ECN306 Økonomi og bærekraft

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Handelshøyskolen

Emneansvarlig:Arild Einar Bjørn Angelsen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:125 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet har undervisning/vurdering i høstparalellen. Første del er forelesninger og noe grupperarbeid. Siste del er gruppearbeid og presentasjoner.

Om dette emnet

Emnet består av to deler. I første del gis en innføring i nøkkelbegreper, teorier og begrepsrammer for bærekraftens økonomi. Temaene inkluderer: definisjon og operasjonalisering av bærekraft (miljø, sosial, økonomisk), "doughnut" økonomi og planetens/vekstens grenser ("planetary boundaries"), virkemidler (grønne skatter, kvotehandel, grønne "puff" ("nudging") osv.), verdsetting og risiko, og politisk økonomi. I andre del vil studentene anvende disse til et case (problem eller politikk knyttet til bærekraft), og bruke en modifiser case-studie metode: definere probelmet, identifisere akttørene, beskrive og vurdere handlingsalternativene, og strategi for implementering. Eksempler på temaer er norske politiske virkemidler (for eksempel subsidier av elektriske kjøretøyer, rushtidavgift, petroleumslisenser, teknologiutvikling) eller internasjonale problemer (for eksempel karbonhandel, varekjeder).

Dette lærer du

Etter gjennomføring av emnet skal studentene:

- Ha forståelse av økonomiske begreper og teorier relevante for bærekraft.

- Kunne anvende disse på spesifikke problemer eller politiske virkemidler.

- Ha gode ferdigheter i å gjøre uavhengig innsamling av relevant informasjon, data og forskning.

- Ha forbedret sine ferdigheter i gruppearbeid og presentasjon av eget arbeid.

 • Den første delen er i form av forelesninger, studentpresentasjoner og gruppediskusjoner. Den andre delen består av gruppearbeid. Gruppene vil gjøre selvstendig infromasjonssøk og sammenstilling av informasjon på det valgte temaet, utarbeide en presentasjon og skrive en sluttrapport.
 • Hver gruppe vil bli tildelt et veileder blant de vitenskapelig ansatte for sin case studie.
 • Utvalgte tidsskriftartikler, rapporter og bokkapitler.
 • Grunnleggende kunnskaper innen samfunnsøkonomi, inkludert mikroøkonomi og fortrinnsvis også miljø- og ressursøkonomi.
 • Samlet vurdering, bestående av (i) mappe som gjennomføres i undervisningsperioden og (ii) en multiple choice eksamen i undervisningsperioden. Mappa består av en gruppeoppgave og en muntlig presentasjon av denne. For at emnet skal være bestått må alle delvurderinger være bestått i samme semester.

  Det blir ikke organisert konte-eksamen i dette emnet. De som ikke består emnet må ta hele emnet på nytt neste gang kurset organiseres.  Mappevurdering med bokstavkarakter Karakterregel: Bokstavkarakterer Skriftlig eksamen med bokstavkarakter Karakterregel: Bokstavkarakterer Mappevurdering Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått Delprøve Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • Ekstern sensor vil kontrollere kvaliteten på pensum og kriteriene for eksamen.
 • Obligatorisk oppmøte på første forelesning, og på 2/3 av de resterende forelesningene (som er en gang per uke). Obligatorisk deltagelse i gruppearbeidet, og i klassepresentasjon av gruppens rapport. Obligatorisk aktivitet er gyldig kun det semesteret emnet tas.
 • Emnet vil blir undervist på engelsk. Innvekslingsstudenter kan ta kontakt med studieveiledere ved Handelshøyskolen (studieveileder-hh@nmbu.no) for å få vurdert om de kan få plass på emnet.
 • Tre timer i uken for forelesninger (del 1) og gruppearbeid (del 2). En full dag for presentasjon av casestudier ved slutten av kurset.
 • Emne er åpent for studenter fra andre master studieprogrammer ved NMBU og innvekslingsstudenter.
 • GSK