Detaljer om emnet ECN306

ECN306 Økonomi og bærekraft

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2017 .

Emneansvarlige: Arild Einar Bjørn Angelsen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2017-2018
Emnets innhold:
Kurset består av to deler. I første del gis en innføring i nøkkelbegreper, teorier og begrepsrammer for bærekraftens økonomi. Eksempler er: definisjon av bærekraft (miljø, sosial, økonomisk), "doughnut" økonom" og vekstens grenser , grønne skatter, kvotehandel, miljøverdsetting og grønne "puff" ("nudging"). I andre del vil studentene anvende disse til et bestemt case (problem eller politikk knyttet til bærekraft). Eksempler er norske politiske virkemidler (for eksempel subsidier av elektriske kjøretøyer, rushtidavgift, petroleumslisenser, teknologiutvikling) eller internasjonale problemer (for eksempel karbonhandel).
Læringsutbytte:
Etter gjennomføring av kurset skal studentene: - Ha forståelse av økonomiske begreper og teorier som er relevante for bærekraft. - Kunne anvende disse til spesifikke problem eller politiske virkemidler. - Ha gode ferdigheter i å gjøre uavhengig samling av relevant informasjon, data og forskning. - Har forbedret sine ferdigheter i gruppearbeid og presentasjon av eget arbeid.
Læringsaktiviteter:
Den første delen er i form av forelesninger, studentpresentasjoner og gruppediskusjoner. Den andre delen består av gruppearbeid. Gruppene vil gjøre selvstendig infromasjonssøk og sammenstilling av informasjon på det valgte temaetog utarbeide en presentasjon.
Læringsstøtte:
Hver gruppe vil bli tildelt et veileder blant de avitenskapelig ansatte for sin case studie.
Pensum:
Utvalgte tidsskriftartikler og bokkapitler.
Anbefalte forkunnskaper:
Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk deltagelse i gruppearbeid. Obligatiorisk oppmøte på 2/3 av forelesningene.
Vurderingsordning:
En gruppepresentasjon utgjør 100% av sluttkarakteren. Bestått / ikke bestått. 
Sensor:
Ekstern sensor vil kontrollere kvaliteten på pensum og kriteriene for eksamen.
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Undervisningstid:
Tre timer i uken for forelesninger (del 1) og gruppearbeid (del 2). En full dag for presentasjon av caser ved slutten av kurset.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått