått i forelesninger, kan studentene kontakte emneansvarlig på e-post.

  Når forelesningene er over midtveis i semesteret, vil studentene jobbe med semesterprosjektet. Emneansvarlig vil være tilgjengelig for konsultasjoner og veiledning i løpet av tiden som er satt av til forelesninger. Emneansvarlig kan lese utkast til semesterprosjektet for å redigere og gi kommentarer. Etter innlevering av prosjektet skal hver gruppe få en skriftlig evaluering av oppgaven med generelle og konkrete kommentarer til kvaliteten på arbeidet.

 • Det nødvendige pensumet består av to lærebøker:

  Hoekman og Kostecki, The Political Economy of the World Trading System

  Krugman, Obstfelt og Melitz, International Economics: Theory and Policy (Pearson Education Limited) eller Appleyard and Field, Intenational Economics (McGraw-Hill, Inc.)

  I tillegg er det avlesninger på nettet på: http//arken.nmbu.no/~robega/ECN330

 • Emnet er utviklet for å være relevant for studenter innen økonomi og business administration, men er åpent for studenter utenfor Handelshøyskolen. Dette er et kjernekurs under spesialiseringen i International Business and Food Markets. På grunn av dets relevans for analyse av råvaremarkeder og matvaremarkeder, bør emnet også appellere til studenter innen utviklingsstudier og landbruk og matvitenskap.

  Studenter med noe bakgrunn fra næringsliv eller økonomi med mellomfag i mikroøkonomi (ECN210 Mikroøkonomi II - Konsument, produsent, marked og velferd) er kvalifisert. ECN230 International Trade, Policy and Development er svært relevant kurs, med det er ikke en forutsetning. Noen studenter har valgt å ta de to emnene i samme semester, med det er heller ikke nødvendig. Handelspolitiske analyser og konsepter gjennomgås.

 • Samlet vurdering bestående av mappe som teller 60% av samlet karakter og består av endelig skriftlig utkast til oppgaven (40%) som forfaller ved slutten av forelesningsperioden; og et individuelt muntlig forsvar av det endelige utkastet til oppgaven (20%) som skal arrangeres før den skriftlige eksamen og avsluttende skriftlig 3 timers eksamen som teller 40% av samlet karakter.

  Studentene vil vite karakteren sin på semesterprosjektet (skriftlig case study og muntlig forsvar) før de tar den skriftlige eksamenen.

  Hvis semesteroppgaven ikke er bestått, må kurset tas på nytt. Det vil ikke være mulig å videreføre en semesteroppgave til neste år. Ingen kontemulighet.

 • En ekstern sensor vil kontrollere kvaliteten på pensum og spørsmål til avsluttende eksamen. Den eksterne sensoren vil også evaluere oppgaven og være til stede for muntlig forsvare av oppgaven.
 • Nødvendige aktiviteter inkluderer:

  1. Selvstudie: Det forventes at studentene leser tildelte avlesninger før forelesningen, får tilgnag til støttematerialet på nettstedet (presentatsjonsbilder, veiledneinger i grafisk analyse og korte videosammendrag av forelesninger eller tips for å forberede seg på problemstillingene).

  2. Øvelser: Studente må delta i gruppearbeid på 2-3 oppgavesett og svare på spørsmål knyttet til løsningene. Øvelsene er planlagt i forelesningsplanen. Sor studenter som ikke deltar på øvingsøktene og velger å jobbe alene, kan løsningen på øvelsen og svar på relaterte spørsmålene sendes via e-post.

  3. Semesterprosjekt: oppgaven krever foreløpig innlevering og presentasjon for å sikre kvaliteten på arbeidet før det er ferdig. Et utkast til papieret må sendes inn før forelesningsperioden er over. Dette vil sikre at foreleseren har mulighet til å kommentere og gi detaljerte tilbakemeldinger. Utkastet til paperet vil også bli presentert i klassen som en gruppe for å forberede studentene på det endelige muntlige forsvaret av oppgaven.

  Obligatorisk aktivitet er gyldig i et år.

 • Emnet vil blir undervist på engelsk. Innvekslingsstudenter kan ta kontakt med studieveiledere ved Handelshøyskolen (studieveileder-hh@nmbu.no) for å få vurdert om de kan få plass på emnet.
 • 30-33 timer forelesning, 6 timer pr. uke. inkludert øvingsessjoner.
 • Det er en viss overlapping med ECN230 når det gjelder grunnleggende handelspolitisk analyse.
 • Bokstavkarakterer
 • Minimumskrav for opptak til høyere utdanning i Norge (generell studiekompetanse).